Nowelizacja Kodeksu spółek handlowych dot. prawa holdingowego – omówienie regulacji dotyczącej grupy spółek

Prawo holdingowe (zwane także prawem koncernowym) jako dział prawa handlowego reguluje funkcjonowanie spółek w ramach grup kapitałowych. Na mocy ustawy z dnia 9 lutego 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks Spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw[1] (zwanej dalej: „Nowelizacją”), która wejdzie w życie 12 października 2022 roku prawo holdingowe zostanie uregulowane w polskim systemie […] →Czytaj dalej

Specustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa a zatrudnianie obywateli Ukrainy – wybrane aspekty

      Agresja zbrojna Rosji na Ukrainę stała się powodem przybycia do Polski ponad 2,5 milionów uchodźców z Ukrainy. Ma to niezwykle istotny wpływ na polską gospodarkę, gdyż znaczna część uchodźców to osoby w wieku produkcyjnym, które z wielu przyczyn chcą podjąć zatrudnienie. Warto, żeby pracodawcy znali aspekty prawne podejmowania pracy w Polsce przez uchodźców. Ze […] →Czytaj dalej

Omówienie wybranych problemów na styku ochrony sygnalistów oraz RODO

     W dniu 17 lutego 2022 r. minęły dwa miesiące odkąd do polskiego systemu prawnego powinny zostać implementowane przepisy Dyrektywy o tzw. „sygnalistach”[1] (dalej: „Dyrektywa”), czyli osobach zgłaszających naruszenia przepisów prawa, w szczególności swoim pracodawcom. Na dzień sporządzania niniejszego artykułu trwają prace legislacyjne nad projektem ustawy implementującej[2] (dalej: „Projekt Ustawy”). Aktualnie prace są na stosunkowo wczesnym […] →Czytaj dalej

Omówienie kilku zmian w zakresie dochodzenia roszczeń w postępowaniu cywilnym

   24 września 2021 roku weszła w życie ustawa[1], która znowelizowała m.in. kodeks postępowania cywilnego. Wartymi zainteresowania Państwa są następujące zmiany: ułatwienie w zakresie składania pism procesowych drogą korespondencyjną, nałożenie dodatkowych obowiązków na powoda dochodzącego roszczeń zabezpieczonych wekslem p-ko konsumentowi w postępowaniu nakazowym, wydłużenie terminu na zaspokojenie roszczenia wynikającego z nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu […] →Czytaj dalej

O problemie ważności zastrzeżenia tytułem kary umownej obowiązku zapłaty określonej kwoty za każdy dzień zwłoki bez określenia maksymalnej wysokości kar umownych, jakie mogą zostać naliczone

W zawieranych w obrocie gospodarczym umowach zamieszczane jest postanowienie zastrzegające kary umowne na rzecz jednej lub obu stron. Przykładowo przybierają one następującą postać: przykład 1. § 10. ust. 1. Sprzedający zobowiązuje się do zapłaty kary umownej w wysokości 0,1 % wysokości jego wynagrodzenia netto określonego w § 3 ust. 1 Umowy za każdy dzień zwłoki […] →Czytaj dalej

Korzystanie ze zdjęć wykonanych przez fotografa

Szczególne chwile w życiu jak ślub i wesele powodują, że korzystamy z usług fotografa celem ich uwiecznienia. W takich sytuacjach zawieramy z nim umowę ustną albo na piśmie. W umowie, bez względu na jej formę, ustalamy zazwyczaj przede wszystkim: wynagrodzenie fotografa, ilość zdjęć, jakie ma on wykonać i okres wydarzenia, w którym będzie je wykonywał. […] →Czytaj dalej

O obecnym i zaprojektowanym kształcie pracy zdalnej

Praca zdalna została wprowadzona w okresie obowiązywania stanu epidemii. Obecnie obowiązujące przepisy regulujące pracę zdalną zostały uchwalone w warunkach nadzwyczajnych, w związku z czym za niezasadne należy uznać automatyczne przeniesienie ich do Kodeksu Pracy. W konsekwencji trwają prace legislacyjne nad ustawą regulującą pracę zdalną w warunkach typowych[1]. W ramach tych prac 19 maja 2021 roku […] →Czytaj dalej

„Test niebieskiego ołówka” oraz „redukcja utrzymująca skuteczność”, czyli o tym, czy niedozwolone postanowienia umowne zawarte w umowie kredytu indeksowanego lub denominowanego kursem waluty obcej mogą zostać częściowo utrzymane w mocy albo zastąpione innymi postanowieniami

Umowa między przedsiębiorcą a konsumentem  może zawierać postanowienia niedozwolone, czyli takie, które w rozumieniu Kodeksu cywilnego nie zostały indywidualnie uzgodnione z konsumentem oraz kształtują jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami i rażąco naruszają jego interesy. Postanowieniami niedozwolonymi mogą być postanowienia określające główne świadczenia stron, o ile nie zostały sformułowane w sposób […] →Czytaj dalej

O alternatywnej względem teorii salda i teorii dwóch kondykcji teorii dot. rozliczania świadczeń nienależnych kredytobiorcy i banku

Osoby zainteresowane sprawami dot. umów kredytu waloryzowanego kursem waluty obcej (dalej: „umowa kredytu”) prędzej czy później spotkały się z pojęciem teorii salda albo dwóch kondykcji. Teorie te mówią o tym, w jaki sposób rozliczyć świadczenia nienależne kredytobiorcy oraz banku powstałe na skutek nieważności umowy kredytu. Zasadnicza różnica między nimi polega na tym, że zgodnie z […] →Czytaj dalej

Renta z tytułu utraty zdolności do pracy zarobkowej

Osoba poszkodowana może wystąpić z pozwem o naprawienie wyrządzonej przez sprawcę szkody, które może przybrać różną postać. Jedną z nich jest renta z tytułu utraty zdolności do pracy zarobkowej, której można dochodzić na podstawie art. 444 § 2 Kodeksu cywilnego. Zgodnie z tym przepisem, „Jeżeli poszkodowany utracił całkowicie lub częściowo zdolność do pracy zarobkowej albo […] →Czytaj dalej