Zmiany w opodatkowaniu spółki komandytowo-akcyjnej

14th Styczeń, 2014 - Posted by Marta Sabat - Bez Komentarzy

Przepisy ustawy z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku tonażowym (Dz.U.2013.1387), zwanej w dalszej części artykułu: „Ustawą”, nadały spółce komandytowo-akcyjnej status podatnika podatku dochodowego od osób prawnych. Tym samym istotnie zmieniono sposób opodatkowania zysków w » Czytaj dalej

Zmiany w podatkach od 1.07.2013r. - brak podatku u źródła od niektórych wypłat odsetek i należności licencyjnych na rzecz nierezydentów

14th Czerwiec, 2013 - Posted by Maciej Lipiński - Bez Komentarzy

Od początku lipca 2013r. wejdą w życie korzystniejsze dla podatników zmiany dotyczące opodatkowania niektórych wypłat odsetek i należności licencyjnych dokonywanych przez polskie Spółki na rzecz nierezydentów, czyli podmiotów nieposiadających na terytorium RP siedziby ani zarządu. Powyższe jest wynikiem implementacji do polskiego porządku prawnego tzw. dyrektywy odsetkowej (dyrektywa 2003/49/WE). 1) Pojęcie „odsetek” Prawo podatkowe nie zawiera normatywnej » Czytaj dalej

Obowiązek dokonania korekty VAT w przypadku nieuregulowania należności

14th Luty, 2013 - Posted by Anna Roszak - Bez Komentarzy

W wyniku nowelizacji przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. 2011 r., nr 177, poz. 1054 wraz z późn. zm.) ustalono, że podatnik, który nie uregulował należności wynikającej z faktury dokumentującej dostawę towarów lub świadczenie usług na terytorium kraju w terminie 150 dni od dnia » Czytaj dalej

Zrównanie niepublicznych i publicznych ZOZ-ów w sferze prawa podatkowego

13th Październik, 2010 - Posted by Maja Szymczak - Bez Komentarzy

Precedensowy wyrok Sądu Administracyjnego w Łodzi z 3 marca 2010 roku wytycza nowy nurt orzecznictwa, ponieważ dopuszcza możliwość zwolnienia niepublicznych ZOZ- ów z podatku dochodowego od osób prawnych w części wpływów, które są przeznaczane na prowadzenie przez nie działalności medycznej. W konsekwencji prowadzi do zrównania publicznych i niepublicznych placówek medycznych pod względem prawa podatkowego. Wspomniane » Czytaj dalej

Podatek liniowy nie dla menedżerów

18th Maj, 2010 - Posted by Marcin Ratajczak - Bez Komentarzy

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie siedmiu sędziów w dniu 26 kwietnia 2010 r. podjął uchwałę (sygn. akt II FPS 10/09), którą rozstrzygnął, czy wspólnikom spółki jawnej świadczącej usługi zarządzania przedsiębiorstwem przysługuje prawo opodatkowania ich dochodów podatkiem liniowym. Czytaj dalej

Trybunał Konstytucyjny zajmie się opodatkowaniem dochodów nieujawnionych

9th Kwiecień, 2010 - Posted by Marcin Ratajczak - Bez Komentarzy

Opodatkowanie nieujawnionych dochodów to procedura mająca na celu „rozliczenie” osób posiadających znaczne dochody, które nie zostały ujawnione w ich zeznaniach podatkowych. Procedurę tą regulują - w moim przekonaniu - sprzecznie z Konstytucją, przepisy art. 20 ust. 3 oraz w szczególności przepis art. 30 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób » Czytaj dalej

Planowane zmiany ustawowe w zakresie podatkowych skutków likwidacji spółki osobowej

8th Marzec, 2010 - Posted by Marcin Ratajczak - Bez Komentarzy

W aktualnym stanie prawnym, przepisy nie regulują wprost podatkowych skutków związanych z likwidacją spółki niebędącą osobą prawną. Lukę tą  w sposób korzystny dla podatników wypełnia orzecznictwo sądów administracyjnych. Czytaj dalej

Czy wnoszący wkład do spółki osobowej osiąga przychód podatkowy?

15th Wrzesień, 2009 - Posted by Marcin Ratajczak - Bez Komentarzy

Przepisy podatkowe nie zawierają regulacji odnoszących się do wkładów wnoszonych do spółek osobowych. Dość powszechnie przyjmuje się, że wniesienie wkładu do spółki osobowej nie rodzi żadnych skutków podatkowych dla wnoszącego. Czytaj dalej

Od spóźnionego zwrotu podatku naliczonego VAT dla firm zagranicznych należą sie odsetki

12th Maj, 2009 - Posted by Marcin Ratajczak - Bez Komentarzy

Kwestia oprocentowania nieterminowego zwrotu podatku naliczonego VAT dla firm zagranicznych od dawna budzi kontrowersje. Ma to związek z nagminnym i znacznym opróżnieniem przyznania zwrotu podatku VAT (dla przykładu klient Kancelarii otrzymał zwrot dopiero po 4 latach). Rozporządzenie, na podstawie którego odbywa się zwrot podatku VAT, nie przewiduje wypłaty jakichkolwiek odsetek od nieterminowego zwrotu. W rezultacie władze » Czytaj dalej