Zmiany w prawie pracy wynikające z dyrektywy w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów i dyrektywy w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej

Dyrektywa (UE) 2019/1158 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie równowagi między życiem zawodowym, a prywatnym rodziców i opiekunów  weszła w życie dnia 1 sierpnia 2019 r. , ale jednak nie została wdrożona w prawie polskim. Zgodnie z zasadami prawa europejskiego istnieje możliwość bezpośredniej skuteczności dyrektywy, która nie została implementowana mimo upływu wyznaczonego terminu. […] →Czytaj dalej

Sankcje wobec Rosji wprowadzone w Unii Europejskiej

Sankcje wobec Rosji wprowadzone w Unii Europejskiej Działania Rosji destabilizujące sytuację na Ukrainie doprowadziły do podjęcia szeregu aktów prawnych, wprowadzających sankcje, wśród nich znajdują się  akty ustawodawcze – decyzji, rozporządzenia  lub akty wykonawcze, które mają charakter nieustawodawczych środków ograniczających. Środki te mają na celu odcięcie Rosji od istotnych źródeł dochodów, zmniejszając jej zdolność do finansowania […] →Czytaj dalej

Nowelizacja KSH 2022 – najważniejsze zmiany

 W dniu 13 października 2022 r. wchodzi w życie nowelizacja kodeksu spółek handlowych , która ma na celu wdrożenia dyrektyw unijnych w przedmiocie transgranicznych  przekształceń, połączeń i podziałów, w szczególności poprzez wprowadzenie do KSH regulacji dotyczącej ujednolicenia procesu reorganizacji transgranicznych wraz z zapewnieniem, odpowiedniego poziomu ochrony dla wspólników mniejszościowych spółek. Przede wszystkim chcemy zwrócić Państwa […] →Czytaj dalej

SKUTKI WADLIWEJ REPREZENTACJI OSOBY PRAWNEJ

Jeszcze do niedawna w polskim systemie prawnym istniała luka dotycząca braku przepisów o skutkach wadliwej reprezentacji osoby prawnej. Orzecznictwo było niejednolite, a brak konkretnych regulacji nie ułatwiał rozstrzygania sporów na tym polu, a tych przecież było sporo, bo zagadnienie skupia się głównie na umowach zawieranych z udziałem organu działającego bez umocowania albo z przekroczeniem jego […] →Czytaj dalej

Nowelizacja Kodeksu spółek handlowych dot. prawa holdingowego – omówienie regulacji dotyczącej grupy spółek

Prawo holdingowe (zwane także prawem koncernowym) jako dział prawa handlowego reguluje funkcjonowanie spółek w ramach grup kapitałowych. Na mocy ustawy z dnia 9 lutego 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks Spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw[1] (zwanej dalej: „Nowelizacją”), która wejdzie w życie 12 października 2022 roku prawo holdingowe zostanie uregulowane w polskim systemie […] →Czytaj dalej

Specustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa a zatrudnianie obywateli Ukrainy – wybrane aspekty

      Agresja zbrojna Rosji na Ukrainę stała się powodem przybycia do Polski ponad 2,5 milionów uchodźców z Ukrainy. Ma to niezwykle istotny wpływ na polską gospodarkę, gdyż znaczna część uchodźców to osoby w wieku produkcyjnym, które z wielu przyczyn chcą podjąć zatrudnienie. Warto, żeby pracodawcy znali aspekty prawne podejmowania pracy w Polsce przez uchodźców. Ze […] →Czytaj dalej

Omówienie wybranych problemów na styku ochrony sygnalistów oraz RODO

     W dniu 17 lutego 2022 r. minęły dwa miesiące odkąd do polskiego systemu prawnego powinny zostać implementowane przepisy Dyrektywy o tzw. „sygnalistach”[1] (dalej: „Dyrektywa”), czyli osobach zgłaszających naruszenia przepisów prawa, w szczególności swoim pracodawcom. Na dzień sporządzania niniejszego artykułu trwają prace legislacyjne nad projektem ustawy implementującej[2] (dalej: „Projekt Ustawy”). Aktualnie prace są na stosunkowo wczesnym […] →Czytaj dalej

Omówienie kilku zmian w zakresie dochodzenia roszczeń w postępowaniu cywilnym

   24 września 2021 roku weszła w życie ustawa[1], która znowelizowała m.in. kodeks postępowania cywilnego. Wartymi zainteresowania Państwa są następujące zmiany: ułatwienie w zakresie składania pism procesowych drogą korespondencyjną, nałożenie dodatkowych obowiązków na powoda dochodzącego roszczeń zabezpieczonych wekslem p-ko konsumentowi w postępowaniu nakazowym, wydłużenie terminu na zaspokojenie roszczenia wynikającego z nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu […] →Czytaj dalej

O problemie ważności zastrzeżenia tytułem kary umownej obowiązku zapłaty określonej kwoty za każdy dzień zwłoki bez określenia maksymalnej wysokości kar umownych, jakie mogą zostać naliczone

W zawieranych w obrocie gospodarczym umowach zamieszczane jest postanowienie zastrzegające kary umowne na rzecz jednej lub obu stron. Przykładowo przybierają one następującą postać: przykład 1. § 10. ust. 1. Sprzedający zobowiązuje się do zapłaty kary umownej w wysokości 0,1 % wysokości jego wynagrodzenia netto określonego w § 3 ust. 1 Umowy za każdy dzień zwłoki […] →Czytaj dalej

Korzystanie ze zdjęć wykonanych przez fotografa

Szczególne chwile w życiu jak ślub i wesele powodują, że korzystamy z usług fotografa celem ich uwiecznienia. W takich sytuacjach zawieramy z nim umowę ustną albo na piśmie. W umowie, bez względu na jej formę, ustalamy zazwyczaj przede wszystkim: wynagrodzenie fotografa, ilość zdjęć, jakie ma on wykonać i okres wydarzenia, w którym będzie je wykonywał. […] →Czytaj dalej