Polityka Prywatności

Blog nie stanowi serwisu internetowego, który umożliwiałby rejestrację jego Użytkowników. Ceniąc sobie prywatność swoich Gości, pragniemy jednak w sposób odpowiedzialny obchodzić się z informacjami oraz danymi, którymi dysponujemy i ustanawiamy poniżej zaprezentowany dokument t.j. Politykę Prywatności.

Oświadczamy, iż nie gromadzimy danych osobowych, poza tymi, które są nam niezbędne w udzieleniu Gościom bloga odpowiedzi na zadane pytanie. Nie udostępniamy danych osobom trzecim. Kontaktując się z nami Gość bloga podaje jedynie swoje imię i adres e-mail. Z kolei komentując nasze posty Gość bloga podaje swój nick i adres e-mail. Adres e-mail nie jest widoczny na stronie bloga. Twórcy bloga zastrzegają sobie prawo moderacji komentarzy, które publikowane są na stronie bloga po ich uprzedniej weryfikacji.

W przypadku szerszego udostępnienia swoich danych Gość przekazuje wówczas swoje dane na zasadzie dobrowolności. W przypadku nawiązania przez Gościa bloga współpracy z Kancelarią Prawną Renata Urowska i Wspólnicy sp. k. dane osobowe Gościa przetwarzane są przez Kancelarię Prawną Renata Urowska i Wspólnicy sp. k. W przypadku przetwarzania danych osobowych zachowane są wszelkie warunki bezpieczeństwa zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Kancelaria niniejszym informuje, że:

 1. Dane Administratora

Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej jako: „Dane Osobowe”) jest Kancelaria Prawna Renata Urowska i Wspólnicy sp.k. , ul. Staszica 2/7, 60-527 Poznań, adres e-mail: biuro@urowska.com.pl

 1. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych:

I dane osobowe zwykłe:

 1. Klienci oraz pracownicy/zleceniobiorcy Klientów

1) Jeśli jest Pani/Pan Klientem Kancelarii – osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej bądź osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą: Pani/Pana Dane Osobowe są przetwarzane w następujących celach:

– negocjowania i wykonywania usług prawnych na Pani/Pana rzecz (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO)

– wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit c) RODO)

– ochrony żywotnych interesów Pani/Pana, lub innej osoby fizycznej (art. 6 ust. 1 lit d RODO)

2) Jeśli jest Pan/Pani pracownikiem/zleceniobiorcą Klienta Kancelarii Pani/Pana Dane Osobowe są przetwarzane w celu:

– negocjowania i wykonywania przez Kancelarię usług prawnych na rzecz Pani/Pana pracodawcy/zleceniodawcy, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – przetwarzanie Danych Osobowych jest niezbędne w celu realizowania prawnie uzasadnionych interesów Administratora Danych lub interesów Pani/Pana pracodawcy/zleceniodawcy.

– wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit c) RODO)

– do ochrony żywotnych interesów Pani/Pana, lub innej osoby fizycznej (art. 6 ust. 1 lit d RODO)

 1. Kontrahenci oraz pracownicy/ zleceniobiorcy Kontrahentów (dostawcy usług, niezbędnych do funkcjonowania Administratora jako podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą):

1) Jeśli jest Pani/Pan Kontrahentem Kancelarii – osobą fizyczną prowadząca działalność gospodarczą Pani/Pana Dane Osobowe są przetwarzane w celu:

–  prowadzenia współpracy gospodarczej – negocjowania i wykonywania umów pomiędzy Panią/Panem a Administratorem Danych (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO

2) Jeśli jest Pan/Pani pracownikiem/zleceniobiorcą Kontrahenta Kancelarii Pani/Pana Dane Osobowe są przetwarzane w celu:

– prowadzenia współpracy gospodarczej – negocjowania i wykonywania umów pomiędzy Pani/Pana pracodawca/zleceniodawcą a Administratorem Danych, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – przetwarzanie Danych Osobowych jest niezbędne w celu realizowania prawnie uzasadnionych interesów Administratora Danych.

II dane szczególnych kategorii (np. dane dot. stanu zdrowia)

Przetwarzanie tych danych może mieć miejsce w oparciu o następujące podstawy prawne:

1) Przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osobowy fizycznej, a osoba, której dane dotyczą, jest fizycznie lub prawnie niezdolna do wyrażenia zgody (art. 9 ust. 2 lit. c) RODO),

2) Przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości przez sądy (art. 9 ust. 2 lit. f) RODO),

3) Przetwarzanie następuje na podstawie udzielonej zgody (art. 9 ust. 2 lit. a) RODO).

III dane osobowe dotyczące wyroków skazujących i naruszeń prawa 

Podstawy prawne przetwarzania danych dotyczących wyroków skazujących oraz naruszeń prawa lub powiązanych środków bezpieczeństwa są takie same, jak podstawy przetwarzania danych zwykłych (art. 6 ust. 1 RODO).

 1. Okres przechowywania

Pani/Pana dane przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji celu wskazanego powyżej wydłużony o okres wynikający z odpowiednich przepisów prawa (terminy przedawnienia roszczeń oraz terminy przechowywania dokumentacji wynikające z przepisów).

 1. Odbiorcy

Pani/Pana Dane Osobowe są przekazywane usługodawcom, przy pomocy których Administrator realizuje swoje uzasadnione interesy bądź do podmiotów.

 1. Przekazanie do państwa trzeciego

Administrator danych nie zamierza przekazać Pani/Pana Danych Osobowych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej, chyba że co innego będzie wynikać z ustaleń z Klientem.

 1. Uprawnienia

Ma Pani/Pan prawo do:

 1. a) żądania dostępu do Danych osobowych w dowolnym momencie
 2. b) niezwłocznego sprostowania Danych osobowych, które są nieprawidłowe, a także uzupełnienia niekompletnych Danych osobowych
 3. c) niezwłocznego usunięcia Danych osobowych
 4. d) ograniczenia przetwarzania, jeżeli:
 5. kwestionuje Pani/Pan prawidłowość Danych osobowych,

ii.przetwarzanie jest niezgodne z prawem, lecz sprzeciwia się Pani/Pan usunięciu danych,

iii.Administrator danych nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one Pani/Panu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

iv.wniosłem sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw mojego  sprzeciwu

 1. e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w szczególności wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego
 2. f) przenoszenia danych, w tym do:
 3. otrzymania (w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego) danych, które dostarczyła Pani/dostarczył Pan Administratorowi danych i ich przesłania innemu administratorowi,
 4. żądania, by dane zostały przesłane przez Administratora danych bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe,
 5. g)  wniesienia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim Pani/Pan zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli sądzi Pani/Pan, że przetwarzanie danych narusza RODO.

Ponadto, korzystając z serwisu Google Analytics gromadzimy ogólne dane dotyczące liczby odwiedzających blog kompendiumprawne.pl, co pomaga nam ulepszać wygląd i treść bloga.

Realizując podstawową ideę Internetu umieszczamy na blogu linki umożliwiające bezpośrednie przejście na inne strony internetowe. Nie odpowiadamy jednak za politykę ochrony prywatności stosowaną przez właścicieli tych stron.

Twórcy bloga zastrzegają sobie możliwość zmiany niniejszej Polityki Prywatności poprzez opublikowanie nowej Polityki Prywatności na tej stronie.

Korzystając z bloga kompendiumprawne.pl Gość wyraża zgodę na powyższe zasady

Komentarze |0|

Legenda *) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane
**) Możesz używać tych znaczników i atrybutów HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>