Rekompensata za poniesione koszty odzyskiwania należności z tytułu każdej wystawionej faktury VAT

28th Kwiecień, 2020 - Posted by Klaudia Maciejewska - Bez Komentarzy

W obrocie gospodarczym istnieje kilka rodzajów odsetek. W zależności od podstawy ich naliczania możemy rozróżnić m.in.: odsetki kapitałowe - za korzystanie z cudzego kapitału, odsetki za opóźnienie w spełnieniu świadczenia pieniężnego oraz odsetki za opóźnienie w spełnieniu świadczenia pieniężnego w transakcjach handlowych. Odsetki kapitałowe i za opóźnienie w spełnieniu świadczenia pieniężnego zostały uregulowanie w ustawie z » Czytaj dalej

Zakres pełnomocnictwa do reprezentowania sp. z o.o. w zawieraniu umów oraz w sporach z członkiem zarządu

1st Kwiecień, 2020 - Posted by Mateusz Oleszko - Bez Komentarzy

Sąd Najwyższy w sprawie o sygn. akt III CZP 71/18 w dniu 30 stycznia 2019 roku podjął uchwałę: 1) Przy zawieraniu umowy i w sporze z członkiem zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółkę tę może reprezentować - na podstawie uchwały zgromadzenia wspólników - pełnomocnik umocowany rodzajowo albo do określonej umowy lub określonego sporu (art. 210 § » Czytaj dalej

Przyspieszone postępowanie układowe - przebieg postępowania i skutki dla wierzycieli

23rd Marzec, 2020 - Posted by Klaudia Maciejewska - Bez Komentarzy

Przyspieszone postępowanie układowe jest jednym z postępowań restrukturyzacyjnych, którego celem jest uniknięcie ogłoszenia upadłości dłużnika przez umożliwienie mu restrukturyzacji w drodze zawarcia układu z wierzycielami i umożliwienie mu podjęcia działań naprawczych. Z założenia przyspieszone postępowanie układowe ma trwać 2 - 3 miesiące. 1. Otwarcie przyspieszonego postępowania układowego Otwar­cie przy­spie­szo­ne­go po­stę­po­wa­nia ukła­do­we­go co do za­sa­dy nie po­zba­wia dłuż­ni­ka » Czytaj dalej

Zastrzeżenie kary umownej na wypadek odstąpienia od umowy z powodu niewykonania zobowiązania o charakterze pieniężnym na tle umowy o roboty budowlane

20th Marzec, 2020 - Posted by Mateusz Oleszko - Bez Komentarzy

Częstą praktyką stosowaną w umowach o roboty budowlane jest zastrzeganie kar umownych na wypadek odstąpienia od umowy z powodu niewykonania zobowiązania o charakterze pieniężnym. Czy takie postanowienie jest zgodne z przepisem art. 483 § 1 KC, który wprost stanowi, że zastrzeżenie kary umownej dotyczy zobowiązań niepieniężnych? Tak sformułowane zagadnienie prawne zostało przedstawione do rozstrzygnięcia powiększonemu » Czytaj dalej

Dowód z nagrania bez zgody jednego z uczestników rozmowy, czyli dowód uzyskany za pomocą przestępstwa w postępowaniu cywilnym

20th Luty, 2020 - Posted by Klaudia Maciejewska - Bez Komentarzy

Zgodnie z art. 45 Konstytucji „Każdy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd“. Nieodłączną częścią tego prawa jest możliwość powoływania przez strony dowodów. Kodeks postępowania cywilnego dopuszcza przeprowadzenie dowodów m.in. z dokumentów zawierających zapis obrazu lub dźwięku. Rozwój technologiczny wpływa jednak nieodzownie na rodzaj » Czytaj dalej

Wybrane zmiany w przepisach prawa dotyczące przedsiębiorców w 2020 roku

31st Styczeń, 2020 - Posted by Mateusz Oleszko - Bez Komentarzy

W nowym, 2020 roku zajdą zmiany w prawie dotyczące przedsiębiorców. Część z nich zostało już opisanych na stronie kancelarii („Informacja o ustawie mającej zapobiegać zatorom płatniczym”). W niniejszym artykule zostaną przedstawione wybrane zmiany, które - według nas - istotnie wpłyną na prowadzenie działalności gospodarczej, zarówno tych z sektora MŚP (pkt. 1-3), jak i tych większych (pkt. » Czytaj dalej

Postępowanie zabezpieczające w pigułce oraz ułatwienie w dochodzeniu należności pieniężnych do 75.000,00 zł w stosunkach między przedsiębiorcami

30th Grudzień, 2019 - Posted by Mateusz Oleszko - Bez Komentarzy

Dochodzenie od nierzetelnych kontrahentów należności pieniężnych często wymaga wystąpienia na drogę sądową. Postępowanie gospodarcze, w zależności od stopnia zawiłości sprawy, obłożenia sądu pracą i innych czynników, wedle oficjalnych statystyk Ministerstwa Sprawiedliwości z I półrocza 2017 roku zajmuje średnio 14 miesięcy[1]. W tym okresie mogą nastąpić różne zdarzenia skutkujące tym, że nawet w razie pozytywnego rozstrzygnięcia » Czytaj dalej

Czy za wypadek najbliższych należy mi się zadośćuczynienie za krzywdę ?

10th Październik, 2019 - Posted by Aleksandra Sieradzka - Bez Komentarzy

Sąd Najwyższy w sprawie ze skargi nadzwyczajnej wniesionej przez Prokuratora Generalnego, przedstawił sprawę do rozstrzygnięcia składowi siedmiu sędziów Sądu Najwyższego, zagadnienie prawne związane z problematyką dóbr osobistych oraz kręgu podmiotów uprawnionych do żądania zadośćuczynienia z tytułu naruszenia dobra osobistego. Sąd Najwyższy, orzekając w powiększonym składzie ma orzec w przedmiocie: istnienia takiego dobra osobistego jak więzi rodzinne, uprawnienia » Czytaj dalej

Uśmiech pracownika jego obowiązkiem ?

9th Październik, 2019 - Posted by Aleksandra Sieradzka - Bez Komentarzy

W mediach szeroko komentowane jest wprowadzone w placówkach jednego z banków, rozwiązanie mające polepszyć standardy obsługi klienta. Mowa oczywiście o  urządzeniach zliczających uśmiechy. Pomysł wprowadzenia w miejscu pracy sensorów liczących uśmiechy, wzbudza skrajne emocje. Pomysł ten wzbudza zainteresowanie marketingowców. Jednakże jest to również zagadnienie interesujące z prawnego punktu widzenia. Porusza bowiem różne obszary przysługujących pracownikom » Czytaj dalej

Skarga na orzeczenie referendarza sądowego przy współuczestnictwie formalnym

11th Wrzesień, 2019 - Posted by Aleksandra Sieradzka - Bez Komentarzy

Praktyka sądowa pokazuje, iż wiele jest zagadnień prawnych, na których przepisy prawa wprost nie dają odpowiedzi. W takich przypadkach pomocna może być analiza orzecznictwa. Jednym z takich zagadnień, są skutki procesowe dla każdego ze współuczestników formalnych, w sytuacji wniesienia skargi na orzeczenie referendarza sądowego tylko przez jednego ze współuczestników. Tematyka z tym związana nie była » Czytaj dalej

Ważny głos w sprawach kredytów indeksowanych do franka szwajcarskiego oraz niższe opłaty sądowe w sprawach roszczeń wynikających z czynności bankowych

31st Lipiec, 2019 - Posted by Aleksandra Sieradzka - Bez Komentarzy

Coraz częściej osoby, które zawarły z bankiem umowę kredytu tzw. indeksowanego do waluty CHF, decydują się na sądowe dochodzenie swoich roszczeń. Jak pokazuje praktyka, na ten moment sądy nie przyjęły jednolitej linii orzeczniczej w sprawach związanych z umowami kredytu indeksowanego do waluty franka szwajcarskiego. Bez wątpienia wpływ na to ma złożoność problematyki związanej z umowami kredytów » Czytaj dalej

Odpowiedzialność administratora portalu internetowego za negatywne komentarze

27th Maj, 2019 - Posted by Agnieszka Smidoda - Bez Komentarzy

W dzisiejszych czasach Internet daje nieskończenie wiele możliwości wyrażania swoich opinii oraz dzielenia się nimi nie tylko ze znajomymi, ale również ze znacznie szerszym gronem odbiorców. W szczególności, celowi temu służą różnego rodzaju fora internetowe czy platformy wymiany informacji. Opinie te często są niezgodne z prawdą, krzywdzące a nawet wulgarne oraz przekraczają zakres wolności swobody » Czytaj dalej

Sztuczna inteligencja w ujęciu prawnym

10th Maj, 2019 - Posted by Agnieszka Smidoda - Bez Komentarzy

Pomimo, iż w obecnym stanie prawnym oraz faktycznym temat ten może wydawać się nieco odległy oraz abstrakcyjny, to jednak sztuczna inteligencja istnieje i jest coraz częściej i chętniej wykorzystywana. Od zawsze budziła ona skrajne emocje, zaczynając od wątpliwości co do aspektów etycznych jej użycia, poprzez obawy czym takie działanie może grozić aż do entuzjazmu i » Czytaj dalej

Kreatywność dłużników nie zna granic - egzekucja z waluty wirtualnej

10th Maj, 2019 - Posted by Aleksandra Sieradzka - Bez Komentarzy

Co w sytuacji, gdy prowadzona przez komornika egzekucja nie przynosi spodziewanego efektu? W przypadku, gdy z przeprowadzonych przez komornika czynności wynika, że dłużnik nie posiada żadnego majątku? Ukrywanie majątku jest sprzeczne z obowiązującym prawem. Nie zmienia to faktu, że dłużnicy potrafią wykazać się inwencją chcąc zachować swój majątek. Przykładem takiej kreatywności wydaje się być inwestowanie » Czytaj dalej

Czy błędna diagnoza może być podstawą do zapłaty zadośćuczynienia ?

4th Kwiecień, 2019 - Posted by Aleksandra Sieradzka - Bez Komentarzy

W poprzednim artykule, omawiany był wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy - Śródmieścia w Warszawie związany z ochroną dóbr osobistych w tzw. „procesach smogowych”. Pozostając w tematyce ochrony dóbr osobistych, na szczególną uwagę zasługuje wyrok Sądu Najwyższego z dnia 10 stycznia 2019 r. sygn. II CSK 293/18, w którym Sąd Najwyższy uwzględnił roszczenie powódki związane z » Czytaj dalej

Sądowe zmagania ze smogiem

8th Luty, 2019 - Posted by Aleksandra Sieradzka - Bez Komentarzy

W ostatnich doniesieniach prasowych powraca temat wygranego procesu cywilnego znanej aktorki ze Skarbem Państwa, dotyczącego ochrony dóbr osobistych. Czy wydany przez Sąd Rejonowy dla Warszawy - Śródmieście w Warszawie wyrok , rzeczywiście oznacza zmianę linii orzeczniczej sądów polskich w tak zwanych „procesach smogowych” ? W Polsce coraz częściej aktywiści walczący ze smogiem, poza inicjatywami społecznymi decydują » Czytaj dalej

Sposób na kontynuację działalności gospodarczej zmarłego przedsiębiorcy, czyli o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej

7th Styczeń, 2019 - Posted by Lukasz Mucha - Bez Komentarzy

Z dniem 25 listopada 2018 r. ustawodawca wprowadził rozwiązanie, które ma ułatwić kontynuację prowadzenia działalności gospodarczej w przypadku śmierci osoby fizycznej, która prowadziła we własnym imieniu działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (dalej jako: » Czytaj dalej

Pięć istotnych zmian w prawie dla przedsiębiorców

3rd Styczeń, 2019 - Posted by Aleksandra Sieradzka - Bez Komentarzy

Nowy rok rozpoczyna się zmianami w prawie, które wpływają na codzienną działalność gospodarczą polskich przedsiębiorców. Część z nich opisaliśmy do tej pory na łamach kompendium. Na początku nowego roku, przedstawiamy zestawienie pięciu zmian w prawie, które w naszej ocenie znacząco wpłyną funkcjonowanie przedsiębiorców w obrocie gospodarczym. 1. Pracownicze plany kapitałowe Ustawa z dnia 04 października 2018 » Czytaj dalej

Ustawodawca w trosce o przedsiębiorców – projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym.

29th Listopad, 2018 - Posted by Aleksandra Sieradzka - Bez Komentarzy

Trwają prace nad projektem ustawy zawierającej uproszczenia dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym. Ustawa nowelizacyjna zawiera między innymi zmianę przepisów kodeksu cywilnego, kodeksu spółek handlowych, kodeksu pracy oraz ordynacji podatkowej. Jakie uproszczenia dla przedsiębiorców zaplanował ustawodawca? Po pierwsze, znowelizowany zostanie art. 39 kodeksu cywilnego dot.  dokonywania czynności prawnych bez umocowania. Od dnia 01 stycznia 2019 » Czytaj dalej

Zmiany w prawie własności nieruchomości - nowelizacja przepisów o użytkowaniu wieczystym

23rd Październik, 2018 - Posted by Aleksandra Sieradzka - Bez Komentarzy

W myśl nowych przepisów ustawy z dniem 1 stycznia 2019 r. prawo użytkowania wieczystego przekształci się w prawo własności. Co to oznacza w praktyce? Przede wszystkim, ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nie dotyczy wszystkich nieruchomości będących do tej pory przedmiotem użytkowania wieczystego. Nowelizacja odnosi się jedynie gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe tzn. » Czytaj dalej

Older Entries   Newer Entries