Obowiązek ustalenia systemu i rozkładu czasu pracy oraz okresów rozliczeniowych dla pracodawców

Warto przypomnieć pracodawcom, że prawo pracy nakłada na nich obowiązek ustalenia systemu i rozkładu czasu pracy oraz okresów rozliczeniowych. Co istotne, zobowiązani są do tego wszyscy pracodawcy, nie ma znaczenia wielkość przedsiębiorstwa czy ilość zatrudnionych pracowników.

Należy zaznaczyć, że powyższe wytyczne nie muszą być umieszczone w regulaminie pracy z uwagi na to, że nie każdy pracodawca jest zobligowany do posiadania takiego regulaminu. Stosownie do art. 104 Kodeksu pracy tylko pracodawca zatrudniający powyżej 50 pracowników albo zatrudniający mniej niż 50, ale więcej niż 20 osób, w przypadku wystąpienia organizacji związkowej działającej danym zakładzie pracy z wnioskiem o wydanie regulaminu jest zobowiązany do wydania regulaminu pracy. Gdzie zatem zawrzeć informacje o systemie, rozkładzie czasu pracy, a także o okresach rozliczeniowych w przypadku braku regulaminu i postanowień układu zbiorowego pracy? Art. 150 ustawy[1] wskazuje na zamieszczenie takich danych w obwieszczeniu. Należy w nim uregulować wszystkie wymagane informacje, a ponadto można nawiązać do innych wewnętrznych ustaleń, na przykład do systemu zmianowego w zakładzie pracy.

Co istotne, nie można domniemywać, że w danym miejscu pracy obowiązuje domyślny rozkład, system czasu pracy czy okres rozliczeniowy. Nawet podanie lakonicznej wiadomości o ośmiogodzinnym systemie pracy w określonych godzinach i dniach tygodnia oraz wskazanie okresu rozliczeniowego spełnia rolę kompletnego obwieszczenia. Nieopublikowanie takiego obwieszczenia czy informacji w treści regulaminu pracy bądź w układzie zbiorowym pracy traktuje się jak naruszenie. Ponadto, pracodawca ma obowiązek zapoznać każdego pracownika z treścią takiego obwieszczenia.

W razie pytań służymy pomocą w przygotowaniu regulaminów i/lub obwieszczenia wymaganego przepisami prawa pracy.

[1] Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1510)

Kategoria: Uncategorized