Archiwum


Kategoria: postępowanie sądowe

 • Poświadczenie czy uwierzytelnienie dokumentów?

  Wiele osób zamiennie stosuje pojęcie uwierzytelniania dokumentów z ich poświadczeniem, traktując je, jako synonimy. Czy aby na pewno prawidłowo? Niniejszy artykuł należałoby rozpocząć przede wszystkim od wyjaśnienia, co kryje się pod pojęciem dokumentu. Dokumentem w aspekcie przepisów kodeksu postępowania cywilnego o dowodach jest tylko oryginał pisma. Kserokopia, jako odwzorowanie oryginału, może być uznana za odpis […]

 • Zakaz reformationis in peius a postępowanie karne toczące się na skutek wniesienia sprzeciwu od wyroku nakazowego

  Postępowanie przed sądem pierwszej instancji w polskim procesie karnym może toczyć się w trybie zwyczajnym bądź w jednym z kilku trybów szczególnych, którym między innymi jest  tryb nakazowy. Niniejszy artykuł ma na celu przybliżenie reguł, jakimi musi kierować się sąd rozpoznając sprawę w trybie nakazowym, określenie zasad obowiązujących w postępowaniu toczącym się na skutek wniesienia […]

 • Uznanie długu jako okoliczność przerywająca bieg terminu przedawnienia

  Co do zasady, wszelkie roszczenia majątkowe ulegają przedawnieniu. Znaczy to tyle, iż – pomimo upływu terminu przedawnienia – roszczenia te nadal pozostają wymagalne i mogą być dochodzone przed sądem, jednakże po upływie terminu przedawnienia ten, przeciwko komu przysługuje roszczenie, może uchylić się od jego zaspokojenia, podnosząc właśnie zarzut przedawnienia. „Przepisy te mają też charakter dyscyplinujący […]

 • Wyroki Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w kontekście ich znaczenia i wpływu na stosowanie prawa w Polsce

  Na skutek przystąpienia Polski do struktur Unii Europejskiej (dalej: UE) cały prawny dorobek wspólnotowy zwany acquis communautaire został niejako inkorporowany do wewnętrznego porządku prawnego naszego kraju i w konsekwencji jest prawem obowiązującym. Już przed przystąpieniem Polski do UE rozpoczął się proces konsolidacji i przystosowania obowiązujących w Polsce norm do regulacji unijnych. Celem tych procesów, które […]

 • Materialnoprawne i prawnoprocesowe przesłanki i skutki złożenia oświadczenia o potrąceniu

  Zgodnie z art. 498 Kodeksu Cywilnego gdy dwie osoby są jednocześnie względem siebie dłużnikami i wierzycielami, każda z nich może potrącić swoją wierzytelność z wierzytelności drugiej strony, jeżeli przedmiotem obu wierzytelności są pieniądze lub rzeczy tej samej jakości oznaczone tylko co do gatunku, a obie wierzytelności są wymagalne i mogą być dochodzone przed sądem lub […]

 • Dostęp do dokumentacji medycznej zmarłego

  Zgodnie z przepisem art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r.  o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw pacjenta (dalej jako ustawa)  „Po śmierci pacjenta, prawo wglądu w dokumentacje medyczna ma osoba upoważniona przez pacjenta za życia”. Nadto zgodnie z przepisem § 52 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2006 […]

 • Dostęp do dokumentacji medycznej dziecka przysługujący przedstawicielowi ustawowemu

  Kwestie udostępniania dokumentacji medycznej zostały uregulowane w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku praw pacjenta (dalej jako ustawa), ustawie z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotne oraz w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej w zakładach […]

 • Właściwość przemienna przy zawezwaniu do próby ugodowej kilku podmiotów

  Z uwagi na liczne wątpliwości co do możliwości skutecznego zawezwania do próby ugodowej przed sąd więcej niż jednego podmiotu, w sytuacji gdy adresy zamieszkania, bądź zarejestrowanej siedziby nie pokrywają się, temat właściwości przemiennej przy zawezwaniu do próby ugodowej stał się tematem niezwykle kontrowersyjnym. Zgodnie z art. 184 Kodeksu postępowania cywilnego sprawy cywilne, których charakter na […]

 • Jak rozwiązać spór bez konieczności kierowania pozwu? Zawezwanie do próby ugodowej

  Jak często Państwa kontrahenci dzwonią i piszą z prośbą o rozłożenie zaległości na raty? Czy zdarza się Państwu, iż mimo licznych zapewnień ze strony dłużników, w dalszym ciągu nie realizują oni swoich zobowiązań? Co zrobić, aby odzyskać pieniądze, ale nie stracić klienta? Zawezwanie do próby ugodowej to sposób na polubowne zakończenie sporów z kontrahentami, pozwalający […]