Poświadczenie czy uwierzytelnienie dokumentów?

29th Maj, 2015 - Posted by Tomasz Motala - Bez Komentarzy

Wiele osób zamiennie stosuje pojęcie uwierzytelniania dokumentów z ich poświadczeniem, traktując je, jako synonimy. Czy aby na pewno prawidłowo? Niniejszy artykuł należałoby rozpocząć przede wszystkim od wyjaśnienia, co kryje się pod pojęciem dokumentu. Dokumentem w aspekcie przepisów kodeksu postępowania cywilnego o dowodach jest tylko oryginał pisma. Kserokopia, jako odwzorowanie oryginału, może być uznana za odpis dokumentu. Z » Czytaj dalej

Sytuacja prawna obywatela polskiego zamieszkałego za granicą jako strony w postępowaniu sądowym cywilnym

20th Listopad, 2014 - Posted by Urszula Borowicz - Bez Komentarzy

Wielokrotnie zdarza się, iż osoba mająca obywatelstwo polskie wyjeżdża z kraju zamieszkując w innym Państwie. Powstaje jednak problem co zrobić w przypadku gdy w trakcie pobytu za granicą toczy się postępowanie sądowe, w którym jest ona stroną. Nadto podkreślić należy, iż dana osoba z reguły dowiaduje się, iż toczy się postępowanie sądowe, w której jest » Czytaj dalej

Zakaz reformationis in peius a postępowanie karne toczące się na skutek wniesienia sprzeciwu od wyroku nakazowego

4th Wrzesień, 2014 - Posted by Paulina Kopanska - Bez Komentarzy

Postępowanie przed sądem pierwszej instancji w polskim procesie karnym może toczyć się w trybie zwyczajnym bądź w jednym z kilku trybów szczególnych, którym między innymi jest  tryb nakazowy. Niniejszy artykuł ma na celu przybliżenie reguł, jakimi musi kierować się sąd rozpoznając sprawę w trybie nakazowym, określenie zasad obowiązujących w postępowaniu toczącym się na skutek wniesienia » Czytaj dalej

Uznanie długu jako okoliczność przerywająca bieg terminu przedawnienia

3rd Wrzesień, 2014 - Posted by Piotr Dziurla - Bez Komentarzy

Co do zasady, wszelkie roszczenia majątkowe ulegają przedawnieniu. Znaczy to tyle, iż - pomimo upływu terminu przedawnienia - roszczenia te nadal pozostają wymagalne i mogą być dochodzone przed sądem, jednakże po upływie terminu przedawnienia ten, przeciwko komu przysługuje roszczenie, może uchylić się od jego zaspokojenia, podnosząc właśnie zarzut przedawnienia. „Przepisy te mają też charakter dyscyplinujący » Czytaj dalej

Wyroki Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w kontekście ich znaczenia i wpływu na stosowanie prawa w Polsce

28th Lipiec, 2014 - Posted by Paulina Kopanska - Bez Komentarzy

Na skutek przystąpienia Polski do struktur Unii Europejskiej (dalej: UE) cały prawny dorobek wspólnotowy zwany acquis communautaire został niejako inkorporowany do wewnętrznego porządku prawnego naszego kraju i w konsekwencji jest prawem obowiązującym. Już przed przystąpieniem Polski do UE rozpoczął się proces konsolidacji i przystosowania obowiązujących w Polsce norm do regulacji unijnych. Celem tych procesów, które » Czytaj dalej

Materialnoprawne i prawnoprocesowe przesłanki i skutki złożenia oświadczenia o potrąceniu

11th Lipiec, 2014 - Posted by Dominika Kaszynska - Bez Komentarzy

Zgodnie z art. 498 Kodeksu Cywilnego gdy dwie osoby są jednocześnie względem siebie dłużnikami i wierzycielami, każda z nich może potrącić swoją wierzytelność z wierzytelności drugiej strony, jeżeli przedmiotem obu wierzytelności są pieniądze lub rzeczy tej samej jakości oznaczone tylko co do gatunku, a obie wierzytelności są wymagalne i mogą być dochodzone przed sądem lub » Czytaj dalej

Dostęp do dokumentacji medycznej zmarłego

8th Lipiec, 2014 - Posted by Urszula Borowicz - Bez Komentarzy

Zgodnie z przepisem art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r.  o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw pacjenta (dalej jako ustawa)  “Po śmierci pacjenta, prawo wglądu w dokumentacje medyczna ma osoba upoważniona przez pacjenta za życia”. Nadto zgodnie z przepisem § 52 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2006 » Czytaj dalej

Dostęp do dokumentacji medycznej dziecka przysługujący przedstawicielowi ustawowemu

8th Lipiec, 2014 - Posted by Urszula Borowicz - Bez Komentarzy

Kwestie udostępniania dokumentacji medycznej zostały uregulowane w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku praw pacjenta (dalej jako ustawa), ustawie z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotne oraz w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej w zakładach » Czytaj dalej

Właściwość przemienna przy zawezwaniu do próby ugodowej kilku podmiotów

10th Czerwiec, 2014 - Posted by Dominika Kaszynska - Bez Komentarzy

Z uwagi na liczne wątpliwości co do możliwości skutecznego zawezwania do próby ugodowej przed sąd więcej niż jednego podmiotu, w sytuacji gdy adresy zamieszkania, bądź zarejestrowanej siedziby nie pokrywają się, temat właściwości przemiennej przy zawezwaniu do próby ugodowej stał się tematem niezwykle kontrowersyjnym. Zgodnie z art. 184 Kodeksu postępowania cywilnego sprawy cywilne, których charakter na to » Czytaj dalej

Jak rozwiązać spór bez konieczności kierowania pozwu? Zawezwanie do próby ugodowej

22nd Kwiecień, 2014 - Posted by Maja Szymczak - Bez Komentarzy

Jak często Państwa kontrahenci dzwonią i piszą z prośbą o rozłożenie zaległości na raty? Czy zdarza się Państwu, iż mimo licznych zapewnień ze strony dłużników, w dalszym ciągu nie realizują oni swoich zobowiązań? Co zrobić, aby odzyskać pieniądze, ale nie stracić klienta? Zawezwanie do próby ugodowej to sposób na polubowne zakończenie sporów z kontrahentami, pozwalający uniknąć » Czytaj dalej

Skarga na przewlekłość postępowania

13th Luty, 2014 - Posted by Paulina Kopanska - Bez Komentarzy

Z pewnością każdy z nas znalazł się w sytuacji, w której odniósł wrażenie, że postępowanie przygotowawcze, sądowe lub egzekucyjne, które zostało przez nas zainicjowane lub toczy się z naszym udziałem, z niewyjaśnionych przyczyn toczy się zbyt długo. Zaistnienie stanu przewlekłości może uprawniać nas do wystąpienia ze skargą na przewlekłość postępowania przygotowawczego, sądowego lub egzekucyjnego. W » Czytaj dalej

Wniesienie sprzeciwu do listy wierzytelności w postępowaniu upadłościowym

11th Grudzień, 2013 - Posted by Piotr Dziurla - Bez Komentarzy

Jednym z najważniejszych elementów w toku postępowania upadłościowego prowadzonego przez syndyka (zarządcę, nadzorcę sądowego) jest ustalenie listy wierzytelności, tj. przygotowanie dokumentu, który w sposób wyczerpujący określa te należności, które winny być zaspokojone z majątku upadłego (masy upadłości). W przypadku błędnego lub niewłaściwego sporządzenia listy uczestnikom postępowania upadłościowego przysługują środki ochrony prawnej w formie sprzeciwu. Zgodnie z » Czytaj dalej

Obowiązek alimentacyjny małżonka. Czy konieczny jest rozwód?

6th Grudzień, 2013 - Posted by Marta Sabat - Bez Komentarzy

Poza najpopularniejszym obowiązkiem alimentacyjnym względem dzieci, które nie są w stanie utrzymać się samodzielnie, w pewnych wypadkach, określonych przepisami Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego,  zwanego dalej: KRO, istnieje również obowiązek alimentacyjny względem byłego małżonka. Najczęściej alimenty od byłego małżonka dochodzone są po uzyskaniu rozwodu. Sam wyrok rozwodowy nie oznacza jednak uprawnienia do żądania alimentów. Dla zasądzenia alimentów » Czytaj dalej

Mediacja w polskim prawie cywilnym

1st Październik, 2013 - Posted by Marta Sabat - Bez Komentarzy

Mediacja pochodzi od łacińskiego słowa „mediatio” oznaczającego pośrednictwo. Jest to procedura pośredniczenia w sporze, której celem jest doprowadzenie skonfliktowanych stron do porozumienia. Mediacja jest rozumiana jako określone podejście do rozwiązywania konfliktów, którego celem jest osiągnięcie wzajemnie satysfakcjonującej ugody, przynajmniej w kwestii zaistniałego sporu. Mediację uznaje się za dobrowolny i poufny proces, w którym bezstronna, neutralna i zaakceptowana » Czytaj dalej

Odszkodowanie od lotniska Poznań-Ławica

28th Sierpień, 2013 - Posted by Marzena Patryas-Sowa - Bez Komentarzy

W dniu 30 stycznia 2012 r. została przyjęta uchwała nr: XVIII/302/12 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla lotniska Poznań-Ławica w Poznaniu na mocy której, został utworzony obszar ograniczonego użytkowania dla lotniska Poznań-Ławica. Podmiotem zarządzającym lotniskiem jest Port Lotniczy Poznań-Ławica sp. z o.o. Na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 » Czytaj dalej

Uprawnienie do zachowku jako ochrona osób najbliższych zmarłego

28th Sierpień, 2013 - Posted by Anna Urban-Stróżyk - Bez Komentarzy

W polskim prawie obowiązuje swoboda dysponowania przez spadkodawcę całością majątku na wypadek śmierci w formie testamentu, tak zwana swoboda testowania. Zgodnie z art. 941 kodeksu cywilnego rozrządzić na wypadek śmierci można jedynie przez testament. Zgodnie z art. 959 kodeksu cywilnego spadkodawca może powołać do całości lub części spadku jedną lub kilka osób. Spadkodawca może ustanowić » Czytaj dalej

Niewłaściwe uznanie długu, a przerwanie biegu przedawnienia

25th Czerwiec, 2013 - Posted by Anna Roszak - Bez Komentarzy

Współautorem artykułu jest Tomasz Motała. W ramach obrotu gospodarczego niejednokrotnie dokonujemy czynności bądź składamy oświadczenia woli zupełnie nie zdając sobie sprawy z konsekwencji naszych działań. Co do zasady uznanie długu jest oświadczeniem wiedzy dłużnika, składanym wobec wierzyciela. W praktyce uznanie długi może również przybrać formę umowy. Choć instytucja uznania długu nie została wprost zdefiniowana w kodeksie cywilnym, » Czytaj dalej

Odrzucenie spadku z testamentu, a przyjęcie z ustawy

8th Listopad, 2012 - Posted by Piotr Dziurla - Bez Komentarzy

Zdarzają się w życiu codziennym sytuacje, gdy spadkodawca sporządzi testament, w którym powoła do spadku w całości tylko jedno ze swoich dzieci. Jest to tzw. pominięcie (nie uwzględnienie w testamencie) w przeciwieństwie to wydziedziczenia, które jest pozbawieniem spadkobiercy prawa do zachowku (choć w języku potocznym „wydziedziczenie” często jest utożsamiane z pominięciem). Czy w sytuacji, gdy spadkodawca » Czytaj dalej

Pojęcie likwidacji pracodawcy w świetle art. 177 § 4 kodeksu pracy

6th Listopad, 2012 - Posted by Anna Roszak - Bez Komentarzy

Zgodnie z treścią art. 177 § 4 kodeksu pracy rozwiązanie przez pracodawcę umowy o pracę za wypowiedzeniem w okresie ciąży lub urlopu macierzyńskiego może nastąpić tylko w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy. Pracodawca jest obowiązany uzgodnić z reprezentującą pracownicę zakładową organizacją związkową termin rozwiązania umowy o pracę. W razie niemożności zapewnienia w tym okresie » Czytaj dalej

Postępowanie Zabezpieczające- Co to takiego i ile kosztuje?

19th Lipiec, 2012 - Posted by Maja Szymczak - Bez Komentarzy

W dzisiejszych realiach gospodarczych coraz częściej pojawiają się trudności z wyegzekwowaniem należności od dłużnika. Co zrobić, aby uniknąć problemów z egzekucją? Jak odzyskać pieniądze, gdy wiemy, iż dłużnik może utrudniać zaspokojenie naszych roszczeń? Pomocną może okazać się instytucja zabezpieczenia roszczeń, którą przewidują przepisy kodeksu postępowania cywilnego. Postępowanie to ma na celu, na czas toczącego się postępowania » Czytaj dalej

Older Entries