Archiwum


Kategoria: windykacja i egzekucja roszczeń

 • Dochodzenie roszczeń transgranicznych na podstawie Europejskiego Nakazu Zapłaty

  Dochodzenie roszczeń na podstawie Europejskiego Nakazu Zapłaty (ENZ) regulowane jest Rozporządzeniem (WE) nr 1896/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. ustanawiającym postępowanie w sprawie europejskiego nakazu zapłaty (Dz. U. UE L z dnia 30 grudnia 2006 r.). Niniejsze rozporządzenie znajduje zastosowanie do transgranicznych spraw cywilnych i handlowych, bez względu na rodzaj […]

 • Hipoteka przymusowa na nieruchomości jako sposób zabezpieczenia wierzytelności

  Ustanowienie hipoteki przymusowej na nieruchomości dłużnika uregulowane jest w rozdziale 3 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o Księgach Wieczystych i Hipotece (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 707 ze zm.). Jej głównym zadaniem jest ochrona wierzyciela na wypadek, gdyby dłużnik zamierzał zbyć określoną nieruchomość z zamiarem ukrycia majątku przed wierzycielem. Co […]

 • Potrącenie wierzytelności z tytułu kary umownej

  Zgodnie z artykułem 483 Kodeksu cywilnego strony mogą w umowie zastrzec, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna). Skuteczność złożenia oświadczenia o potrąceniu wierzytelności zależy od spełnienia warunków wskazanych w art.498 § 1 k.c. Zgodnie z art. 498 Kodeksu Cywilnego do warunków dokonania potrącenia […]

 • Zapis windykacyjny

  Instytucja zapisu windykacyjnego została wprowadzona do kodeksu cywilnego ustawą z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2011 r. Nr 85, poz. 458), która weszła w życie w dniu 23 października 2011 r. Zgodnie z art. 9811 § 1 kodeksu cywilnego w testamencie sporządzonym w […]

 • Niewłaściwe uznanie długu, a przerwanie biegu przedawnienia

  Współautorem artykułu jest Tomasz Motała. W ramach obrotu gospodarczego niejednokrotnie dokonujemy czynności bądź składamy oświadczenia woli zupełnie nie zdając sobie sprawy z konsekwencji naszych działań. Co do zasady uznanie długu jest oświadczeniem wiedzy dłużnika, składanym wobec wierzyciela. W praktyce uznanie długi może również przybrać formę umowy. Choć instytucja uznania długu nie została wprost zdefiniowana w […]

 • Egzekucja komornicza z Indywidualnego Konta Emerytalnego – mity i fakty.

  Spotkać się można z nieprawdziwym stanowiskiem, że środki gromadzone na Indywidualnym Koncie Emerytalnym, zwanym w skrócie IKE, są wolne od zajęć komorniczych. Z tego właśnie konta możecie Państwo zaspokoić swoją wierzytelność- tym bardziej, że dłużnik jest często przeświadczony o nienaruszalności pieniędzy tam zgromadzonych. Zasady i funkcjonowanie IKE reguluje Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. […]

 • Zabezpieczenie majątku dłużnika przed wszczęciem postępowania egzekucyjnego

  Zazwyczaj między wydaniem nakazu zapłaty, a wszczęciem postępowania egzekucyjnego mija kilka tygodni. Nieuczciwym kontrahentom czas ten może w zupełności wystarczyć do usunięcia majątku spod egzekucji, chociażby poprzez „wyczyszczenie” kont bankowych. Czy istnieją sposoby zminimalizowania ryzyka  z takimi działaniami związanego?

 • Klauzula wykonalności na małżonka dłużnika – praktyczne aspekty

  Wielu przedsiębiorców ma do czynienia z nierzetelnymi kontrahentami. Niestety czasami okazuje się, że postępowanie egzekucyjne wszczęte przeciwko dłużnikowi okazuje się bezskuteczne. Często zdarza się jednak, że dłużnik posiada majątek, jednak nie można prowadzić z niego egzekucji, jest on objęty wspólnością majątkową małżeńską. Co wtedy należy zrobić aby zapewnić efektywność egzekucji?

 • Kiedy trzeba tłumaczyć dokumenty obcojęzyczne załączone do pism procesowych

  Z pytaniem postawionym w tytule wpisu spotyka się wiele zagranicznych przedsiębiorców, gdy szykują dokumenty dla swoich profesjonalnych pełnomocników celem załączenia do pozwu. Koszty takiego tłumaczenia nie są małe. Czy jest jakiś sposób na w miarę bezpieczne pod względem procesowym ograniczenie tych kosztów powoda?

 • Egzekucja z udziałów w spółce z o.o.

  Egzekucja z udziałów w spółce z o.o. może stanowić skuteczny środek zaspokojenia wierzyciela. W toku egzekucji może okazać się, że jest to praktycznie jedyny sposób na skuteczne wyegzekwowanie należności. Udział w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością obejmuje ogół praw i obowiązków wspólnika, których treść wynika ze umowy spółki. W ramach uprawnień przysługujących wspólnikom rozróżniamy uprawnienia o […]