Obowiązek ustalenia systemu i rozkładu czasu pracy oraz okresów rozliczeniowych dla pracodawców

Warto przypomnieć pracodawcom, że prawo pracy nakłada na nich obowiązek ustalenia systemu i rozkładu czasu pracy oraz okresów rozliczeniowych. Co istotne, zobowiązani są do tego wszyscy pracodawcy, nie ma znaczenia wielkość przedsiębiorstwa czy ilość zatrudnionych pracowników. Należy zaznaczyć, że powyższe wytyczne nie muszą być umieszczone w regulaminie pracy z uwagi na to, że nie każdy […] →Czytaj dalej

Zmiany w prawie pracy wynikające z dyrektywy w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów i dyrektywy w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej

Dyrektywa (UE) 2019/1158 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie równowagi między życiem zawodowym, a prywatnym rodziców i opiekunów  weszła w życie dnia 1 sierpnia 2019 r. , ale jednak nie została wdrożona w prawie polskim. Zgodnie z zasadami prawa europejskiego istnieje możliwość bezpośredniej skuteczności dyrektywy, która nie została implementowana mimo upływu wyznaczonego terminu. […] →Czytaj dalej

Sankcje wobec Rosji wprowadzone w Unii Europejskiej

Sankcje wobec Rosji wprowadzone w Unii Europejskiej Działania Rosji destabilizujące sytuację na Ukrainie doprowadziły do podjęcia szeregu aktów prawnych, wprowadzających sankcje, wśród nich znajdują się  akty ustawodawcze – decyzji, rozporządzenia  lub akty wykonawcze, które mają charakter nieustawodawczych środków ograniczających. Środki te mają na celu odcięcie Rosji od istotnych źródeł dochodów, zmniejszając jej zdolność do finansowania […] →Czytaj dalej

Nowelizacja KSH 2022 – najważniejsze zmiany

 W dniu 13 października 2022 r. wchodzi w życie nowelizacja kodeksu spółek handlowych , która ma na celu wdrożenia dyrektyw unijnych w przedmiocie transgranicznych  przekształceń, połączeń i podziałów, w szczególności poprzez wprowadzenie do KSH regulacji dotyczącej ujednolicenia procesu reorganizacji transgranicznych wraz z zapewnieniem, odpowiedniego poziomu ochrony dla wspólników mniejszościowych spółek. Przede wszystkim chcemy zwrócić Państwa […] →Czytaj dalej

SKUTKI WADLIWEJ REPREZENTACJI OSOBY PRAWNEJ

Jeszcze do niedawna w polskim systemie prawnym istniała luka dotycząca braku przepisów o skutkach wadliwej reprezentacji osoby prawnej. Orzecznictwo było niejednolite, a brak konkretnych regulacji nie ułatwiał rozstrzygania sporów na tym polu, a tych przecież było sporo, bo zagadnienie skupia się głównie na umowach zawieranych z udziałem organu działającego bez umocowania albo z przekroczeniem jego […] →Czytaj dalej

Nowelizacja Kodeksu spółek handlowych dot. prawa holdingowego – omówienie regulacji dotyczącej grupy spółek

Prawo holdingowe (zwane także prawem koncernowym) jako dział prawa handlowego reguluje funkcjonowanie spółek w ramach grup kapitałowych. Na mocy ustawy z dnia 9 lutego 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks Spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw[1] (zwanej dalej: „Nowelizacją”), która wejdzie w życie 12 października 2022 roku prawo holdingowe zostanie uregulowane w polskim systemie […] →Czytaj dalej

Specustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa a zatrudnianie obywateli Ukrainy – wybrane aspekty

      Agresja zbrojna Rosji na Ukrainę stała się powodem przybycia do Polski ponad 2,5 milionów uchodźców z Ukrainy. Ma to niezwykle istotny wpływ na polską gospodarkę, gdyż znaczna część uchodźców to osoby w wieku produkcyjnym, które z wielu przyczyn chcą podjąć zatrudnienie. Warto, żeby pracodawcy znali aspekty prawne podejmowania pracy w Polsce przez uchodźców. Ze […] →Czytaj dalej

Omówienie wybranych problemów na styku ochrony sygnalistów oraz RODO

     W dniu 17 lutego 2022 r. minęły dwa miesiące odkąd do polskiego systemu prawnego powinny zostać implementowane przepisy Dyrektywy o tzw. „sygnalistach”[1] (dalej: „Dyrektywa”), czyli osobach zgłaszających naruszenia przepisów prawa, w szczególności swoim pracodawcom. Na dzień sporządzania niniejszego artykułu trwają prace legislacyjne nad projektem ustawy implementującej[2] (dalej: „Projekt Ustawy”). Aktualnie prace są na stosunkowo wczesnym […] →Czytaj dalej

Omówienie kilku zmian w zakresie dochodzenia roszczeń w postępowaniu cywilnym

   24 września 2021 roku weszła w życie ustawa[1], która znowelizowała m.in. kodeks postępowania cywilnego. Wartymi zainteresowania Państwa są następujące zmiany: ułatwienie w zakresie składania pism procesowych drogą korespondencyjną, nałożenie dodatkowych obowiązków na powoda dochodzącego roszczeń zabezpieczonych wekslem p-ko konsumentowi w postępowaniu nakazowym, wydłużenie terminu na zaspokojenie roszczenia wynikającego z nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu […] →Czytaj dalej

O problemie ważności zastrzeżenia tytułem kary umownej obowiązku zapłaty określonej kwoty za każdy dzień zwłoki bez określenia maksymalnej wysokości kar umownych, jakie mogą zostać naliczone

W zawieranych w obrocie gospodarczym umowach zamieszczane jest postanowienie zastrzegające kary umowne na rzecz jednej lub obu stron. Przykładowo przybierają one następującą postać: przykład 1. § 10. ust. 1. Sprzedający zobowiązuje się do zapłaty kary umownej w wysokości 0,1 % wysokości jego wynagrodzenia netto określonego w § 3 ust. 1 Umowy za każdy dzień zwłoki […] →Czytaj dalej