Zakaz konkurencji po przejęciu zakładu pracy

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 11 lutego 2015 roku odniósł się do kwestii związania pracowników umowami o zakazie konkurencji po przejęciu zakładu pracy na nowego pracodawcę. Zgodnie z niniejszym orzeczeniem nowy pracodawca, który przejmuje zakład pracy wraz z zatrudnionymi w nim pracownikami, nie jest związany umowami o zakazie konkurencji zawartymi z tymi pracownikami przez wcześniejszego pracodawcę. Nie zmienia tego nawet wpisanie takiej klauzuli do umowy o pracę.

Niniejszy wyrok daje nowe światło na niniejszy problem, ponieważ do tej pory podkreślano, iż umowa o zakazie konkurencji po ustaniu zatrudnienia ma charakter mieszany, tj. związany funkcjonalnie ze stosunkiem pracy, a jednocześnie właściwy, do pewnego stopnia, dla umowy regulowanej przepisami Kodeksu cywilnego. Sąd Najwyższy stanął na stanowisku, iż nie można uznać, że przy przejęciu zakładu pracy, w tym pracowników w trybie art. 231 KP, na nowego pracodawcę przechodzi zobowiązanie wynikające z umowy o zakazie konkurencji. Wynika to stąd, że przejście zakładu pracy i pracownika na innego pracodawcę obejmuje tylko zobowiązania wynikające ze stosunku pracy, a nie z umowy o zakazie konkurencji. Umowa o zakazie konkurencji jest bowiem umową odrębną od umowy o pracę i nie ma przy tym znaczenia, że wolą stron znalazła się w jednym dokumencie z umową o pracę.

,Nadal nierozstrzygnięte pozostaje pytania: co dzieje się z zakazem konkurencji po przejściu zakładu pracy? Czy zakaz konkurencji trwa nadal i w dalszym ciągu pracownik jest im związany?

Zgodnie z art. 1012§ 2 Kodeksu Pracy zakaz konkurencji przestaje obowiązywać przed upływem terminu, na jaki została zawarta umowa przewidziana w tym przepisie, w razie ustania przyczyn uzasadniających taki zakaz lub niewywiązywania się pracodawcy z obowiązku wypłaty odszkodowania. Jednakże niniejsza regulacja nie mówi nic o przejściu zakładu pracy na zasadzie art. 231 Kodeksu Pracy.

W praktyce istnieją zatem dwie możliwości: uznanie, że zakaz konkurencji wygasa wraz z przejściem wraz z przejściem zakładu pracy na nowego pracodawcę lub przyjęcie, że zakaz konkurencji wciąż obowiązuje pracownika i poprzedniego pracodawcę, z wyłączeniem pracodawcy przejmującego. Należy jednak z całą mocą podkreślić, iż powyższe rozwiązania nie wynikają bezpośrednio z obowiązujących przepisów. Pracodawca, który przejął pracowników w wyniku przejścia zakładu pracy na podstawie art. 231 Kodeksu Pracy powinien zawrzeć nowe umowy o zakazie konkurencji z pracownikami, jeżeli chce, aby postanowienia w tym zakresie nadal wiązały załogę.

Komentarze |0|

Legenda *) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane
**) Możesz używać tych znaczników i atrybutów HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>