Archiwum


Kategoria: postępowanie sądowe

 • Skarga na przewlekłość postępowania

  Z pewnością każdy z nas znalazł się w sytuacji, w której odniósł wrażenie, że postępowanie przygotowawcze, sądowe lub egzekucyjne, które zostało przez nas zainicjowane lub toczy się z naszym udziałem, z niewyjaśnionych przyczyn toczy się zbyt długo. Zaistnienie stanu przewlekłości może uprawniać nas do wystąpienia ze skargą na przewlekłość postępowania przygotowawczego, sądowego lub egzekucyjnego. W […]

 • Wniesienie sprzeciwu do listy wierzytelności w postępowaniu upadłościowym

  Jednym z najważniejszych elementów w toku postępowania upadłościowego prowadzonego przez syndyka (zarządcę, nadzorcę sądowego) jest ustalenie listy wierzytelności, tj. przygotowanie dokumentu, który w sposób wyczerpujący określa te należności, które winny być zaspokojone z majątku upadłego (masy upadłości). W przypadku błędnego lub niewłaściwego sporządzenia listy uczestnikom postępowania upadłościowego przysługują środki ochrony prawnej w formie sprzeciwu. Zgodnie […]

 • Obowiązek alimentacyjny małżonka. Czy konieczny jest rozwód?

  Poza najpopularniejszym obowiązkiem alimentacyjnym względem dzieci, które nie są w stanie utrzymać się samodzielnie, w pewnych wypadkach, określonych przepisami Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego,  zwanego dalej: KRO, istnieje również obowiązek alimentacyjny względem byłego małżonka. Najczęściej alimenty od byłego małżonka dochodzone są po uzyskaniu rozwodu. Sam wyrok rozwodowy nie oznacza jednak uprawnienia do żądania alimentów. Dla zasądzenia […]

 • Mediacja w polskim prawie cywilnym

  Mediacja pochodzi od łacińskiego słowa „mediatio” oznaczającego pośrednictwo. Jest to procedura pośredniczenia w sporze, której celem jest doprowadzenie skonfliktowanych stron do porozumienia. Mediacja jest rozumiana jako określone podejście do rozwiązywania konfliktów, którego celem jest osiągnięcie wzajemnie satysfakcjonującej ugody, przynajmniej w kwestii zaistniałego sporu. Mediację uznaje się za dobrowolny i poufny proces, w którym bezstronna, neutralna […]

 • Odszkodowanie od lotniska Poznań-Ławica

  W dniu 30 stycznia 2012 r. została przyjęta uchwała nr: XVIII/302/12 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla lotniska Poznań-Ławica w Poznaniu na mocy której, został utworzony obszar ograniczonego użytkowania dla lotniska Poznań-Ławica. Podmiotem zarządzającym lotniskiem jest Port Lotniczy Poznań-Ławica sp. z o.o. Na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27 […]

 • Uprawnienie do zachowku jako ochrona osób najbliższych zmarłego

  W polskim prawie obowiązuje swoboda dysponowania przez spadkodawcę całością majątku na wypadek śmierci w formie testamentu, tak zwana swoboda testowania. Zgodnie z art. 941 kodeksu cywilnego rozrządzić na wypadek śmierci można jedynie przez testament. Zgodnie z art. 959 kodeksu cywilnego spadkodawca może powołać do całości lub części spadku jedną lub kilka osób. Spadkodawca może ustanowić […]

 • Niewłaściwe uznanie długu, a przerwanie biegu przedawnienia

  Współautorem artykułu jest Tomasz Motała. W ramach obrotu gospodarczego niejednokrotnie dokonujemy czynności bądź składamy oświadczenia woli zupełnie nie zdając sobie sprawy z konsekwencji naszych działań. Co do zasady uznanie długu jest oświadczeniem wiedzy dłużnika, składanym wobec wierzyciela. W praktyce uznanie długi może również przybrać formę umowy. Choć instytucja uznania długu nie została wprost zdefiniowana w […]

 • Odrzucenie spadku z testamentu, a przyjęcie z ustawy

  Zdarzają się w życiu codziennym sytuacje, gdy spadkodawca sporządzi testament, w którym powoła do spadku w całości tylko jedno ze swoich dzieci. Jest to tzw. pominięcie (nie uwzględnienie w testamencie) w przeciwieństwie to wydziedziczenia, które jest pozbawieniem spadkobiercy prawa do zachowku (choć w języku potocznym „wydziedziczenie” często jest utożsamiane z pominięciem). Czy w sytuacji, gdy […]

 • Pojęcie likwidacji pracodawcy w świetle art. 177 § 4 kodeksu pracy

  Zgodnie z treścią art. 177 § 4 kodeksu pracy rozwiązanie przez pracodawcę umowy o pracę za wypowiedzeniem w okresie ciąży lub urlopu macierzyńskiego może nastąpić tylko w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy. Pracodawca jest obowiązany uzgodnić z reprezentującą pracownicę zakładową organizacją związkową termin rozwiązania umowy o pracę. W razie niemożności zapewnienia w tym okresie […]

 • Postępowanie Zabezpieczające- Co to takiego i ile kosztuje?

  W dzisiejszych realiach gospodarczych coraz częściej pojawiają się trudności z wyegzekwowaniem należności od dłużnika. Co zrobić, aby uniknąć problemów z egzekucją? Jak odzyskać pieniądze, gdy wiemy, iż dłużnik może utrudniać zaspokojenie naszych roszczeń? Pomocną może okazać się instytucja zabezpieczenia roszczeń, którą przewidują przepisy kodeksu postępowania cywilnego. Postępowanie to ma na celu, na czas toczącego się […]