Archiwum


Kategoria: prawo cywilne

 • Czy istnieje możliwość wszczęcia ponownego postępowania o podział majątku małżonków?

  Celem postępowania o podział majątku wspólnego jest ostateczne rozliczenie roszczeń majątkowych małżonków. W wyniku tego postępowania małżonkowie uzyskują wyłączną własność rzeczy, wolną od uprawnień drugiego małżonka. Praktyka pokazuje jednak, iż zdarzają się sytuacje, że po prawomocnym zakończeniu postępowania o podział majątku wspólnego, okazuje się, iż nie uwzględniono wszystkich składników majątkowych. Powstaje pytanie czy w takim […]

 • Zajęcie nazwy domeny internetowej

  Niejeden z nas, po trudnym i wymagającym procesie, mając w ręku korzystne dla klienta prawomocne orzeczenie zaopatrzone w klauzulę wykonalności, z nadzieją kierował wniosek egzekucyjny, by tym samym doprowadzić do przymusowego zaspokojenia roszczeń swojego mocodawcy. Nie trzeba dodawać, że wielokrotnie z pozoru dobrze zapowiadająca się egzekucja okazywała się być bezskuteczną lub częściowo bezskuteczną. Rozwój technologiczny […]

 • Żądanie wydania rzeczy od osoby nieuprawnionej

  Przepis art. 140 k.c. reguluje treść prawa własności, z godnie z którą: „W granicach określonych przez ustawy i zasady współżycia społecznego właściciel może, z wyłączeniem innych osób, korzystać z rzeczy zgodnie ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem swego prawa, w szczególności może pobierać pożytki i inne dochody z rzeczy. W tych samych granicach może rozporządzać rzeczą.” W razie […]

 • Zasady zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w świetle Uchwały Sądu Najwyższego z dnia 10 lipca 2015 r., III CZP 29/15

  Dnia 10 lipca 2015 r. Sąd Najwyższy podjął uchwałę w sprawie III CZP 29/15 odpowiadając na pytanie sądu apelacyjnego, iż „w razie współuczestnictwa formalnego (art. 72 § 1 pkt 2 k.p.c.), do niezbędnych kosztów procesu poniesionych przez współuczestników reprezentowanych przez jednego pełnomocnika będącego adwokatem lub radcą prawnym zalicza się jego wynagrodzenie ustalone odrębnie w stosunku […]

 • Odwołanie darowizny nieruchomości dokonanej na rzecz małżonków

  Ustawodawca polski przewidział instytucje darowizny, zgodnie z którą Przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. Uprawnienie do odwołania darowizny aktualizuje się w przypadku gdy darczyńca uzna, że obdarowany dopuścił się względem niego rażącej niewdzięczności (art. 898 KPC) i złoży oświadczenie względem obdarowanego o jej odwołaniu na piśmie […]

 • Dochodzenie roszczeń transgranicznych na podstawie Europejskiego Nakazu Zapłaty

  Dochodzenie roszczeń na podstawie Europejskiego Nakazu Zapłaty (ENZ) regulowane jest Rozporządzeniem (WE) nr 1896/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. ustanawiającym postępowanie w sprawie europejskiego nakazu zapłaty (Dz. U. UE L z dnia 30 grudnia 2006 r.). Niniejsze rozporządzenie znajduje zastosowanie do transgranicznych spraw cywilnych i handlowych, bez względu na rodzaj […]

 • Czy można uchylić się od odpowiedzialności za długi drugiego małżonka?

  Wraz  z zawarciem związku małżeńskiego pomiędzy małżonkami z punku prawnego dochodzi do powstania wielu praw i obowiązków. Powstają one w zasadzie w każdej dziedzinie prawa, w dziedzinie prawa administracyjnego – chociażby możliwość składnia wspólnie zeznań podatkowych, na gruncie prawa karnego – możliwość odmowy składnia zeznań, a także, i w główniej mierze w strefie prawa cywilnego. […]

 • Ograniczenia egzekucji z umów ubezpieczenia na życie z częścią inwestycyjną

  Wstęp Niniejszy artykuł ma na celu przybliżenie problematyki prowadzenia egzekucji z umów ubezpieczenia na życie z częścią inwestycyjną. Na wstępie trzeba zaznaczyć, że umowy ubezpieczenia na życie z częścią inwestycją można podzielić na dwie grupy: tzw. unit-linki i umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (dalej jako „UFK„). Oba typu ubezpieczeń bazują na inwestowaniu […]

 • Poświadczenie czy uwierzytelnienie dokumentów?

  Wiele osób zamiennie stosuje pojęcie uwierzytelniania dokumentów z ich poświadczeniem, traktując je, jako synonimy. Czy aby na pewno prawidłowo? Niniejszy artykuł należałoby rozpocząć przede wszystkim od wyjaśnienia, co kryje się pod pojęciem dokumentu. Dokumentem w aspekcie przepisów kodeksu postępowania cywilnego o dowodach jest tylko oryginał pisma. Kserokopia, jako odwzorowanie oryginału, może być uznana za odpis […]

 • Spadek– podstawowe prawa i obowiązki

  Z chwilą śmierci spadkodawcy dochodzi do dziedziczenia, tj. nabycia spadku przez jego następców prawnych (spadkobierców). Dziedziczenie ma charakter sukcesji uniwersalnej (tzw. następstwo pod tytułem ogólnym). Wskutek jednego zdarzenia – śmierci spadkodawcy – spadkobiercy z mocy prawa wstępują bowiem w całą sytuację prawną zmarłego. Zgodnie z przepisem Art. 922. Kodeksu cywilnego Prawa i obowiązki majątkowe zmarłego przechodzą z chwilą […]