Interes prawny kredytobiorców w udzieleniu zabezpieczenia roszczenia o ustalenie nieważności umowy kredytu waloryzowanego kursem waluty obcej

Najdalej idącym żądaniem kredytobiorców względem banków jest żądanie ustalenia, że umowa kredytu waloryzowanego kursem waluty obcej jest nieważna[1]. Następstwem ustalenia nieważności umowy jest to, że spełnione na podstawie nieważnej umowy świadczenia nabierają charakteru świadczeń nienależnych, bowiem umowna podstawa prawna tych świadczeń odpadła. W następstwie tego, zgodnie z przepisami o bezpodstawnym wzbogaceniu strony obowiązane są do […] →Czytaj dalej

Alimenty dla małżonka w postępowaniu rozwodowym

Kodeks rodzinny i opiekuńczy zawiera szereg uregulowań dotyczących obowiązku alimentacyjnego. Materialnoprawną przesłankę żądania alimentów przez jednego z małżonków stanowi art. 60 k.r.o. Zgodnie z treścią przepisu art. 60 § 1 k.r.o. alimentów może żądać wyłącznie „małżonek rozwiedziony„. Podobnie stanowi treść przepisu art. 444 k.p.c., z którego wynika, że „Małżonek może dochodzić roszczeń alimentacyjnych od drugiego […] →Czytaj dalej

Parę uwag o zaszczepieniu się przeciwko SARS-CoV-2 na tle przepisów prawa pracy

Plan przeprowadzenia w Polsce procesu szczepień przeciwko SARS-CoV-2 określa Narodowy Program Szczepień[1]. Zgodnie z tym dokumentem, pierwszeństwo bycia poddanym szczepieniu wynika z przynależności pacjenta do jednego z czterech etapów: 0, I, II lub III oraz do danej grupy pacjentów w ramach tych etapów. Etapy z niższą cyfrą odbędą się przed tymi z wyższą. Ostatni, III […] →Czytaj dalej

Przesłuchanie świadka na piśmie

Ustawą z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1469 z późn. zm.) do Kodeksu postępowania cywilnego wprowadzono przepis umożliwiający przeprowadzenie dowodu z przesłuchania świadka na piśmie. Już na etapie prac legislacyjnych projekt przepisu umożliwiający przeprowadzenie dowodu z przesłuchania świadka na piśmie budził […] →Czytaj dalej

O uprawnieniu wierzyciela spółki do dochodzeniu zaspokojenia wierzytelności przysługującej wobec spółki jawnej od jej wspólników

Jednym z typów spółek handlowych są spółki osobowe, do których zaliczamy: spółkę jawną, spółkę partnerską, spółkę komandytową i spółkę komandytowo-akcyjną. Jak stanowi art. 8 § 1 k.s.h.[1], spółka osobowa może we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywana, co m.in. oznacza, że spółka jawna […] →Czytaj dalej

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie obciążenia wierzyciela opłatą egzekucyjną w razie umorzenia postępowania egzekucyjnego na jego wniosek

Dnia 01 grudnia 2020 roku Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok w sprawie P 6/19[1], w którym orzekł, że: „Art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 28 lutego 2018 r. o kosztach komorniczych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2363 oraz z 2020 r. poz. 288) w zakresie, w jakim dotyczy umorzenia postępowania egzekucyjnego na wniosek wierzyciela […] →Czytaj dalej

Sposób uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnych

W przypadku wnoszenia do sądu określonych pism, konieczne jest uiszczenie od nich odpowiedniej opłaty sądowej. Wysokość opłat sądowych w sprawach cywilnych reguluje Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 755 z późn. zm.) i wymienia kilka rodzajów opłat sądowych: – opłata stała – […] →Czytaj dalej

Od 1 stycznia 2021 roku umowy o dzieło będą podlegały zgłoszeniu do organu rentowego

Jedną z ustaw znowelizowanych ustawą o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw z dnia 31 marca 2020 r.[1] jest ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych[2]. Na mocy powyższej nowelizacji do ustawy systemowej […] →Czytaj dalej

Co dzieje się z majątkiem spółki prawa handlowego ujawnionym po jej wykreśleniu z KRS?

Spółka prawa handlowego, czy to osobowa, czy kapitałowa, przestaje istnieć z chwilą wykreślenia jej z Krajowego Rejestru Sądowego (dalej zwany: „Rejestrem”)[1]. Procesami prowadzącymi do wykreślenie spółki z Rejestru może być jej likwidacja, postępowanie upadłościowe lub – w przypadku spółek osobowych, z wyjątkiem spółki komandytowo-akcyjnej – inny uzgodniony przez wspólników sposób zakończenia jej działalności. Cechą wspólną […] →Czytaj dalej

Przejęcie nieruchomości na własność z zaliczeniem na poczet ceny własnej wierzytelności

Egzekucja z nieruchomości jest jedynym z najbardziej skutecznych sposobów egzekucji. Jednakże często dochodzi do sytuacji, w której nie dochodzi do zaspokojenia wierzyciela z uwagi na brak chętnych nabywców. W takiej sytuacji wierzyciel ma możliwość przejęcia nieruchomości na własność. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, przejęcie nieruchomości dłużnika na własność może nastąpić po drugiej bezskutecznej licytacji nieruchomości. Uprawnienie […] →Czytaj dalej