Zmiany w zakresie ogłaszania sprawozdań finansowych

W związku z tym, iż zbliża się termin do którego istnieje ustawowy obowiązek rejestracji sprawozdania finansowego za rok poprzedni, warto zwrócić uwagę na zmiany które obowiązują w tym zakresie od początku 2013 roku.

Na mocy ustawy z dnia 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców zniesiono uciążliwy i kosztowny obowiązek publikacji sprawozdań finansowych w Monitorze Polskim B.

Obowiązek publikacji sprawozdań w Monitorze Polskim B dotyczył m.in. banków, zakładów ubezpieczeń, zakładów reasekuracji, spółek akcyjnych funduszy emerytalnych oraz pozostałych jednostek, które w poprzedzającym roku obrotowym, za który sporządzono sprawozdania finansowe, spełniły co najmniej dwa z następujących warunków:

średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło co najmniej 50 osób,

suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego stanowiła równowartość w walucie polskiej co najmniej 2.500.000 euro,

przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych za rok obrotowy stanowiły równowartość w walucie polskiej co najmniej 5.000.000 euro

Przypomnieć należy, iż dotychczas koszt publikacji sprawozdania finansowego wraz z wymaganymi załącznikami był wysoki – w 2012 r. opłata za jedną stronę publikacji wynosiła prawie 800 zł.

Zgodnie z art. 70 ustawy o rachunkowości, kierownik jednostki jest obowiązany złożyć wprowadzenie do sprawozdania finansowego stanowiące część informacji dodatkowej, bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym oraz rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy, do ogłoszenia, wraz z opinią biegłego rewidenta oraz odpisem uchwały bądź postanowienia organu zatwierdzającego o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty.

Firmy będą oczywiście nadal przekazywać swoje sprawozdania finansowe do Krajowego Rejestru Sądowego, z tą jednak różnicą, że wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego w KRS będzie przekazywana automatycznie do publikacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

W praktyce oznacza to, że nie ma już konieczności wysyłania dwóch odrębnych zbiorów dokumentów – jednego do Monitora SiG a  drugiego do Sądu.

Do formularza KRS Z30 dołączyć należy dowód uiszczenia opłaty w wysokości 290 złotych (z czego 250 złotych za rejestrację w KRS a 40 złotych za publikację w MSiG).

Sprawozdanie finansowe podpisuje tak jak dotychczas, zgodnie z art. 52 ustawy o rachunkowości osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych i kierownik jednostki (jeżeli jest organ wieloosobowy – wszyscy członkowie tego organu).

Zatwierdzone sprawozdanie finansowe należy złożyć do właściwego rejestru sądowego, tj. tam, gdzie spółka została zarejestrowana, w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia.

Jeżeli sprawozdanie finansowe nie zostało zatwierdzone w wyznaczonym terminie, tj. do końca czerwca 2013 r., do KRS należy złożyć niezatwierdzone jeszcze sprawozdanie finansowe. A następnie – drugi raz – sprawozdanie już zatwierdzone. Należy to zrobić w ciągu 15 dni po zatwierdzeniu sprawozdania.

Komentarze |0|

Legenda *) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane
**) Możesz używać tych znaczników i atrybutów HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>