Archiwum


Kategoria: prawo cywilne

 • Hipoteka przymusowa na nieruchomości jako sposób zabezpieczenia wierzytelności

  Ustanowienie hipoteki przymusowej na nieruchomości dłużnika uregulowane jest w rozdziale 3 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o Księgach Wieczystych i Hipotece (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 707 ze zm.). Jej głównym zadaniem jest ochrona wierzyciela na wypadek, gdyby dłużnik zamierzał zbyć określoną nieruchomość z zamiarem ukrycia majątku przed wierzycielem. Co […]

 • Zmiany w regulacjach dotyczących aktów stanu cywilnego już od 1 marca 2015r.

  Jedną z ustaw, które należało dostosować do współczesnych realiów była ustawa z dnia 29 września 1986 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego. Ustawodawca zauważył, że przepisy tej ustawy, pomimo częściowej nowelizacji, nie spełniają już swoich zadań, a przy zastosowaniu upowszechniających się procesów informatyzacji, można uprościć procedurę uzyskiwania odpisów z akt stanu cywilnego na skutek […]

 • Przedawnienia roszczeń wynikajacych z umowy ubezpieczenia

  Roszczenia wynikające z umowy ubezpieczenia są roszczeniami majątkowymi, wobec czego co do zasady ulegają przedawnieniu. Reguluje w tym względzie zawiera przepis art. 819 Kodeksu cywilnego (dalej k.c.). Jednakże, przepis ten zawiera pewne odrębne regulacje różniące się w kilku zasadniczych kwestiach w stosunku do ogólnych zasad prawa cywilnego określonych w art. 117-125 k.c., w szczególności w […]

 • Potrącenie wierzytelności z tytułu kary umownej

  Zgodnie z artykułem 483 Kodeksu cywilnego strony mogą w umowie zastrzec, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna). Skuteczność złożenia oświadczenia o potrąceniu wierzytelności zależy od spełnienia warunków wskazanych w art.498 § 1 k.c. Zgodnie z art. 498 Kodeksu Cywilnego do warunków dokonania potrącenia […]

 • Zagraniczna podróż służbowa

  Pracownikowi – kierowcy w podróży służbowej międzynarodowej należy się ryczałt za nocleg nawet w przypadku zapewnienia mu przez pracodawcę odpowiedniego miejsca do spania w kabinie samochodu. Od wielu lat w orzecznictwie i judykaturze próżno było szukać jednolitego stanowiska w kwestii: czy zapewnienie pracownikowi – kierowcy samochodu ciężarowego odpowiedniego miejsca do spania w kabinie tego pojazdu, […]

 • Prawo do odszkodowania z tytułu opóźnienia lub odwołania lotu

  Pisemne reklamacje w związku z opóźnieniem lotu kierować należy w pierwszej kolejności do biura podróży, u którego wykupiliśmy wycieczkę. Ponieważ jednak powszechną praktyką biur podróży przy odpowiedzialności z tytułu opóźnienia lotu lub jego odwołania jest cedowanie odpowiedzialności na przewoźników lotniczych, niniejszy artykuł traktować będzie o zasadach odpowiedzialności zarówno biur podróży, a także przewoźników lotniczych. Zgodnie […]

 • Dopuszczalność zawarcia „czynności z samym sobą”

  Zawarta w art. 108 Kodeksu cywilnego (dalej k.c.) zasada zakazu dokonywania przez pełnomocnika czynności prawnej z sobą samym, została przede wszystkim wprowadzona w celu ochrony interesów mocodawcy. Zakaz ten znajduje zastosowanie zarówno w sytuacji, gdy pełnomocnik jest drugą stroną umowy zawieranej w imieniu mocodawcy, jak również wtedy, gdy reprezentuje on jednocześnie obie strony czynności prawnej. […]

 • Wojewódzkie Komisje Lekarskie

  Ustawa z dnia 06 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U.2012.159 j.t.) rozdziałem 13a wprowadziła Wojewódzkie Komisje do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych, dopuszczając tym samym nowy model dochodzenia roszczeń w sprawach medycznych. W skład Wojewódzkich Komisji wchodzi 16 członków. Ośmiu członków posiadających co najmniej wyższe wykształcenie i tytuł magistra lub […]

 • Jak rozwiązać spór bez konieczności kierowania pozwu? Zawezwanie do próby ugodowej

  Jak często Państwa kontrahenci dzwonią i piszą z prośbą o rozłożenie zaległości na raty? Czy zdarza się Państwu, iż mimo licznych zapewnień ze strony dłużników, w dalszym ciągu nie realizują oni swoich zobowiązań? Co zrobić, aby odzyskać pieniądze, ale nie stracić klienta? Zawezwanie do próby ugodowej to sposób na polubowne zakończenie sporów z kontrahentami, pozwalający […]