Archiwum


Kategoria: postępowanie upadłościowe i naprawcze

 • Upadłość konsumencka szansą na nowe życie?

  Realna szansa konsumentów na redukcję lub umorzenie w całości zobowiązań została wprowadzona nowelizacją ustawy Prawo Upadłościowe i Naprawcze (PUiN) z dnia 31 grudnia 2014 roku. Przepisy te dokonały istotnej liberalizacji przesłanek ogłoszenia upadłości oraz otworzyły drogę zadłużonym konsumentom na nowe życie. W pierwszej kolejności należy wskazać, iż upadłość konsumencka jest postępowaniem sądowym skierowanym dla osób […]

 • Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej wydawany w oparciu o przepisy ustawy Prawo Upadłościowe i Naprawcze

  Postępowanie w przedmiocie orzeczenia zakazu prowadzenia działalności gospodarczej regulują przepisy art. 373 -377 ustawy Prawo upadłościowe i Naprawcze z dnia 28 lutego 2003 r. Jest to postępowanie wszczynane wyłącznie na wniosek złożony przez uprawnioną osobę. Należy pamiętać, że wykluczona jest możliwość wszczynania tego postępowania z urzędu. Art. 376 p.u.n. określa wprost, kto jest legitymowanym do złożenia […]

 • Wykreślenie Sp. z o.o. z KRS a niezaspokojeni wierzyciele

  Przepisy obowiązującego Kodeksu spółek handlowych (ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych Dz.U.2013.1030 j. t.) przewidują w rozdziale 6 możliwość zlikwidowania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, a proces ten przebiega w ściśle określony przepisami sposób. W szczególności czynności te zostały określone przez wskazanie obowiązków likwidatora, do których należą: zakończenie bieżących interesów spółki, ściągnięcie […]

 • Wniesienie sprzeciwu do listy wierzytelności w postępowaniu upadłościowym

  Jednym z najważniejszych elementów w toku postępowania upadłościowego prowadzonego przez syndyka (zarządcę, nadzorcę sądowego) jest ustalenie listy wierzytelności, tj. przygotowanie dokumentu, który w sposób wyczerpujący określa te należności, które winny być zaspokojone z majątku upadłego (masy upadłości). W przypadku błędnego lub niewłaściwego sporządzenia listy uczestnikom postępowania upadłościowego przysługują środki ochrony prawnej w formie sprzeciwu. Zgodnie […]

 • Pojęcie likwidacji pracodawcy w świetle art. 177 § 4 kodeksu pracy

  Zgodnie z treścią art. 177 § 4 kodeksu pracy rozwiązanie przez pracodawcę umowy o pracę za wypowiedzeniem w okresie ciąży lub urlopu macierzyńskiego może nastąpić tylko w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy. Pracodawca jest obowiązany uzgodnić z reprezentującą pracownicę zakładową organizacją związkową termin rozwiązania umowy o pracę. W razie niemożności zapewnienia w tym okresie […]

 • Co grozi członkowi zarządu, który nie złożył wniosku o ogłoszenie upadłości?

  Obowiązek złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości wynika z treści art. 21 ust 2 Prawa upadłościowego i naprawczego. W przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością obowiązek ten dotyczy każdego członka zarządu, bez względu na określony w umowie spółki sposób reprezentacji. Brak realizacji tego obowiązku w odpowiednim momencie wiąże się z możliwością dochodzenia roszczeń przez wierzycieli spółki. Na […]

 • Kiedy trzeba tłumaczyć dokumenty obcojęzyczne załączone do pism procesowych

  Z pytaniem postawionym w tytule wpisu spotyka się wiele zagranicznych przedsiębiorców, gdy szykują dokumenty dla swoich profesjonalnych pełnomocników celem załączenia do pozwu. Koszty takiego tłumaczenia nie są małe. Czy jest jakiś sposób na w miarę bezpieczne pod względem procesowym ograniczenie tych kosztów powoda?

 • Opcje walutowe – walka z wiatrakami?

  W ciągu ostatnich kilku miesięcy dla wielu przedsiębiorców poważnym problemem stały się opcje walutowe. Bardzo dużo firm jest zagrożonych upadłością ze względu na ogromne zobowiązania z tytułu opcji. Obecnie coraz częściej dowiadujemy się z mediów o cudownych sposobach walki z „narzędziem z piekła rodem”. Warto jednak zastanowić się, co w obecnym stanie prawnym może zrobić […]