Zmiany w podatkach od 1.07.2013r. – brak podatku u źródła od niektórych wypłat odsetek i należności licencyjnych na rzecz nierezydentów

Od początku lipca 2013r. wejdą w życie korzystniejsze dla podatników zmiany dotyczące opodatkowania niektórych wypłat odsetek i należności licencyjnych dokonywanych przez polskie Spółki na rzecz nierezydentów, czyli podmiotów nieposiadających na terytorium RP siedziby ani zarządu. Powyższe jest wynikiem implementacji do polskiego porządku prawnego tzw. dyrektywy odsetkowej (dyrektywa 2003/49/WE).

1) Pojęcie „odsetek”

Prawo podatkowe nie zawiera normatywnej definicji odsetek. Na gruncie prawa krajowego rozumie się je zwykle jako wynagrodzenie za korzystanie z cudzego kapitału.

Stosownie do art. 11 ust. 3 Konwencji Modelowej OECD przez odsetki należy rozumieć dochód z wszelkiego rodzaju wierzytelności (zarówno zabezpieczonych, jak i niezabezpieczonych hipoteką lub prawem do uczestniczenia w zyskach dłużnika) – w szczególności jako odsetki wymienia się dochody z pożyczek rządowych oraz dochody z obligacji lub skryptów dłużnych, włącznie z premiami i nagrodami związanymi z takimi pożyczkami, obligacjami lub skryptami dłużnymi. Wyraźnemu wyłączeniu z pojęcia odsetek podlegają natomiast opłaty karne z tytułu opóźnionej zapłaty. Pojęcie odsetek zostało zdefiniowane zatem szeroko. (A.Mariański, D.Strzelec, M.Wilk Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, WKP 2012 wyd. II).

2) Pojęcie „należności licencyjnych”

Przez należności licencyjne rozumieć należy wymienione w art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT opłaty z tytułu praw autorskich i praw pokrewnych, z praw do projektów wynalazczych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również ze sprzedaży tych praw, z należności za udostępnienie tajemnicy receptury lub procesu produkcyjnego, za użytkowanie lub prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego, w tym także środka transportu, urządzenia handlowego lub naukowego (leasing) oraz know-how (informacje związane ze zdobytym doświadczeniem w dziedzinie przemysłowej, handlowej lub naukowej).

W przypadku istnienia odpowiedniej umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania wiążący katalog należności licencyjnych znajduje się zwykle w art. 12 ust. 2 umowy. Artykuł 12 ust. 2 Konwencji Modelowej OECD definiuje należności licencyjne jako wszelkiego rodzaju należności płacone za użytkowanie lub prawo do użytkowania:

– wszelkich praw autorskich do dzieła literackiego, artystycznego lub naukowego, włącznie z filmami dla kin,

– wszelkiego patentu, znaku towarowego, wzoru lub modelu, planu, tajemnicy technologii lub procesu produkcyjnego,

– za korzystanie z doświadczenia zawodowego w dziedzinie przemysłowej, handlowej lub naukowej.

Pojęcie należności licencyjnych zostało więc zdefiniowane stosunkowo szeroko, na co wskazuje sformułowanie „wszelkiego rodzaju płatności” (payments of any kind). (A.Mariański, D.Strzelec, M.Wilk Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, WKP 2012 wyd. II).

3) Istota zmian od 1.07.2013r .

Zmiany odnoszą również skutek bezpośrednio wobec spółek polskich, gdyż wypłata odsetek i innych płatności za świadczenie usług niematerialnych o których mowa w art. 21 ustawy o CIT dokonywana na rzecz nierezydentów co do zasady podlega 20% podatkowi u źródła, który musi pobrać płatnik.

W związku z zawartymi przez Polskę umowami międzynarodowymi, dochody z tytułu odsetek oraz należności licencyjnych częstokroć podlegają opodatkowaniu zarówno w państwie źródła (czyli tym państwie, w którym należności powstają i z którego są wypłacane) jak i w państwie rezydencji.

Zgodnie  z art. 21 ust. 3 – 5 ustawy o CIT przychody z tytułu odsetek i należności licencyjnych, uzyskane po dniu 1 lipca 2013, zwolnione są od podatku dochodowego, jeżeli spełnione zostaną łącznie następujące warunki:

  • wypłacającym należności jest spółka będąca podatnikiem podatku dochodowego mająca siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, bądź położony na terytorium Polski zagraniczny zakład spółki, podlegającej opodatkowaniu podatkiem dochodowym w państwie członkowskim Unii Europejskiej (o ile wypłacane przez ten zakład należności licencyjne zaliczane są do kosztów uzyskania przychodów przy określaniu dochodów podlegających opodatkowaniu w Polsce),
  • uzyskującym przychody jest spółka podlegająca opodatkowaniu podatkiem dochodowym w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania (podlegająca tzw. nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w państwie rezydencji od całości osiąganych dochodów),
  • spółka dokonująca lub uzyskująca płatność posiada bezpośrednio nie mniej niż 25% udziałów w kapitale drugiej spółki,
  • udziały w wysokości nie mniejszej niż 25% są w posiadaniu wspólników nieprzerwanie przez okres minimum 2 lat, przy czym warunek ten nie musi być spełniony w momencie otrzymania płatności.

Powyższe warunki będą spełnione, gdy spółki będą ze sobą powiązane kapitałowo bezpośrednio poprzez posiadanie udziałów w wysokości co najmniej 25% nieprzerwanie przez okres 2 lat. Spełnienie tych warunków uprawniać będzie do zwolnienia od opodatkowania wypłacanych odsetek i należności licencyjnych z podatku u źródła.

Na uwagę zasługuje fakt, iż do 30 czerwca 2013 r. obowiązują w dalszym ciągu przepisy przejściowe, zgodnie z którymi przy spełnieniu  warunków z art. 21 ust. 3 ustawy o VAT, podatek u źródła od wypłacanych odsetek i  należności licencyjnych ustala się w wysokości 5%.

Jeżeli natomiast z międzynarodowej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania wynika stawka niższa niż 5 proc., to zastosowanie znajdzie stawka niższa – wynikająca z danej umowy międzynarodowej.

Komentarze |0|

Legenda *) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane
**) Możesz używać tych znaczników i atrybutów HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>