Wprowadzenie dodatkowych procedur z zakresu prawa pracy w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

19th Czerwiec, 2015 - Posted by Maja Szymczak - Bez Komentarzy

Zarządzanie zespołem pracowników, od których wymaga się prezentowania określonych postaw, zaangażowania i właściwego podejścia do wykonywanych obowiązków pracowniczych, a także egzekwowanie oczekiwań pracodawcy w tym zakresie, niekiedy jest trudne w realizacji, szczególnie wtedy, gdy przedsiębiorstwo zatrudnia wielu pracowników. Aby pracownicy respektowali zasady organizacji i porządku pracy obowiązujące u pracodawcy, często wprowadza się sformalizowane procedury, które » Czytaj dalej

Zakaz konkurencji po przejęciu zakładu pracy

20th Maj, 2015 - Posted by Maja Szymczak - Bez Komentarzy

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 11 lutego 2015 roku odniósł się do kwestii związania pracowników umowami o zakazie konkurencji po przejęciu zakładu pracy na nowego pracodawcę. Zgodnie z niniejszym orzeczeniem nowy pracodawca, który przejmuje zakład pracy wraz z zatrudnionymi w nim pracownikami, nie jest związany umowami o zakazie konkurencji zawartymi z tymi pracownikami przez » Czytaj dalej

Czy klauzula zakazu konkurencji zawarta między przedsiębiorcami wywołuje skutki prawne względem usługobiorcy, który naruszył zakaz konkurencji już po rozwiązaniu umowy?

5th Maj, 2015 - Posted by Piotr Dziurla - Bez Komentarzy

Zakaz konkurencji uregulowany jest w art. 101(1) - 101 (4) § 1 Kodeksu pracy. Zakaz konkurencji  polega na tym, że w zakresie określonym w odrębnej umowie, pracownik nie może prowadzić działalności konkurencyjnej wobec pracodawcy ani też świadczyć pracy w ramach stosunku pracy lub na innej podstawie na rzecz podmiotu prowadzącego taką działalność (zakaz konkurencji). Przepis » Czytaj dalej

Zagraniczna podróż służbowa

29th Październik, 2014 - Posted by Paulina Kopanska - Bez Komentarzy

Pracownikowi - kierowcy w podróży służbowej międzynarodowej należy się ryczałt za nocleg nawet w przypadku zapewnienia mu przez pracodawcę odpowiedniego miejsca do spania w kabinie samochodu. Od wielu lat w orzecznictwie i judykaturze próżno było szukać jednolitego stanowiska w kwestii: czy zapewnienie pracownikowi - kierowcy samochodu ciężarowego odpowiedniego miejsca do spania w kabinie tego pojazdu, » Czytaj dalej

Kontrola stanu trzeźwości pracowników

22nd Sierpień, 2014 - Posted by Maja Szymczak - Bez Komentarzy

Zdarza się, iż zachowanie pracownika, który stawił się danego dnia do pracy wzbudza uzasadnione podejrzenie, iż znajduje się w stanie wskazującym na spożycie alkoholu. Owo podejrzenie może być spowodowane np. wyraźnie wyczuwalną wonią alkoholu, chwiejnym krokiem, czy bełkotliwą mową pracownika. Czy pracodawca, który kwestionuje zdolność pracownika do podjęcia pracy, z uwagi na podejrzenie spożycia przez niego » Czytaj dalej

Zmiany w umowach o pracę

16th Kwiecień, 2014 - Posted by Maja Szymczak - Bez Komentarzy

Przepisy Kodeksu Pracy stanowią, iż  „Zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas określony jest równoznaczne w skutkach prawnych z zawarciem umowy o pracę na czas nieokreślony, jeżeli poprzednio strony dwukrotnie zawarły umowę o pracę na czas określony na następujące po sobie okresy, o ile przerwa między rozwiązaniem poprzedniej a nawiązaniem kolejnej umowy o pracę nie » Czytaj dalej

Umowa o pracę na czas zastępstwa. Czy pracownikowi zatrudnionemu na zastępstwo można zaoferować inne stanowisko, warunki pracy i płacy niż do tej pory miała osoba zastępowana?

10th Październik, 2013 - Posted by Maja Szymczak - Bez Komentarzy

Przepisy kodeksu pracy stanowią, iż  „Umowę o pracę zawiera się na czas nie określony, na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy. Jeżeli zachodzi konieczność zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy, pracodawca może w tym celu zatrudnić innego pracownika na podstawie umowy o pracę na czas określony, obejmujący czas tej nieobecności.” » Czytaj dalej

Zmiany kodeksu pracy w zakresie uprawnień rodzicielskich

22nd Lipiec, 2013 - Posted by Maja Szymczak - Bez Komentarzy

Od 17 czerwca 2013 roku obowiązują nowe przepisy w Kodeksie Pracy regulujące kwestie uprawnień związanych z rodzicielstwem. Nowe przepisy ustawy zmieniającej Kodeks Pracy przewidują podwyższenie wymiaru dodatkowego urlopu macierzyńskiego (i dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego) oraz wprowadzają nowe uprawnienie dla rodziców, tj. urlop rodzicielski, którego łączny wymiar wyniesie 52 tygodnie, w przypadku urodzenia jednego » Czytaj dalej

Tajemnica przedsiębiorstwa. Jak ustrzec się przed ujawnieniem cennych dla firmy danych?

29th Marzec, 2013 - Posted by Maja Szymczak - Bez Komentarzy

Informacja stała się obecnie towarem, nierzadko strategicznym, której posiadanie może mieć ogromny wpływ na kształtowanie pozycji rynkowej przedsiębiorstwa. „Towar” ten podlega prawu popytu i podaży, regułom kształtowania cen oraz wszystkim innym zasadom konkurencji rynkowej. Oczywistym jest, iż wartość gospodarczą ma tylko ta informacja, której można przypisać wartość ekonomiczną i która pozwoli innemu podmiotowi zaoszczędzić wydatki » Czytaj dalej

Niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę przez pracodawcę

22nd Luty, 2013 - Posted by Maja Szymczak - Bez Komentarzy

Wypowiedzenie umowy o pracę jest jednostronnym oświadczeniem woli pracownika lub pracodawcy, powodującym ustanie stosunku pracy z upływem jego okresu. Terminy wypowiedzenia określone są w tygodniach lub miesiącach. W przypadku okresu wypowiedzenia liczonego w tygodniach lub miesiącach termin wypowiedzenia powinno kończyć się w sobotę lub w ostatni dzień miesiąca. Wypowiedzenie umowy o pracę, prowadzące do jej rozwiązania, » Czytaj dalej

Potrącenie roszczeń między pracodawcą a pracownikiem

6th Grudzień, 2012 - Posted by Filip Kilanowski - Bez Komentarzy

Potrącenie polega na wzajemnym umorzeniu wierzytelności, jakie dwie osoby mają jednocześnie względem siebie. Wierzytelności będące przedmiotem potrącenia poddane zostają działaniu rachunkowemu, którego rezultatem jest wzajemne zniesienie tych wierzytelności do wysokości wierzytelności niższej. Może się zdarzyć, że w charakterze jednoczesnego wierzyciela i dłużnika będą występować wobec siebie pracodawca i pracownik. Wierzytelność pracodawcy może wynikać m.in. z tytułu umowy o » Czytaj dalej

Dni wolne od pracy

16th Listopad, 2012 - Posted by Maja Szymczak - Bez Komentarzy

Od 1 stycznia 2011 roku weszła w życie nowelizacja Kodeksu pracy, która zmieniła zasady liczenia wymiaru czasu pracy i znosiła obowiązek udzielania dnia wolnego za święta, występujące w tych samych dniach co wolne z tytułu pięciodniowego tygodnia pracy. „W zamian” przywrócono Święto Trzech Króli, jako ustawowo dzień wolny do pracy. Nowelizacja Kodeksu pracy była oceniana dość » Czytaj dalej

Pojęcie likwidacji pracodawcy w świetle art. 177 § 4 kodeksu pracy

6th Listopad, 2012 - Posted by Anna Roszak - Bez Komentarzy

Zgodnie z treścią art. 177 § 4 kodeksu pracy rozwiązanie przez pracodawcę umowy o pracę za wypowiedzeniem w okresie ciąży lub urlopu macierzyńskiego może nastąpić tylko w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy. Pracodawca jest obowiązany uzgodnić z reprezentującą pracownicę zakładową organizacją związkową termin rozwiązania umowy o pracę. W razie niemożności zapewnienia w tym okresie » Czytaj dalej

Nieusprawiedliwiona nieobecność pracownika jako podstawa rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia

5th Październik, 2012 - Posted by Maja Szymczak - Bez Komentarzy

Art. 22 § 1 Kodeksu Pracy stanowi, iż pracownik ma obowiązek wykonywania pracy określonego rodzaju pod kierownictwem pracodawcy oraz w miejscu i czasie przez niego wyznaczonym, a pracodawca zobowiązuje się do zatrudnienia pracownika za wynagrodzeniem. Zatem już z cytowanego przepisu wynika obowiązek pracownika do stawiennictwa w miejscu i czasie, jaki został mu wyznaczony  pracy przez » Czytaj dalej

Zaświadczenie wydane przez lekarza za granicą jako podstawa do przyznania zasiłku chorobowego

13th Sierpień, 2012 - Posted by Piotr Dziurla - Bez Komentarzy

Nawiązanie stosunku pracy, a zatem poddanie się reżimowi przepisów Kodeksu pracy zapewnia pracownikowi daleko idąca ochronę m.in. w sytuacji wystąpienia nagłej, niespodziewanej i długotrwałej choroby. Zgodnie z art. 92 § 1  ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 1974 nr 24 poz. 141 z późn. zm.) za czas niezdolności pracownika do pracy wskutek » Czytaj dalej

Dozwolony zakres kontroli Pracowników przez Pracodawcę a godność pracownika

10th Sierpień, 2012 - Posted by Maja Szymczak - Bez Komentarzy

Obowiązek poszanowania godności człowieka wynika  wprost z Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, która stanowi, iż przyrodzona i niezbywalna godność człowieka jest źródłem wolności i praw człowieka, a do obowiązków władz publicznych należy jej ochrona. Polskim prawo nie definiuje wprost pojęć dóbr osobistych, czy godności, jednak Ustawodawca uregulował kwestie związane z ich ochroną w Kodeksie cywilnym, a także w » Czytaj dalej

Tajemnica wynagrodzenia. Czy Pracodawca ma prawo zobowiązać do zachowania poufności o wysokości wynagrodzenia za pracę?

19th Kwiecień, 2012 - Posted by Maja Szymczak - Bez Komentarzy

Za wykonaną pracę Pracownik otrzymuje wynagrodzenie, które powinno być tak ustalone, aby odpowiadało w szczególności rodzajowi wykonywanej pracy, kwalifikacjami niezbędnymi do jej wykonania oraz aby uwzględniało ilość i jakość świadczonej pracy (art. 78 § 1 k.p.). Pracodawcy muszą także pamiętać o tym, iż przepisy kodeksu pracy nakładają na nich obowiązek równego traktowania w dziedzinie wynagradzania. » Czytaj dalej

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

20th Marzec, 2012 - Posted by Maciej Lipiński - Bez Komentarzy

Regulacje prawne dotyczące Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych zawarte zostały w ustawie z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, zwaną dalej „Ustawą o ZFŚS”.  Zgodnie z art. 3 Ustawy o ZFŚS, Fundusz tworzą pracodawcy zatrudniający według stanu na dzień 1 stycznia danego roku co najmniej 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty. W związku » Czytaj dalej

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika

5th Marzec, 2012 - Posted by Maja Szymczak - Bez Komentarzy

Klient zwrócił się do naszej Kancelarii z prośbą o poradę prawną oraz pomoc w wytoczeniu powództwa o odszkodowanie za niezgodnie z prawem rozwiązanie stosunku pracy z winy pracownika. Pracodawca rozwiązał z naszym klientem umowę o pracę zawartą na czas nieokreślony bez wypowiedzenia. W uzasadnieniu wypowiedzenia pracodawca powołał się na ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych oraz utratę zaufania » Czytaj dalej

Zasady wydawania świadectwa pracy

12th Styczeń, 2012 - Posted by Maja Szymczak - Bez Komentarzy

Świadectwo pracy jest dokumentem, którego obowiązek wydania powstaje z chwilą rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy, a pracodawca nie może uzależnić jego wydania od uprzedniego rozliczenia się przez pracownika. Pracodawca jest zobowiązany do wydania świadectwa pracy bezpośrednio pracownikowi lub osobie, która została pisemnie upoważniona przez pracownika. Wydanie świadectwa pracy powinno nastąpić niezwłocznie po rozwiązaniu umowy o pracę Istotne » Czytaj dalej

Older Entries