Archiwum


Kategoria: prawo spółek handlowych

 • Zezwolenie na zajęcie chodnika ogródkiem

  Przepisy ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. 2007 r. Nr 19, poz. 115 ze zm.), wprowadzają wiele ograniczeń związanych z zajmowaniem pasa drogowego. W porze letniej, szczególnie dotkliwie mogą je odczuć właściciele punktów gastronomicznych prowadzący na chodniku przed lokalami tzw. „ogródki”. Zgodnie z ustawą, aby rozstawić ogródek na chodniku, konieczne […]

 • Zmiany w zakresie ogłaszania sprawozdań finansowych

  W związku z tym, iż zbliża się termin do którego istnieje ustawowy obowiązek rejestracji sprawozdania finansowego za rok poprzedni, warto zwrócić uwagę na zmiany które obowiązują w tym zakresie od początku 2013 roku. Na mocy ustawy z dnia 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców zniesiono uciążliwy i kosztowny obowiązek publikacji […]

 • Zbycie udziałów wspólnika w spółce z o.o. – kilka kwestii praktycznych i proceduralnych

  Wspólnik spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może rozporządzić swoim udziałem i przenieść go na osobę trzecią. Umowa zbycia udziałów powinna być dokonana w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi. Umowa spółki może jednak ograniczać wspólnika w zakresie rozporządzalności swojego udziału przewidywać np. obowiązek uzyskania zgody spółki. W takim przypadku zgoda spółki wyrażana jest przez jej zarząd […]

 • Ograniczenie swobody działalności członków zarządu w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

  W związku z coraz powszechniejszą praktyką tworzenia jednocześnie kilku spółek, mających zbliżony bądź tożsamy przedmiot działalności, w których te same osoby są zarówno wspólnikami jak i pełnią funkcje w zarządach utworzonych przez siebie spółek wskazać należy, na uregulowanie stanowiące o podejmowaniu interesów konkurencyjnych oraz uczestnictwo w spółkach konkurencyjnych. Interesem konkurencyjnym jest podejmowanie działań podobnych bądź […]

 • Podwyższenie kapitału zakładowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

  Jedną z form podwyższenia kapitału zakładowego spółki jest tzw. konwersja wierzytelności.  Z punktu widzenia wierzyciela spółki będzie to konwersja wierzytelności na udziały, natomiast pozycji dłużniczki-spółki będzie konwersją długu na kapitał zakładowy. W pierwszym przypadku – konwersja wierzytelności na udziały w podwyższonym kapitale zakładowym oznacza dla wierzyciela rezygnację z przysługującej mu wobec spółki wierzytelności w zamian […]

 • Wady spółki z ograniczoną odpowiedzialnością rejestrowanej elektronicznie

  1 stycznia 2012 roku weszła w życie nowelizacja Kodeksu spółek handlowych, która wprowadziła możliwość rejestrowania spółek z ograniczoną odpowiedzialnością przez Internet (tzw. spółki 24-godzinne). Rozwiązanie to umożliwia przedsiębiorcom założenie spółki „w jeden dzień”, dzięki czemu nie muszą czekać wiele tygodni na jej rejestrację. Wspólnicy, chcąc powołać nowe przedsiębiorstwo, powinni po kolei wpisać swoje dane w […]

 • Wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika na Zgromadzeniu Wspólników protokołowanym notarialnie

  Zgodnie z zasadą rozdzielności kapitału od zarządzania w spółkach kapitałowych, bezpośredni udział wspólnika w Zgromadzeniu Wspólników, a także wykonywanie tam prawa głosu – nie są obowiązkowe. W ten sposób wspólnicy nie wykonują osobiście swoich uprawnień właścicielskich lecz za pomocą specjalnie umocowanych w tym celu pełnomocników. Dokument pełnomocnictwa, zgodnie z art. 243 § 2 Kodeksu spółek […]

 • Jaki dokument stanowić może podstawę dokonania zmiany we wpisie do KRS w przypadku zmiany w gronie udziałowców?

  Zgodnie z najnowszą uchwałą Sądu Najwyższego (uchwała z dnia 06 czerwca 2012 r., sygn. akt: III CZP 22/12) w postępowaniu o wpis w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego danych wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością posiadających samodzielnie lub łącznie z innymi co najmniej 10% kapitały zakładowego sąd rejestrowy może żądać przedstawienia umowy, na podstawie której nastąpiło […]

 • Przyczyny rozwiązania spółki cywilnej

  Przedmiotem niniejszej analizy jest omówienie możliwości rozwiązania istniejącej spółki cywilnej W pierwszej kolejności wskazać należy, iż spółka cywilna może zostać rozwiązana z różnych przyczyn przewidzianych już w samej umowie spółki. Przykładowo takim zdarzeniem może być upływ określonego w umowie czasu na jaki spółka została zawarta. Jak stanowi art. 860. § 1 kodeksu cywilnego (dalej „k.c.”),  przez umowę […]

 • Wygaśnięcie mandatu członka zarządu spółki Sp. z o.o. a czas trwania kadencji

  Najprościej mówiąc, mandat jest uprawnieniem do sprawowania funkcji członka zarządu spółki, natomiast kadencja określa ramy czasowe trwania mandatu. Mandat zaczyna się z rozpoczęciem kadencji, jeżeli taka jest ustanowiona, albo też z początkiem trwania okresu pełnienia funkcji przez czas nieoznaczony. Zakończenie mandatu do pełnienia funkcji jest uzależnione od sposobu jego wygaśnięcia. Jeżeli zatem członek został powołany […]