Archiwum


Kategoria: prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

 • Wprowadzenie dodatkowych procedur z zakresu prawa pracy w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

  Zarządzanie zespołem pracowników, od których wymaga się prezentowania określonych postaw, zaangażowania i właściwego podejścia do wykonywanych obowiązków pracowniczych, a także egzekwowanie oczekiwań pracodawcy w tym zakresie, niekiedy jest trudne w realizacji, szczególnie wtedy, gdy przedsiębiorstwo zatrudnia wielu pracowników. Aby pracownicy respektowali zasady organizacji i porządku pracy obowiązujące u pracodawcy, często wprowadza się sformalizowane procedury, które […]

 • Zakaz konkurencji po przejęciu zakładu pracy

  Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 11 lutego 2015 roku odniósł się do kwestii związania pracowników umowami o zakazie konkurencji po przejęciu zakładu pracy na nowego pracodawcę. Zgodnie z niniejszym orzeczeniem nowy pracodawca, który przejmuje zakład pracy wraz z zatrudnionymi w nim pracownikami, nie jest związany umowami o zakazie konkurencji zawartymi z tymi pracownikami przez […]

 • Czy klauzula zakazu konkurencji zawarta między przedsiębiorcami wywołuje skutki prawne względem usługobiorcy, który naruszył zakaz konkurencji już po rozwiązaniu umowy?

  Zakaz konkurencji uregulowany jest w art. 101(1) – 101 (4) § 1 Kodeksu pracy. Zakaz konkurencji  polega na tym, że w zakresie określonym w odrębnej umowie, pracownik nie może prowadzić działalności konkurencyjnej wobec pracodawcy ani też świadczyć pracy w ramach stosunku pracy lub na innej podstawie na rzecz podmiotu prowadzącego taką działalność (zakaz konkurencji). Przepis […]

 • Zagraniczna podróż służbowa

  Pracownikowi – kierowcy w podróży służbowej międzynarodowej należy się ryczałt za nocleg nawet w przypadku zapewnienia mu przez pracodawcę odpowiedniego miejsca do spania w kabinie samochodu. Od wielu lat w orzecznictwie i judykaturze próżno było szukać jednolitego stanowiska w kwestii: czy zapewnienie pracownikowi – kierowcy samochodu ciężarowego odpowiedniego miejsca do spania w kabinie tego pojazdu, […]

 • Kontrola stanu trzeźwości pracowników

  Zdarza się, iż zachowanie pracownika, który stawił się danego dnia do pracy wzbudza uzasadnione podejrzenie, iż znajduje się w stanie wskazującym na spożycie alkoholu. Owo podejrzenie może być spowodowane np. wyraźnie wyczuwalną wonią alkoholu, chwiejnym krokiem, czy bełkotliwą mową pracownika. Czy pracodawca, który kwestionuje zdolność pracownika do podjęcia pracy, z uwagi na podejrzenie spożycia przez […]

 • Zmiany w umowach o pracę

  Przepisy Kodeksu Pracy stanowią, iż  „Zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas określony jest równoznaczne w skutkach prawnych z zawarciem umowy o pracę na czas nieokreślony, jeżeli poprzednio strony dwukrotnie zawarły umowę o pracę na czas określony na następujące po sobie okresy, o ile przerwa między rozwiązaniem poprzedniej a nawiązaniem kolejnej umowy o pracę nie […]

 • Umowa o pracę na czas zastępstwa. Czy pracownikowi zatrudnionemu na zastępstwo można zaoferować inne stanowisko, warunki pracy i płacy niż do tej pory miała osoba zastępowana?

  Przepisy kodeksu pracy stanowią, iż  „Umowę o pracę zawiera się na czas nie określony, na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy. Jeżeli zachodzi konieczność zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy, pracodawca może w tym celu zatrudnić innego pracownika na podstawie umowy o pracę na czas określony, obejmujący czas tej nieobecności.” […]

 • Zmiany kodeksu pracy w zakresie uprawnień rodzicielskich

  Od 17 czerwca 2013 roku obowiązują nowe przepisy w Kodeksie Pracy regulujące kwestie uprawnień związanych z rodzicielstwem. Nowe przepisy ustawy zmieniającej Kodeks Pracy przewidują podwyższenie wymiaru dodatkowego urlopu macierzyńskiego (i dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego) oraz wprowadzają nowe uprawnienie dla rodziców, tj. urlop rodzicielski, którego łączny wymiar wyniesie 52 tygodnie, w przypadku urodzenia jednego […]

 • Tajemnica przedsiębiorstwa. Jak ustrzec się przed ujawnieniem cennych dla firmy danych?

  Informacja stała się obecnie towarem, nierzadko strategicznym, której posiadanie może mieć ogromny wpływ na kształtowanie pozycji rynkowej przedsiębiorstwa. „Towar” ten podlega prawu popytu i podaży, regułom kształtowania cen oraz wszystkim innym zasadom konkurencji rynkowej. Oczywistym jest, iż wartość gospodarczą ma tylko ta informacja, której można przypisać wartość ekonomiczną i która pozwoli innemu podmiotowi zaoszczędzić wydatki […]

 • Niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę przez pracodawcę

  Wypowiedzenie umowy o pracę jest jednostronnym oświadczeniem woli pracownika lub pracodawcy, powodującym ustanie stosunku pracy z upływem jego okresu. Terminy wypowiedzenia określone są w tygodniach lub miesiącach. W przypadku okresu wypowiedzenia liczonego w tygodniach lub miesiącach termin wypowiedzenia powinno kończyć się w sobotę lub w ostatni dzień miesiąca. Wypowiedzenie umowy o pracę, prowadzące do jej […]