Zasady wydawania świadectwa pracy

Świadectwo pracy jest dokumentem, którego obowiązek wydania powstaje z chwilą rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy, a pracodawca nie może uzależnić jego wydania od uprzedniego rozliczenia się przez pracownika.

Pracodawca jest zobowiązany do wydania świadectwa pracy bezpośrednio pracownikowi lub osobie, która została pisemnie upoważniona przez pracownika. Wydanie świadectwa pracy powinno nastąpić niezwłocznie po rozwiązaniu umowy o pracę
Istotne jest, iż w przypadku gdy pracownik pozostaje przez okres 24 miesięcy w zatrudnieniu u tego samego pracodawcy na podstawie umowy o pracę na okres próbny, na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy, to w dniu upływu 24 -miesięcznego terminu, pracodawca zobowiązany jest do wydania świadectwa pracy swemu pracownikowi dotyczącego zakończonych okresów. Z przepisów kodeksu pracy wynika także, iż jeżeli umowa terminowa jest zawarta na okres co najmniej 2 lat, to zawsze powstaje obowiązek wydania świadectwa z urzędu wraz z jej ustaniem, chyba że w czasie trwania tej umowy przed upływem 2 lat jej obowiązywania zostanie zawarta druga umowa terminowa przewidująca dalsze zatrudnienie tego pracownika Zgodnie z art. 97§13 Kodeksu Pracy pracownik, który był zatrudniony na podstawie umów terminowych może w każdym czasie żądać wydania świadectwa pracy w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem każdej terminowej umowy o pracę. Pracodawca jest obowiązany wydać świadectwo pracy w ciągu 7 dni od dnia złożenia pisemnego wniosku pracownika.

Okres 24 miesięcy jest liczony od dnia zawarcia pierwszej terminowej umowy o pracę po dniu wejścia w życie ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy, tj. od dnia 21-03-2011 r. Obowiązek pracodawcy, dotyczący wydania świadectwa pracy w sytuacji, gdy kolejna umowa o pracę została zawarta przed dniem wejścia w życie ww. ustawy zmieniającej. Art. 2. ustawy zmieniającej stanowi, iż pracodawca wydaje świadectwo pracy zgodnie z dotychczasowymi przepisami, jeżeli w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy trwa kolejna umowa o pracę nawiązana w okolicznościach określonych w art. 97 § 11 Kodeksu pracy, w brzmieniu obowiązującym przed tym dniem. Istotne jest, iż nowe przepisy dotyczą umów o pracę nawiązanych po dniu 21 marca 2011 roku

Ustawa nowelizująca Kodeks pracy nie wprowadziła zmian w zakresie wydawania świadectw pracy po zakończeniu pracy na podstawie umowy zawartej na czas nieokreślony. Tak jak dotychczas, pracodawca ma obowiązek wydać je niezwłocznie, niezależnie od tego, czy pracownik rozliczy się z pracodawcą. Tak samo dzieje się w sytuacji, gdy po zakończeniu terminowej umowy o pracę z pracownikiem jest zawierana umowa o pracę na czas nieokreślony. W takiej sytuacji pracodawca ma więc zawsze obowiązek wydania pracownikowi świadectwa pracy po zakończeniu terminowej umowy o pracę, zgodnie z ogólną regulacją zawartą w art. 97 § 1 Kodeksu pracy.

W świadectwie pracy należy podać informacje dotyczące okresu i rodzaju wykonywanej pracy, zajmowanych stanowisk, trybu rozwiązania albo okoliczności wygaśnięcia stosunku pracy, a także inne informacje niezbędne do ustalenia uprawnień pracowniczych i uprawnień z ubezpieczenia społecznego. Ponadto w świadectwie pracy zamieszcza się wzmiankę o zajęciu wynagrodzenia za pracę w myśl przepisów o postępowaniu egzekucyjnym. Na żądanie pracownika w świadectwie pracy należy podać także informację o wysokości i składnikach wynagrodzenia oraz o uzyskanych kwalifikacjach.

Warto również przypomnieć, iż pracownik może w ciągu 7 dni od otrzymania świadectwa pracy wystąpić z wnioskiem do pracodawcy o sprostowanie świadectwa. W razie nieuwzględnienia wniosku pracownikowi przysługuje, w ciągu 7 dni od zawiadomienia o odmowie sprostowania świadectwa pracy, prawo wystąpienia z żądaniem jego sprostowania do sądu pracy.

Komentarze |0|

Legenda *) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane
**) Możesz używać tych znaczników i atrybutów HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>