Dochodzenie roszczeń transgranicznych na podstawie Europejskiego Nakazu Zapłaty

28th Lipiec, 2015 - Posted by Tomasz Motala - Bez Komentarzy

Dochodzenie roszczeń na podstawie Europejskiego Nakazu Zapłaty (ENZ) regulowane jest Rozporządzeniem (WE) nr 1896/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. ustanawiającym postępowanie w sprawie europejskiego nakazu zapłaty (Dz. U. UE L z dnia 30 grudnia 2006 r.). Niniejsze rozporządzenie znajduje zastosowanie do transgranicznych spraw cywilnych i handlowych, bez względu na rodzaj sądu lub trybunału. » Czytaj dalej

Hipoteka przymusowa na nieruchomości jako sposób zabezpieczenia wierzytelności

1st Kwiecień, 2015 - Posted by Tomasz Motala - Bez Komentarzy

Ustanowienie hipoteki przymusowej na nieruchomości dłużnika uregulowane jest w rozdziale 3 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o Księgach Wieczystych i Hipotece (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 707 ze zm.). Jej głównym zadaniem jest ochrona wierzyciela na wypadek, gdyby dłużnik zamierzał zbyć określoną nieruchomość z zamiarem ukrycia majątku przed wierzycielem. Co więcej, » Czytaj dalej

Potrącenie wierzytelności z tytułu kary umownej

17th Listopad, 2014 - Posted by Dominika Kaszynska - Bez Komentarzy

Zgodnie z artykułem 483 Kodeksu cywilnego strony mogą w umowie zastrzec, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna). Skuteczność złożenia oświadczenia o potrąceniu wierzytelności zależy od spełnienia warunków wskazanych w art.498 § 1 k.c. Zgodnie z art. 498 Kodeksu Cywilnego do warunków dokonania potrącenia należą: wzajemność, » Czytaj dalej

Zapis windykacyjny

22nd Listopad, 2013 - Posted by Anna Urban-Stróżyk - Bez Komentarzy

Instytucja zapisu windykacyjnego została wprowadzona do kodeksu cywilnego ustawą z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2011 r. Nr 85, poz. 458), która weszła w życie w dniu 23 października 2011 r. Zgodnie z art. 9811 § 1 kodeksu cywilnego w testamencie sporządzonym w formie » Czytaj dalej

Niewłaściwe uznanie długu, a przerwanie biegu przedawnienia

25th Czerwiec, 2013 - Posted by Anna Roszak - Bez Komentarzy

Współautorem artykułu jest Tomasz Motała. W ramach obrotu gospodarczego niejednokrotnie dokonujemy czynności bądź składamy oświadczenia woli zupełnie nie zdając sobie sprawy z konsekwencji naszych działań. Co do zasady uznanie długu jest oświadczeniem wiedzy dłużnika, składanym wobec wierzyciela. W praktyce uznanie długi może również przybrać formę umowy. Choć instytucja uznania długu nie została wprost zdefiniowana w kodeksie cywilnym, » Czytaj dalej

Egzekucja komornicza z Indywidualnego Konta Emerytalnego – mity i fakty.

22nd Kwiecień, 2011 - Posted by Borys Malicki - Bez Komentarzy

Spotkać się można z nieprawdziwym stanowiskiem, że środki gromadzone na Indywidualnym Koncie Emerytalnym, zwanym w skrócie IKE, są wolne od zajęć komorniczych. Z tego właśnie konta możecie Państwo zaspokoić swoją wierzytelność- tym bardziej, że dłużnik jest często przeświadczony o nienaruszalności pieniędzy tam zgromadzonych. Zasady i funkcjonowanie IKE reguluje Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. » Czytaj dalej

Zabezpieczenie majątku dłużnika przed wszczęciem postępowania egzekucyjnego

16th Grudzień, 2009 - Posted by Wojciech Lipiak - Bez Komentarzy

Zazwyczaj między wydaniem nakazu zapłaty, a wszczęciem postępowania egzekucyjnego mija kilka tygodni. Nieuczciwym kontrahentom czas ten może w zupełności wystarczyć do usunięcia majątku spod egzekucji, chociażby poprzez „wyczyszczenie” kont bankowych. Czy istnieją sposoby zminimalizowania ryzyka  z takimi działaniami związanego? Czytaj dalej

Klauzula wykonalności na małżonka dłużnika - praktyczne aspekty

19th Listopad, 2009 - Posted by Wojciech Lipiak - Bez Komentarzy

Wielu przedsiębiorców ma do czynienia z nierzetelnymi kontrahentami. Niestety czasami okazuje się, że postępowanie egzekucyjne wszczęte przeciwko dłużnikowi okazuje się bezskuteczne. Często zdarza się jednak, że dłużnik posiada majątek, jednak nie można prowadzić z niego egzekucji, jest on objęty wspólnością majątkową małżeńską. Co wtedy należy zrobić aby zapewnić efektywność egzekucji? Czytaj dalej

Kiedy trzeba tłumaczyć dokumenty obcojęzyczne załączone do pism procesowych

15th Październik, 2009 - Posted by Tomasz Olech - Bez Komentarzy

Z pytaniem postawionym w tytule wpisu spotyka się wiele zagranicznych przedsiębiorców, gdy szykują dokumenty dla swoich profesjonalnych pełnomocników celem załączenia do pozwu. Koszty takiego tłumaczenia nie są małe. Czy jest jakiś sposób na w miarę bezpieczne pod względem procesowym ograniczenie tych kosztów powoda? Czytaj dalej

Egzekucja z udziałów w spółce z o.o.

24th Maj, 2009 - Posted by Wojciech Lipiak - Bez Komentarzy

Egzekucja z udziałów w spółce z o.o. może stanowić skuteczny środek zaspokojenia wierzyciela. W toku egzekucji może okazać się, że jest to praktycznie jedyny sposób na skuteczne wyegzekwowanie należności. Udział w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością obejmuje ogół praw i obowiązków wspólnika, których treść wynika ze umowy spółki. W ramach uprawnień przysługujących wspólnikom rozróżniamy uprawnienia o » Czytaj dalej

Klauzula wykonalności na następcę prawnego dotychczasowego wierzyciela lub dłużnika

21st Kwiecień, 2009 - Posted by Tatiana Kiełb-Szewczyk - Bez Komentarzy

Obecnie coraz częściej mamy do czynienia ze zmianą stron w stosunkach prawnych różnego rodzaju, przede wszystkim jednak w postępowaniach sądowych oraz egzekucyjnych. Używając języka kolokwialnego, następuje zmiana osoby będącej w danym układzie powodem lub pozwanym, wierzycielem lub dłużnikiem. Ktoś inny wchodzi w prawa i obowiązki osoby, która dotychczas była stroną postępowania. Przyczyny takich zmian mogą » Czytaj dalej

Opcje walutowe - walka z wiatrakami?

30th Marzec, 2009 - Posted by Wojciech Lipiak - Bez Komentarzy

W ciągu ostatnich kilku miesięcy dla wielu przedsiębiorców poważnym problemem stały się opcje walutowe. Bardzo dużo firm jest zagrożonych upadłością ze względu na ogromne zobowiązania z tytułu opcji. Obecnie coraz częściej dowiadujemy się z mediów o cudownych sposobach walki z „narzędziem z piekła rodem”. Warto jednak zastanowić się, co w obecnym stanie prawnym może » Czytaj dalej

Nowelizacja kodeksu spółek handlowych - kilka uwag z perspektywy egzekucji roszczeń

12th Marzec, 2009 - Posted by Wojciech Lipiak - Bez Komentarzy

8 stycznia 2009 roku weszła w życie Ustawa z dnia 23 października 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych (Dz.U.08.217.1381). Ustawa ta wprowadza kilka istotnych zmian. I Najważniejszą z nich wydaje się być obniżenie minimalnego kapitału zakładowego w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością i spółce akcyjnej (zmiana art. 154 par. 1 i art. 308 par. » Czytaj dalej