Zmiany w opodatkowaniu spółki komandytowo-akcyjnej

Przepisy ustawy z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku tonażowym (Dz.U.2013.1387), zwanej w dalszej części artykułu: „Ustawą”, nadały spółce komandytowo-akcyjnej status podatnika podatku dochodowego od osób prawnych. Tym samym istotnie zmieniono sposób opodatkowania zysków w spółce komandytowo-akcyjnej.

Jak było do 31 grudnia 2013r.?

Dotychczas przedsiębiorstwa prowadzące działalność w formie spółki komandytowo-akcyjnej, nie musiały płacić podatku dochodowego. Obowiązek podatkowy obciążał tylko wspólników spółki – komplementariuszy i akcjonariuszy. Jeśli wypłata dywidendy była odroczona w czasie, odroczony był także obowiązek odprowadzenia podatku. Nie ulega wątpliwości, że ten sposób opodatkowania był ogromnym przywilejem i zachętą do zakładania przedsiębiorstw właśnie w formie spółki komandytowo-akcyjnej. W 2013r. spółek komandytowo-akcyjnych było w Polsce ponad 2 tys. Dla porównania – w 2003r. było ich jedynie 18.[1]

Zmiany od początku 2014r.

Od dnia 01 stycznia 2014r. podatek dochodowy od zysków spółki komandytowo-akcyjnej jest pobierany od spółki i od wspólników.

Oznacza to, że spółka komandytowo-akcyjna w zakresie podatku dochodowego będzie mieć taki sam status jak spółki kapitałowe – akcyjne i z ograniczoną odpowiedzialnością. Będzie więc opodatkowana dwustopniowo. Wszystkie zyski pochodzące z działalności spółki komandytowo-akcyjnej będą opodatkowane na poziomie tej spółki według stawki 19 %. Późniejsza wypłata dywidendy do wspólników, czyli do komplementariuszy
i akcjonariuszy, również będzie podlegała opodatkowaniu według stawki 19 %.

Uprzywilejowana sytuacja komplementariusza.

W przypadku wypłaty zysku na rzecz komplementariusza, Ustawa przyznała mu prawo do odliczenia od podatku naliczonego od wypłat z zysku kwoty podatku zapłaconego przez spółkę komandytowo-akcyjną od własnych dochodów, w części, w jakiej zapłacony przez spółkę komandytowo-akcyjną podatek ekonomicznie obniżał wypłacony komplementariuszowi zysk tej spółki. W istocie więc, po nowelizacji przepisów, sytuacja podatkowa komplementariusza zmienia się w niewielkim stopniu, poza koniecznością sporządzenia dwukrotnie deklaracji i rozliczeń. Dla akcjonariuszy wzrośnie natomiast realne opodatkowanie.

Przepisy przejściowe.

Powyższe zmiany weszły w życie z dniem 01 stycznia 2014r. Jednakże część spółek komandytowo-akcyjnych będzie mogła zachować przywileje wynikające z tej formy działalności. Dotyczy to tych przedsiębiorstw, których rok obrotowy nie kończy się 31 grudnia 2013r.. i które zostały założone przed 12 grudnia 2013r. Aby spółki nie próbowały sztucznie przedłużać roku obrotowego, zgodnie z przepisem ust. 4 § 2 Ustawy, nałożono na te rodzaju spółki szczególny obowiązek. Spółka komandytowo-akcyjna, która powstała po 12 grudnia 2013 r., a jej rok obrotowy rozpoczęty w 2013 r. nie zakończył się w dniu 31 grudnia 2013 r. lub, która dokonała zmiany roku obrotowego po 12 grudnia 2013r., tj. po wejściu w życie powyższych zmian, była obowiązana na dzień 31 grudnia 2013 r. do zamknięcia ksiąg rachunkowych i sporządzenia sprawozdania finansowego. Pierwszy rok podatkowy takiej spółki rozpoczął się z dniem 1 stycznia 2014 r. i trwa do końca przyjętego roku obrotowego.


[1] źródło: www.biznes.newseria.pl

Komentarze |0|

Legenda *) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane
**) Możesz używać tych znaczników i atrybutów HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>