Archiwum


Kategoria: prawo cywilne

 • Zadośćuczynienie za doznaną krzywdę w przypadku uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia

  Kodeks cywilny zawiera regulację dochodzenia roszczeń w razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia. Podstawę żądania zadośćuczynienia stanowi przede wszystkim konsekwencja uszkodzenia ciała i rozstroju zdrowia w postaci krzywdy, czyli cierpienia fizycznego i psychicznego. Ustawodawca wskazał, że suma pieniężna przyznana tytułem zadośćuczynienia ma być odpowiednia”, nie sprecyzował jednak zasad ustalania jej wysokości. Nie ulega wątpliwości, […]

 • Szczególny reżim zawierania umów z udziałem konsumenta – część II

  O czym Autor wspominał w pierwszej części niniejszego artykułu konsument, podmiot hipotetycznie słabszy w konfrontacji z przedsiębiorcą, chroniony jest przez szereg instytucji prawa cywilnego. Istotne jest zatem, aby zarówno przedsiębiorca już na etapie zawierania umowy należycie zabezpieczał swoje interesy, a także aby konsument, przede wszystkim poprzez uświadomienie sobie, przysługujących mu praw i mechanizmów rządzących niedozwolonymi […]

 • Szczególny reżim zawierania umów z udziałem konsumenta – część I

  W celu zapewnienia ochrony konsumentowi, podmiotowi z natury słabszemu w konfrontacji z przedsiębiorcą, prawo cywilne przewiduje szczególny reżim zawierania, a nawet kształtowania oraz wykonywania umów zawieranych z jego udziałem. W pierwszej kolejności rozważmy jednak komu przysługuje status konsumenta. Konsument to osoba fizyczna, człowiek dokonujący czynności prawnej, dwustronnej, np. zawarcia umowy, która nie jest bezpośrednio związania z […]

 • Spółka cywilna jako forma prowadzenia działalności gospodarczej

  Spółka cywila, a właściwie umowa spółki cywilnej uregulowana jest w art. 860-875 kodeksu cywilnego. Fakt ten przesądza o charakterze prawnym omawianej spółki, która w rzeczywistości jest stosunkiem zobowiązaniowym między wspólnikami. Treścią stosunku obligacyjnego, którym jest umowa spółki cywilnej, jest zobowiązanie co najmniej dwóch wspólników do działania w oznaczony sposób dla osiągnięcia wspólnego gospodarczego celu. Na […]

 • Obowiązek alimentacyjny małżonka. Czy konieczny jest rozwód?

  Poza najpopularniejszym obowiązkiem alimentacyjnym względem dzieci, które nie są w stanie utrzymać się samodzielnie, w pewnych wypadkach, określonych przepisami Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego,  zwanego dalej: KRO, istnieje również obowiązek alimentacyjny względem byłego małżonka. Najczęściej alimenty od byłego małżonka dochodzone są po uzyskaniu rozwodu. Sam wyrok rozwodowy nie oznacza jednak uprawnienia do żądania alimentów. Dla zasądzenia […]

 • Powstanie i wygaśnięcie prawa do firmy oraz jego ochrona.

  Pojęcie „firma” pochodzi od łacińskiego słowa firmare, które w języku polskim znaczy stwierdzać, umacniać. Drugim tropem jest łacińskie określenie czynności polegającej na umocnieniu dokumentu własnym podpisem lub, jak w praktyce miało to zazwyczaj miejsce, dotknięciem ręki – czyli firmatio.[1] Dziś, w języku polskim, słowo ma wiele znaczeń. Najczęściej używane jest jako synonim przedsiębiorstwa, przedsiębiorcy, zakładu […]

 • Pociąg się opóźnia? Znaj swoje prawa

  Uprawnienia pasażerów wynikające z opóźnienia pociągu regulują przede wszystkim przepisy ustawy z dnia 15 listopada 1984r. – Prawo przewozowe oraz Rozporządzenia (WE) nr 1371/2207 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczącego praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym. Przepisy ustawy Prawo Przewozowe stanowią, że na wszystkich trasach kolejowych można domagać się odszkodowania nie […]

 • Mediacja w polskim prawie cywilnym

  Mediacja pochodzi od łacińskiego słowa „mediatio” oznaczającego pośrednictwo. Jest to procedura pośredniczenia w sporze, której celem jest doprowadzenie skonfliktowanych stron do porozumienia. Mediacja jest rozumiana jako określone podejście do rozwiązywania konfliktów, którego celem jest osiągnięcie wzajemnie satysfakcjonującej ugody, przynajmniej w kwestii zaistniałego sporu. Mediację uznaje się za dobrowolny i poufny proces, w którym bezstronna, neutralna […]

 • Prawo cytatu w Internecie

  Korzystanie z cudzej twórczości, co do zasady, zawsze wymaga zgody twórcy. Jednakże w celu upowszechnienia dostępu do dóbr kultury, systemy międzynarodowego prawa autorskiego, w tym również przepisy polskiej ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (jedn. tekst: Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904 ze zm.), dopuszczają […]

 • Odszkodowanie od lotniska Poznań-Ławica

  W dniu 30 stycznia 2012 r. została przyjęta uchwała nr: XVIII/302/12 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla lotniska Poznań-Ławica w Poznaniu na mocy której, został utworzony obszar ograniczonego użytkowania dla lotniska Poznań-Ławica. Podmiotem zarządzającym lotniskiem jest Port Lotniczy Poznań-Ławica sp. z o.o. Na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27 […]