Archiwum


Kategoria: prawo spółek handlowych

 • Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej wydawany w oparciu o przepisy ustawy Prawo Upadłościowe i Naprawcze

  Postępowanie w przedmiocie orzeczenia zakazu prowadzenia działalności gospodarczej regulują przepisy art. 373 -377 ustawy Prawo upadłościowe i Naprawcze z dnia 28 lutego 2003 r. Jest to postępowanie wszczynane wyłącznie na wniosek złożony przez uprawnioną osobę. Należy pamiętać, że wykluczona jest możliwość wszczynania tego postępowania z urzędu. Art. 376 p.u.n. określa wprost, kto jest legitymowanym do złożenia […]

 • Odpowiedzialność członka zarządu spółki z o. o. na podstawie 299 ksh a odpowiedzialność za odsetki

  Odpowiedzialność członków zarządu za zobowiązania spółki wynikająca z art. 299 § 1 ksh ma charakter odpowiedzialności odszkodowawczej i może zaistnieć tylko w sytuacji spełnienia się przesłanek wskazanych w powyższym przepisie. Nie budzi wątpliwości, że na rozmiar szkody składają się cała niezaspokojona należność główna, wynikająca z tytułu wykonawczego, koszty postępowania sądowego, koszty postępowania klauzulowego i koszty […]

 • Wykreślenie Sp. z o.o. z KRS a niezaspokojeni wierzyciele

  Przepisy obowiązującego Kodeksu spółek handlowych (ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych Dz.U.2013.1030 j. t.) przewidują w rozdziale 6 możliwość zlikwidowania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, a proces ten przebiega w ściśle określony przepisami sposób. W szczególności czynności te zostały określone przez wskazanie obowiązków likwidatora, do których należą: zakończenie bieżących interesów spółki, ściągnięcie […]

 • Konsekwencje wniesienia do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wkładów pochodzących z majątku wspólnego małżonków

  Wkłady wnoszone przez jednego z małżonków do majątku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością mogą pochodzić zarówno z majątku osobistego, jak i z majątku wspólnego małżonków. W przypadku nabycia udziałów za majątek osobisty małżonka nie ma wątpliwości komu przysługują uprawnienia z nabytych udziałów, wątpliwości mogą pojawić się, gdy udziały są nabywane z majątku wspólnego małżonków. Rozważając kwestię […]

 • Zmiany w opodatkowaniu spółki komandytowo-akcyjnej

  Przepisy ustawy z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku tonażowym (Dz.U.2013.1387), zwanej w dalszej części artykułu: „Ustawą”, nadały spółce komandytowo-akcyjnej status podatnika podatku dochodowego od osób prawnych. Tym samym istotnie zmieniono sposób opodatkowania zysków w spółce komandytowo-akcyjnej. […]

 • Zasady podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej

  Zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej,[1] działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły, natomiast przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca […]

 • Powstanie i wygaśnięcie prawa do firmy oraz jego ochrona.

  Pojęcie „firma” pochodzi od łacińskiego słowa firmare, które w języku polskim znaczy stwierdzać, umacniać. Drugim tropem jest łacińskie określenie czynności polegającej na umocnieniu dokumentu własnym podpisem lub, jak w praktyce miało to zazwyczaj miejsce, dotknięciem ręki – czyli firmatio.[1] Dziś, w języku polskim, słowo ma wiele znaczeń. Najczęściej używane jest jako synonim przedsiębiorstwa, przedsiębiorcy, zakładu […]

 • Czy członek zarządu może być pełnomocnikiem do zawarcia umowy o pracę pomiędzy spółką a innym członkiem zarządu na podstawie art. 210 § 1 k.s.h.?

  Czy w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, do zawarcia umowy o pracę między spółką a jednym z członków zarządu, może zostać powołany przez zgromadzenie wspólników jako pełnomocnik spółki do dokonania tej czynności prawnej, inny członek zarządu tej spółki? Kodeks spółek handlowych to właśnie zarządowi – spośród wszystkich organów spółki z o.o.- bezwarunkowo przyznaje kompetencje do reprezentacji […]

 • Zgłoszenie przetwarzania danych przez sklep internetowy do GIODO

  Współautorem artykułu jest Michał Głuchowski. Prowadzenie sklepu internetowego wiąże się z koniecznością przetwarzania danych osobowych klientów. Osoby prowadzące sprzedaż w tej formie często nie wiedzą jednak, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych, przepisy prawa nakładają na nie, w tym zakresie, szereg obowiązków. W szczególności zgodnie z treścią art. 40 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. […]