Archiwum


Kategoria: prawo podatkowe

 • Zmiany w opodatkowaniu spółki komandytowo-akcyjnej

  Przepisy ustawy z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku tonażowym (Dz.U.2013.1387), zwanej w dalszej części artykułu: „Ustawą”, nadały spółce komandytowo-akcyjnej status podatnika podatku dochodowego od osób prawnych. Tym samym istotnie zmieniono sposób opodatkowania zysków w spółce komandytowo-akcyjnej. […]

 • Zmiany w podatkach od 1.07.2013r. – brak podatku u źródła od niektórych wypłat odsetek i należności licencyjnych na rzecz nierezydentów

  Od początku lipca 2013r. wejdą w życie korzystniejsze dla podatników zmiany dotyczące opodatkowania niektórych wypłat odsetek i należności licencyjnych dokonywanych przez polskie Spółki na rzecz nierezydentów, czyli podmiotów nieposiadających na terytorium RP siedziby ani zarządu. Powyższe jest wynikiem implementacji do polskiego porządku prawnego tzw. dyrektywy odsetkowej (dyrektywa 2003/49/WE). 1) Pojęcie „odsetek” Prawo podatkowe nie zawiera […]

 • Obowiązek dokonania korekty VAT w przypadku nieuregulowania należności

  W wyniku nowelizacji przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. 2011 r., nr 177, poz. 1054 wraz z późn. zm.) ustalono, że podatnik, który nie uregulował należności wynikającej z faktury dokumentującej dostawę towarów lub świadczenie usług na terytorium kraju w terminie 150 dni od dnia […]

 • Zrównanie niepublicznych i publicznych ZOZ-ów w sferze prawa podatkowego

  Precedensowy wyrok Sądu Administracyjnego w Łodzi z 3 marca 2010 roku wytycza nowy nurt orzecznictwa, ponieważ dopuszcza możliwość zwolnienia niepublicznych ZOZ- ów z podatku dochodowego od osób prawnych w części wpływów, które są przeznaczane na prowadzenie przez nie działalności medycznej. W konsekwencji prowadzi do zrównania publicznych i niepublicznych placówek medycznych pod względem prawa podatkowego. Wspomniane […]

 • Podatek liniowy nie dla menedżerów

  Naczelny Sąd Administracyjny w składzie siedmiu sędziów w dniu 26 kwietnia 2010 r. podjął uchwałę (sygn. akt II FPS 10/09), którą rozstrzygnął, czy wspólnikom spółki jawnej świadczącej usługi zarządzania przedsiębiorstwem przysługuje prawo opodatkowania ich dochodów podatkiem liniowym.

 • Trybunał Konstytucyjny zajmie się opodatkowaniem dochodów nieujawnionych

  Opodatkowanie nieujawnionych dochodów to procedura mająca na celu „rozliczenie” osób posiadających znaczne dochody, które nie zostały ujawnione w ich zeznaniach podatkowych. Procedurę tą regulują – w moim przekonaniu – sprzecznie z Konstytucją, przepisy art. 20 ust. 3 oraz w szczególności przepis art. 30 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

 • Od spóźnionego zwrotu podatku naliczonego VAT dla firm zagranicznych należą sie odsetki

  Kwestia oprocentowania nieterminowego zwrotu podatku naliczonego VAT dla firm zagranicznych od dawna budzi kontrowersje. Ma to związek z nagminnym i znacznym opróżnieniem przyznania zwrotu podatku VAT (dla przykładu klient Kancelarii otrzymał zwrot dopiero po 4 latach). Rozporządzenie, na podstawie którego odbywa się zwrot podatku VAT, nie przewiduje wypłaty jakichkolwiek odsetek od nieterminowego zwrotu. W rezultacie […]