Przejęcie nieruchomości na własność z zaliczeniem na poczet ceny własnej wierzytelności

Egzekucja z nieruchomości jest jedynym z najbardziej skutecznych sposobów egzekucji. Jednakże często dochodzi do sytuacji, w której nie dochodzi do zaspokojenia wierzyciela z uwagi na brak chętnych nabywców. W takiej sytuacji wierzyciel ma możliwość przejęcia nieruchomości na własność. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, przejęcie nieruchomości dłużnika na własność może nastąpić po drugiej bezskutecznej licytacji nieruchomości. Uprawnienie […] →Czytaj dalej

Czy mogę uczestniczyć w rozprawie z domowego fotela i to przy użyciu smartfona? Przeprowadzanie czynności procesowych na odległość przy użyciu urządzeń technicznych

W przepisach regulujących procedurę cywilną przewidziano uprawnienie Sądu do przeprowadzenia dowodu przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających dokonanie tej czynności na odległość (art. 235 § 2 k.p.c.[1]). W tym trybie sąd jest uprawniony w szczególności do przeprowadzenia dowodu z zeznań świadka. Świadkowi przebywającemu w budynku innego sądu niż sąd, w którym znajdują się skład orzekający oraz […] →Czytaj dalej

Kradzież szczególnie zuchwała – kiedyś i dziś, skutki nowelizacji

Na podstawie art. 38 pkt. 8 i 9 ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 do kodeksu karnego dodano przestępstwo kradzieży szczególnie zuchwałej. Pojęcie „kradzieży szczególnie zuchwałej” nie jest pojęciem nowym w […] →Czytaj dalej

Zmiana wysokości odsetek ustawowych od sumy pieniężnej (kapitałowych), odsetek ustawowych za opóźnienie w spełnieniu świadczenia pieniężnego oraz odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych w roku 2020

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa Rada Polityki Pieniężnej podjęła działania z zakresu polityki fiskalnej, których celem było ograniczenie strat gospodarczych związanych z koronawirusem i czasowymi przestojami w działalności firm. W związku z tym Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała o obniżeniu stóp procentowych NBP. Na przestrzeni niespełna sześciu miesięcy stopa procentowa NBP została obniżona trzykrotnie, co […] →Czytaj dalej

Zmiany w procedurze egzekucji z nieruchomości

W ramach uchwalonej 14 maja 2020 roku ustawie o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, do Kodeksu postępowania cywilnego wprowadzona została zmiana dotycząca postępowania egzekucyjnego. Wprowadzone zmiany miału na celu zapewnienie bezpieczeństwa mieszkania lub domu należącego do dłużnika i stanowiło odpowiedź na „stwierdzane w praktyce przeprowadzanie egzekucji z nieruchomości […] →Czytaj dalej

Słów kilka o przeznaczeniu zysku w spółkach z o.o. na dywidendę dla wspólników

Na podstawie § 3 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji do 30 września 2020 roku przedłużony został termin do rozpatrzenia i zatwierdzenia przez […] →Czytaj dalej

Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne – nowość wprowadzona na mocy Tarczy antykryzysowej 4.0.

Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 roku o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID­­‑19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID­­‑19[1] (dalej jako: „Tarcza antykryzysowa 4.0″) wprowadziła do systemu prawnego uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne (dalej jako: „UPR”). Celem ustawodawcy było umożliwienie dłużnikom zawarcie z wierzycielami szybszego i bardziej efektywnego układu przy […] →Czytaj dalej

Nowa umowa procesowa – umowa dowodowa

Na mocy Ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1469 z późn. zm.) do Kodeksu postępowania cywilnego wprowadzono osobny tryb postępowania odrębnego: postępowanie w sprawach gospodarczych. Wskazany tryb postępowania był już w przeszłości przewidziany w procedurze cywilnej. Niemniej, ustawodawca „przywracając” postępowanie […] →Czytaj dalej

Rekompensata za poniesione koszty odzyskiwania należności z tytułu każdej wystawionej faktury VAT

W obrocie gospodarczym istnieje kilka rodzajów odsetek. W zależności od podstawy ich naliczania możemy rozróżnić m.in.: odsetki kapitałowe – za korzystanie z cudzego kapitału, odsetki za opóźnienie w spełnieniu świadczenia pieniężnego oraz odsetki za opóźnienie w spełnieniu świadczenia pieniężnego w transakcjach handlowych. Odsetki kapitałowe i za opóźnienie w spełnieniu świadczenia pieniężnego zostały uregulowanie w ustawie […] →Czytaj dalej

Zakres pełnomocnictwa do reprezentowania sp. z o.o. w zawieraniu umów oraz w sporach z członkiem zarządu

Sąd Najwyższy w sprawie o sygn. akt III CZP 71/18 w dniu 30 stycznia 2019 roku podjął uchwałę: 1) Przy zawieraniu umowy i w sporze z członkiem zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółkę tę może reprezentować – na podstawie uchwały zgromadzenia wspólników – pełnomocnik umocowany rodzajowo albo do określonej umowy lub określonego sporu (art. 210 […] →Czytaj dalej