Odszkodowanie od lotniska Poznań-Ławica

W dniu 30 stycznia 2012 r. została przyjęta uchwała nr: XVIII/302/12 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla lotniska Poznań-Ławica w Poznaniu na mocy której, został utworzony obszar ograniczonego użytkowania dla lotniska Poznań-Ławica.

Podmiotem zarządzającym lotniskiem jest Port Lotniczy Poznań-Ławica sp. z o.o.

Na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. Port Lotniczy Poznań-Ławica, jest zobowiązany do wypłaty odszkodowania wszystkim właścicielom (również użytkownikom wieczystym), których nieruchomości znajdują się na obszarze ograniczonego użytkowania.

Na stronie internetowej Portu Lotniczego Poznań-Ławica, każdy zainteresowany może sprawdzić na mapie szczegółowej, czy jego nieruchomość znajduje się na obszarze ograniczonego użytkowania. Na portalu lotniska znajdują się interaktywne mapy, które mogą być pomocne przy dokonywaniu ustaleń http://www.airport-poznan.com.pl/pl/swiadome-lotnisko/obszar-ograniczonego-uzytkowania/informacje.

Port Lotniczy Poznań-Ławica, obowiązany jest do wypłaty odszkodowania za spadek wartości nieruchomości, wykupu nieruchomości, bądź wypłaty określonej sumy pieniężnej, celem poprawy komfortu akustycznego budynku.

Odszkodowania można dochodzić dwutorowo. Po pierwsze mogą zostać rozpoczęte negocjacje z Portem Lotniczym Poznań-Ławica, celem ugodowego załatwienia sprawy, a jeśli do ugody nie dojdzie, może zostać wytoczone powództwo do sądu powszechnego. Po drugie roszczenie można skierować wprost do sądu powszechnego. W niniejszych sprawach nie ma podstaw prawnych do wytoczenia pozwu zbiorowego, dlatego każdy zainteresowany musi samodzielnie dochodzić swoich roszczeń.

W powyższych sprawach Port Lotniczy Poznań-Ławica, rozpoczął także Procedurę Koncyliacyjną, która polega na ugodowym doprowadzeniu do modernizacji nieruchomości, celem poprawy ich komfortu akustycznego. Możliwość składania takich wniosków, celem ugodowego rozwiązania sprawy w Postępowaniu Koncyliacyjnym, upływa z końcem listopada 2013 r. W postępowaniach tych Port Lotniczy Poznań-Ławica przygotowywał ze swojej strony treści porozumień oraz innych dokumentów, dla każdego kto będzie zainteresowany taką formą dochodzenia odszkodowania.

„Warto podkreślić, że podmiot poszkodowany na skutek ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania, aby móc domagać się odszkodowania z tego tytułu, nie musi wykazywać, że już poniósł nakłady niezbędne do osiągnięcia standardów obowiązujących na obszarze ograniczonego użytkowania. Wystarczy, że udowodni, jaka musi być ich realna wysokość. Jest to bardzo istotne, gdyż wiele podmiotów może nie być stać na wcześniejsze poniesienie nakładów inwestycyjnych. Odmienne stanowisko pozbawiałoby je możliwości uzyskania odszkodowania.” (Komentarz do art. 136 ustawy Prawo Ochrony Środowiska, K. Gruszecki, lex).

Wszyscy zainteresowani dochodzeniem powyższych roszczeń powinni zająć się gromadzeniem potrzebnej dokumentacji, aby jak najszybciej wszcząć postępowanie ugodowe bądź sądowe. Wskazane działanie pozwoli uchronić się przed upływem terminu przedawnienia, który wynosi  dwa lata, licząc od dnia wejścia w życie aktu prawa miejscowego, czyli uchwały nr: XVIII/302/12 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla lotniska Poznań-Ławica w Poznaniu.

Komentarze |0|

Legenda *) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane
**) Możesz używać tych znaczników i atrybutów HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>