Archiwum


Kategoria: prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

 • Potrącenie roszczeń między pracodawcą a pracownikiem

  Potrącenie polega na wzajemnym umorzeniu wierzytelności, jakie dwie osoby mają jednocześnie względem siebie. Wierzytelności będące przedmiotem potrącenia poddane zostają działaniu rachunkowemu, którego rezultatem jest wzajemne zniesienie tych wierzytelności do wysokości wierzytelności niższej. Może się zdarzyć, że w charakterze jednoczesnego wierzyciela i dłużnika będą występować wobec siebie pracodawca i pracownik. Wierzytelność pracodawcy może wynikać m.in. z tytułu umowy […]

 • Dni wolne od pracy

  Od 1 stycznia 2011 roku weszła w życie nowelizacja Kodeksu pracy, która zmieniła zasady liczenia wymiaru czasu pracy i znosiła obowiązek udzielania dnia wolnego za święta, występujące w tych samych dniach co wolne z tytułu pięciodniowego tygodnia pracy. „W zamian” przywrócono Święto Trzech Króli, jako ustawowo dzień wolny do pracy. Nowelizacja Kodeksu pracy była oceniana […]

 • Pojęcie likwidacji pracodawcy w świetle art. 177 § 4 kodeksu pracy

  Zgodnie z treścią art. 177 § 4 kodeksu pracy rozwiązanie przez pracodawcę umowy o pracę za wypowiedzeniem w okresie ciąży lub urlopu macierzyńskiego może nastąpić tylko w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy. Pracodawca jest obowiązany uzgodnić z reprezentującą pracownicę zakładową organizacją związkową termin rozwiązania umowy o pracę. W razie niemożności zapewnienia w tym okresie […]

 • Nieusprawiedliwiona nieobecność pracownika jako podstawa rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia

  Art. 22 § 1 Kodeksu Pracy stanowi, iż pracownik ma obowiązek wykonywania pracy określonego rodzaju pod kierownictwem pracodawcy oraz w miejscu i czasie przez niego wyznaczonym, a pracodawca zobowiązuje się do zatrudnienia pracownika za wynagrodzeniem. Zatem już z cytowanego przepisu wynika obowiązek pracownika do stawiennictwa w miejscu i czasie, jaki został mu wyznaczony  pracy przez […]

 • Dozwolony zakres kontroli Pracowników przez Pracodawcę a godność pracownika

  Obowiązek poszanowania godności człowieka wynika  wprost z Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, która stanowi, iż przyrodzona i niezbywalna godność człowieka jest źródłem wolności i praw człowieka, a do obowiązków władz publicznych należy jej ochrona. Polskim prawo nie definiuje wprost pojęć dóbr osobistych, czy godności, jednak Ustawodawca uregulował kwestie związane z ich ochroną w Kodeksie cywilnym, a także […]

 • Tajemnica wynagrodzenia. Czy Pracodawca ma prawo zobowiązać do zachowania poufności o wysokości wynagrodzenia za pracę?

  Za wykonaną pracę Pracownik otrzymuje wynagrodzenie, które powinno być tak ustalone, aby odpowiadało w szczególności rodzajowi wykonywanej pracy, kwalifikacjami niezbędnymi do jej wykonania oraz aby uwzględniało ilość i jakość świadczonej pracy (art. 78 § 1 k.p.). Pracodawcy muszą także pamiętać o tym, iż przepisy kodeksu pracy nakładają na nich obowiązek równego traktowania w dziedzinie wynagradzania. […]

 • Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

  Regulacje prawne dotyczące Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych zawarte zostały w ustawie z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, zwaną dalej „Ustawą o ZFŚS”.  Zgodnie z art. 3 Ustawy o ZFŚS, Fundusz tworzą pracodawcy zatrudniający według stanu na dzień 1 stycznia danego roku co najmniej 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty. W […]

 • Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika

  Klient zwrócił się do naszej Kancelarii z prośbą o poradę prawną oraz pomoc w wytoczeniu powództwa o odszkodowanie za niezgodnie z prawem rozwiązanie stosunku pracy z winy pracownika. Pracodawca rozwiązał z naszym klientem umowę o pracę zawartą na czas nieokreślony bez wypowiedzenia. W uzasadnieniu wypowiedzenia pracodawca powołał się na ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych oraz utratę […]

 • Zasady wydawania świadectwa pracy

  Świadectwo pracy jest dokumentem, którego obowiązek wydania powstaje z chwilą rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy, a pracodawca nie może uzależnić jego wydania od uprzedniego rozliczenia się przez pracownika. Pracodawca jest zobowiązany do wydania świadectwa pracy bezpośrednio pracownikowi lub osobie, która została pisemnie upoważniona przez pracownika. Wydanie świadectwa pracy powinno nastąpić niezwłocznie po rozwiązaniu umowy o […]