Archiwum


Kategoria: prawo konkurencji i ochrona konsumentów

 • Procedura rejestracji znaku towarowego

  Pozytywna ocena, stosowna decyzja Urzędu Patentowego oraz spełnienie ustawowych wymogów wyłącznej ochrony pozwolą na udzielenie znakowi towarowemu prawa ochronnego. Procedury, które są przeprowadzane przez Urząd Patentowy są zasadniczo procedurami administracyjnymi, co pokazuje art. 252 ustawy Prawo własności przemysłowej. Rejestracja znaku w Urzędzie Patentowym powoduje, że prawo ochronne zgodnie z art. 153 ust. 1 ustawy Prawo […]

 • Funkcje znaku towarowego

  Znak towarowy w czasach gospodarki wolnorynkowej odgrywa niekwestionowaną rolę. W obrocie gospodarczym całokształt oddziaływań znaku towarowego można określić mianem funkcji znaku towarowego. Znaki towarowe realizują określone funkcje w obrocie gospodarczym. Wyróżniamy trzy podstawowe funkcje znaku towarowego: –  oznaczenia pochodzenia (odróżniającą), –  gwarancyjną (jakościową), –  reklamową[1]. Oznaczenie pochodzenia jest funkcją konstytutywną i pierwotną. Systemy prawne przyznają […]

 • Czy klauzula zakazu konkurencji zawarta między przedsiębiorcami wywołuje skutki prawne względem usługobiorcy, który naruszył zakaz konkurencji już po rozwiązaniu umowy?

  Zakaz konkurencji uregulowany jest w art. 101(1) – 101 (4) § 1 Kodeksu pracy. Zakaz konkurencji  polega na tym, że w zakresie określonym w odrębnej umowie, pracownik nie może prowadzić działalności konkurencyjnej wobec pracodawcy ani też świadczyć pracy w ramach stosunku pracy lub na innej podstawie na rzecz podmiotu prowadzącego taką działalność (zakaz konkurencji). Przepis […]

 • Kiedy przedsiębiorca może być posądzony o zawarcie zmowy przetargowej?

  Ingerencja prawa konkurencji w stosunki gospodarcze przedsiębiorców powinna mieć miejsce jedynie w przypadkach, kiedy zachowania przedsiębiorców wywierają odczuwalne skutki dla konkurencji. Zmowy przetargowe są zjawiskiem nasilającym się w Europie. Zjawiskiem na tyle problematycznym i zauważalnym, że Komisja Europejska uznała je za praktykę korupcyjną. Zgodnie z art. 6 ust. 1 pakt 7 ustawy z dnia 16 lutego […]

 • Zmiany w przepisach konsumenckich od 13 czerwca 2014r.

  Przepisy unijne wymuszają na polskim ustawodawcy dostosowanie przepisów konsumenckich do unijnych wytycznych, dlatego czeka nas szereg zmian w obowiązujących regulacjach. Prawdą jest, że nie jest nam znany ostateczny kształt polskiej ustawy zmieniającej, jednak opinii publicznej został udostępniony rządowy projekt ustawy o prawach konsumenta z dnia 17 stycznia 2014 r. (RPU VII, poz. 2076), który został […]

 • Szczególny reżim zawierania umów z udziałem konsumenta – część II

  O czym Autor wspominał w pierwszej części niniejszego artykułu konsument, podmiot hipotetycznie słabszy w konfrontacji z przedsiębiorcą, chroniony jest przez szereg instytucji prawa cywilnego. Istotne jest zatem, aby zarówno przedsiębiorca już na etapie zawierania umowy należycie zabezpieczał swoje interesy, a także aby konsument, przede wszystkim poprzez uświadomienie sobie, przysługujących mu praw i mechanizmów rządzących niedozwolonymi […]

 • Szczególny reżim zawierania umów z udziałem konsumenta – część I

  W celu zapewnienia ochrony konsumentowi, podmiotowi z natury słabszemu w konfrontacji z przedsiębiorcą, prawo cywilne przewiduje szczególny reżim zawierania, a nawet kształtowania oraz wykonywania umów zawieranych z jego udziałem. W pierwszej kolejności rozważmy jednak komu przysługuje status konsumenta. Konsument to osoba fizyczna, człowiek dokonujący czynności prawnej, dwustronnej, np. zawarcia umowy, która nie jest bezpośrednio związania z […]

 • Prawo cytatu w Internecie

  Korzystanie z cudzej twórczości, co do zasady, zawsze wymaga zgody twórcy. Jednakże w celu upowszechnienia dostępu do dóbr kultury, systemy międzynarodowego prawa autorskiego, w tym również przepisy polskiej ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (jedn. tekst: Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904 ze zm.), dopuszczają […]

 • Konsekwencje naruszenia ustawy o ochronie danych osobowych

  W praktyce zdecydowana większość przedsiębiorców w związku z prowadzona działalnością gospodarczą przetwarza dane osobowe. Jednak mało kto zdaje sobie sprawę z konsekwencji przetwarzania danych niezgodnie z prawem, np. poprzez przetwarzanie danych bez posiadana zgody na to działanie. Jak wynika z treści art. 18 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r., o ochronie danych osobowych (Dz. U. […]

 • Czy użycie powszechnie znanego cytatu jest naruszeniem praw autorskich?

  Nierzadko zdarza się, iż używamy powszechnie znanych cytatów, fragmentów wierszy, piosenek, obrazów, jednak czy  rzeczywiście mamy do tego prawo?  Czy sam fakt, iż pewne fragmenty są tak powszechnie dostępne, znane i wszechobecnie stosowane, daje uprawnienia do tego, aby wykorzystywać je w swoich produktach, utworach, działalności? Musimy pamiętać, ze  każdy utwór jest przedmiotem ochrony prawa autorskiego.  […]