Wojewódzkie Komisje Lekarskie

Ustawa z dnia 06 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U.2012.159 j.t.) rozdziałem 13a wprowadziła Wojewódzkie Komisje do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych, dopuszczając tym samym nowy model dochodzenia roszczeń w sprawach medycznych.

W skład Wojewódzkich Komisji wchodzi 16 członków. Ośmiu członków posiadających co najmniej wyższe wykształcenie i tytuł magistra lub równorzędny w dziedzinie nauk medycznych, wykonujących zawód co najmniej 5 lat albo posiadający stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk medycznych oraz ośmiu członków posiadających co najmniej wyższe wykształcenie i tytuł magistra w dziedzinie nauk prawnych, którzy przez okres co najmniej 5 lat byli zatrudnieni na stanowiskach związanych ze stosowaniem lub tworzeniem prawa albo posiadają stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk prawnych. Wojewódzkie Komisje orzekają w składzie 4-osobowym.

Istotą postępowania przed Wojewódzką Komisją Lekarską jest jego szybkość i prostota.

Pomocy Wojewódzkiej Komisji można poszukiwać w przypadku zakażenia pacjenta biologicznym czynnikiem chorobotwórczym, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia albo śmierci pacjenta będącego następstwem niezgodnych z aktualną wiedzą medyczną;

a) diagnozy, jeżeli spowodowała niewłaściwe leczenie albo opóźnia właściwe leczenie, przyczyniając się do rozwoju choroby;

b)  leczenia, w tym wykonania zabiegu operacyjnego;

c)  zastosowania produktu leczniczego lub wyrobu medycznego.

Celem postępowania przed Wojewódzką Komisją jest ustalenie, czy zdarzenie, którego następstwem była szkoda majątkowa lub niemajątkowa, stanowiło zdarzenie medyczne.

Stosowny wniosek o ustalenie zdarzenia medycznego wnosi się do Wojewódzkiej Komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych właściwej z względu na siedzibę szpitala, w terminie 1 roku od dnia, w którym podmiot składający wniosek dowiedział się o zakażeniu, uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia albo nastąpiła śmierć pacjenta, nie dłuższym jednak niż 3 lata od zaistnienia określonego zdarzenia.

Wniosek o ustalenie zdarzenia medycznego obarczony jest pewnymi wymogami formalnymi. Poza podstawowymi danymi osobowymi, konieczne jest również uprawdopodobnienie zdarzenia, którego następstwo było zakażenie, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia albo śmierć pacjenta, wskazanie w uzasadnieniu dowodów uprawdopodabniających okoliczności wskazane we wniosku, a także przedstawienie propozycji odszkodowania i zadośćuczynienia.

Złożenie wniosku podlega opłacie 200 zł.

W postępowaniu przed Wojewódzką Komisją, tj. na wyznaczonych posiedzeniach może uczestniczyć podmiot składający wniosek, przedstawiciel kierownika podmiotu leczniczego w którym nastąpiła zdarzenie medyczne oraz ubezpieczyciel. Wojewódzka Komisja może również wezwać w celu złożenia wyjaśnień podmiot składający wniosek, kierownika podmiotu leczniczego, osoby które wykonywały zawód medyczny w podmiocie leczniczym oraz inne zatrudnione, a także ubezpieczyciela.

Wojewódzkie Komisję mają obowiązek wydać w formie pisemnej orzeczenie o zdarzeniu medycznym, nie później niż w terminie 4 miesięcy od dnia złożenia wniosku. W oparciu o orzeczenie Ubezpieczyciel obowiązany jest przedstawić za pośrednictwem Wojewódzkiej Komisji, podmiotowi który złożył wniosek, propozycję odszkodowania i zadośćuczynienia.

W wypadku gdy ubezpieczyciel zaniecha przedstawienia propozycji odszkodowania i zadośćuczynienia, wówczas jest on obowiązany do ich wypłaty w wysokości określonej we wniosku do ustawowo określonej wysokości, o której będzie mowa w dalszej części artykułu.

W wypadku gdy ubezpieczyciel jednak przedstawi swoje żądanie, podmiot składający wniosek w terminie 7 dni, obowiązany jest za pośrednictwem Wojewódzkiej Komisji, złożyć oświadczenie o jej przyjęciu albo odrzuceniu. Przyjęcie propozycji ubezpieczyciela traktowanie jest jak złożenie oświadczenia o zrzeczeniu się wszelkich roszczeń o odszkodowanie i zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę, mogących wynikać ze zdarzeń uznanych przez Wojewódzką Komisję za zdarzenie medyczne w zakresie szkód, które ujawniły się do dnia złożenia wniosku. Tym samym, po przyjęciu propozycji ubezpieczyciela, rodzi się niemożność wszczęcia postępowania sądowego.

Podobnie jak w postępowaniu sądowym, również w postępowaniu przed Wojewódzką Komisją istnieje konieczność poniesienia kosztów toczącego się postępowania. Do kosztów postępowania przed Wojewódzką Komisją Lekarską należą: opłata od wniosku (200 zł), zwrot kosztów podróży i noclegu oraz utraconych zarobków lub dochodów osób wezwanych przez Wojewódzką Komisję, wynagrodzenie za sporządzenie opinii.

Ponadto co najistotniejsze, mając na uwadze zmieniające się orzecznictwo oraz wyroki sądów, zasądzające na rzecz pacjentów coraz to wyższe kwoty odszkodowania i zadośćuczynienia, kwoty które można uzyskać przed Wojewódzkimi Komisjami nie są na dzień dzisiejszy znaczne. Maksymalna wysokość świadczenia z tytułu jednego zdarzenia wynosi co do zasady 100.000 zł, w przypadku śmierci pacjenta 300.000 zł.

Komentarze |0|

Legenda *) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane
**) Możesz używać tych znaczników i atrybutów HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>
Kategoria: prawo cywilne