Zmiany w procedurze egzekucji z nieruchomości

20th Sierpień, 2020 - Posted by Klaudia Maciejewska - Bez Komentarzy

W ramach uchwalonej 14 maja 2020 roku ustawie o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, do Kodeksu postępowania cywilnego wprowadzona została zmiana dotycząca postępowania egzekucyjnego. Wprowadzone zmiany miału na celu zapewnienie bezpieczeństwa mieszkania lub domu należącego do dłużnika i stanowiło odpowiedź na „stwierdzane w praktyce przeprowadzanie egzekucji z nieruchomości służące » Czytaj dalej

Słów kilka o przeznaczeniu zysku w spółkach z o.o. na dywidendę dla wspólników

17th Sierpień, 2020 - Posted by Mateusz Oleszko - Bez Komentarzy

Na podstawie § 3 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji do 30 września 2020 roku przedłużony został termin do rozpatrzenia i zatwierdzenia przez » Czytaj dalej

Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne - nowość wprowadzona na mocy Tarczy antykryzysowej 4.0.

17th Lipiec, 2020 - Posted by Mateusz Oleszko - Bez Komentarzy

Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 roku o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID­­‑19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID­­‑19[1] (dalej jako: „Tarcza antykryzysowa 4.0″) wprowadziła do systemu prawnego uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne (dalej jako: „UPR”). Celem ustawodawcy było umożliwienie dłużnikom zawarcie z wierzycielami szybszego i bardziej efektywnego układu przy » Czytaj dalej

Nowa umowa procesowa - umowa dowodowa

21st Maj, 2020 - Posted by Mateusz Oleszko - Bez Komentarzy

Na mocy Ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1469 z późn. zm.) do Kodeksu postępowania cywilnego wprowadzono osobny tryb postępowania odrębnego: postępowanie w sprawach gospodarczych. Wskazany tryb postępowania był już w przeszłości przewidziany w procedurze cywilnej. Niemniej, ustawodawca „przywracając” postępowanie » Czytaj dalej

Rekompensata za poniesione koszty odzyskiwania należności z tytułu każdej wystawionej faktury VAT

28th Kwiecień, 2020 - Posted by Klaudia Maciejewska - Bez Komentarzy

W obrocie gospodarczym istnieje kilka rodzajów odsetek. W zależności od podstawy ich naliczania możemy rozróżnić m.in.: odsetki kapitałowe - za korzystanie z cudzego kapitału, odsetki za opóźnienie w spełnieniu świadczenia pieniężnego oraz odsetki za opóźnienie w spełnieniu świadczenia pieniężnego w transakcjach handlowych. Odsetki kapitałowe i za opóźnienie w spełnieniu świadczenia pieniężnego zostały uregulowanie w ustawie z » Czytaj dalej

Zakres pełnomocnictwa do reprezentowania sp. z o.o. w zawieraniu umów oraz w sporach z członkiem zarządu

1st Kwiecień, 2020 - Posted by Mateusz Oleszko - Bez Komentarzy

Sąd Najwyższy w sprawie o sygn. akt III CZP 71/18 w dniu 30 stycznia 2019 roku podjął uchwałę: 1) Przy zawieraniu umowy i w sporze z członkiem zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółkę tę może reprezentować - na podstawie uchwały zgromadzenia wspólników - pełnomocnik umocowany rodzajowo albo do określonej umowy lub określonego sporu (art. 210 § » Czytaj dalej

Przyspieszone postępowanie układowe - przebieg postępowania i skutki dla wierzycieli

23rd Marzec, 2020 - Posted by Klaudia Maciejewska - Bez Komentarzy

Przyspieszone postępowanie układowe jest jednym z postępowań restrukturyzacyjnych, którego celem jest uniknięcie ogłoszenia upadłości dłużnika przez umożliwienie mu restrukturyzacji w drodze zawarcia układu z wierzycielami i umożliwienie mu podjęcia działań naprawczych. Z założenia przyspieszone postępowanie układowe ma trwać 2 - 3 miesiące. 1. Otwarcie przyspieszonego postępowania układowego Otwar­cie przy­spie­szo­ne­go po­stę­po­wa­nia ukła­do­we­go co do za­sa­dy nie po­zba­wia dłuż­ni­ka » Czytaj dalej

Zastrzeżenie kary umownej na wypadek odstąpienia od umowy z powodu niewykonania zobowiązania o charakterze pieniężnym na tle umowy o roboty budowlane

20th Marzec, 2020 - Posted by Mateusz Oleszko - Bez Komentarzy

Częstą praktyką stosowaną w umowach o roboty budowlane jest zastrzeganie kar umownych na wypadek odstąpienia od umowy z powodu niewykonania zobowiązania o charakterze pieniężnym. Czy takie postanowienie jest zgodne z przepisem art. 483 § 1 KC, który wprost stanowi, że zastrzeżenie kary umownej dotyczy zobowiązań niepieniężnych? Tak sformułowane zagadnienie prawne zostało przedstawione do rozstrzygnięcia powiększonemu » Czytaj dalej

Dowód z nagrania bez zgody jednego z uczestników rozmowy, czyli dowód uzyskany za pomocą przestępstwa w postępowaniu cywilnym

20th Luty, 2020 - Posted by Klaudia Maciejewska - Bez Komentarzy

Zgodnie z art. 45 Konstytucji „Każdy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd“. Nieodłączną częścią tego prawa jest możliwość powoływania przez strony dowodów. Kodeks postępowania cywilnego dopuszcza przeprowadzenie dowodów m.in. z dokumentów zawierających zapis obrazu lub dźwięku. Rozwój technologiczny wpływa jednak nieodzownie na rodzaj » Czytaj dalej

Wybrane zmiany w przepisach prawa dotyczące przedsiębiorców w 2020 roku

31st Styczeń, 2020 - Posted by Mateusz Oleszko - Bez Komentarzy

W nowym, 2020 roku zajdą zmiany w prawie dotyczące przedsiębiorców. Część z nich zostało już opisanych na stronie kancelarii („Informacja o ustawie mającej zapobiegać zatorom płatniczym”). W niniejszym artykule zostaną przedstawione wybrane zmiany, które - według nas - istotnie wpłyną na prowadzenie działalności gospodarczej, zarówno tych z sektora MŚP (pkt. 1-3), jak i tych większych (pkt. » Czytaj dalej

Postępowanie zabezpieczające w pigułce oraz ułatwienie w dochodzeniu należności pieniężnych do 75.000,00 zł w stosunkach między przedsiębiorcami

30th Grudzień, 2019 - Posted by Mateusz Oleszko - Bez Komentarzy

Dochodzenie od nierzetelnych kontrahentów należności pieniężnych często wymaga wystąpienia na drogę sądową. Postępowanie gospodarcze, w zależności od stopnia zawiłości sprawy, obłożenia sądu pracą i innych czynników, wedle oficjalnych statystyk Ministerstwa Sprawiedliwości z I półrocza 2017 roku zajmuje średnio 14 miesięcy[1]. W tym okresie mogą nastąpić różne zdarzenia skutkujące tym, że nawet w razie pozytywnego rozstrzygnięcia » Czytaj dalej

Czy za wypadek najbliższych należy mi się zadośćuczynienie za krzywdę ?

10th Październik, 2019 - Posted by Aleksandra Sieradzka - Bez Komentarzy

Sąd Najwyższy w sprawie ze skargi nadzwyczajnej wniesionej przez Prokuratora Generalnego, przedstawił sprawę do rozstrzygnięcia składowi siedmiu sędziów Sądu Najwyższego, zagadnienie prawne związane z problematyką dóbr osobistych oraz kręgu podmiotów uprawnionych do żądania zadośćuczynienia z tytułu naruszenia dobra osobistego. Sąd Najwyższy, orzekając w powiększonym składzie ma orzec w przedmiocie: istnienia takiego dobra osobistego jak więzi rodzinne, uprawnienia » Czytaj dalej

Uśmiech pracownika jego obowiązkiem ?

9th Październik, 2019 - Posted by Aleksandra Sieradzka - Bez Komentarzy

W mediach szeroko komentowane jest wprowadzone w placówkach jednego z banków, rozwiązanie mające polepszyć standardy obsługi klienta. Mowa oczywiście o  urządzeniach zliczających uśmiechy. Pomysł wprowadzenia w miejscu pracy sensorów liczących uśmiechy, wzbudza skrajne emocje. Pomysł ten wzbudza zainteresowanie marketingowców. Jednakże jest to również zagadnienie interesujące z prawnego punktu widzenia. Porusza bowiem różne obszary przysługujących pracownikom » Czytaj dalej

Skarga na orzeczenie referendarza sądowego przy współuczestnictwie formalnym

11th Wrzesień, 2019 - Posted by Aleksandra Sieradzka - Bez Komentarzy

Praktyka sądowa pokazuje, iż wiele jest zagadnień prawnych, na których przepisy prawa wprost nie dają odpowiedzi. W takich przypadkach pomocna może być analiza orzecznictwa. Jednym z takich zagadnień, są skutki procesowe dla każdego ze współuczestników formalnych, w sytuacji wniesienia skargi na orzeczenie referendarza sądowego tylko przez jednego ze współuczestników. Tematyka z tym związana nie była » Czytaj dalej

Ważny głos w sprawach kredytów indeksowanych do franka szwajcarskiego oraz niższe opłaty sądowe w sprawach roszczeń wynikających z czynności bankowych

31st Lipiec, 2019 - Posted by Aleksandra Sieradzka - Bez Komentarzy

Coraz częściej osoby, które zawarły z bankiem umowę kredytu tzw. indeksowanego do waluty CHF, decydują się na sądowe dochodzenie swoich roszczeń. Jak pokazuje praktyka, na ten moment sądy nie przyjęły jednolitej linii orzeczniczej w sprawach związanych z umowami kredytu indeksowanego do waluty franka szwajcarskiego. Bez wątpienia wpływ na to ma złożoność problematyki związanej z umowami kredytów » Czytaj dalej

Odpowiedzialność administratora portalu internetowego za negatywne komentarze

27th Maj, 2019 - Posted by Agnieszka Smidoda - Bez Komentarzy

W dzisiejszych czasach Internet daje nieskończenie wiele możliwości wyrażania swoich opinii oraz dzielenia się nimi nie tylko ze znajomymi, ale również ze znacznie szerszym gronem odbiorców. W szczególności, celowi temu służą różnego rodzaju fora internetowe czy platformy wymiany informacji. Opinie te często są niezgodne z prawdą, krzywdzące a nawet wulgarne oraz przekraczają zakres wolności swobody » Czytaj dalej

Sztuczna inteligencja w ujęciu prawnym

10th Maj, 2019 - Posted by Agnieszka Smidoda - Bez Komentarzy

Pomimo, iż w obecnym stanie prawnym oraz faktycznym temat ten może wydawać się nieco odległy oraz abstrakcyjny, to jednak sztuczna inteligencja istnieje i jest coraz częściej i chętniej wykorzystywana. Od zawsze budziła ona skrajne emocje, zaczynając od wątpliwości co do aspektów etycznych jej użycia, poprzez obawy czym takie działanie może grozić aż do entuzjazmu i » Czytaj dalej

Kreatywność dłużników nie zna granic - egzekucja z waluty wirtualnej

10th Maj, 2019 - Posted by Aleksandra Sieradzka - Bez Komentarzy

Co w sytuacji, gdy prowadzona przez komornika egzekucja nie przynosi spodziewanego efektu? W przypadku, gdy z przeprowadzonych przez komornika czynności wynika, że dłużnik nie posiada żadnego majątku? Ukrywanie majątku jest sprzeczne z obowiązującym prawem. Nie zmienia to faktu, że dłużnicy potrafią wykazać się inwencją chcąc zachować swój majątek. Przykładem takiej kreatywności wydaje się być inwestowanie » Czytaj dalej

Czy błędna diagnoza może być podstawą do zapłaty zadośćuczynienia ?

4th Kwiecień, 2019 - Posted by Aleksandra Sieradzka - Bez Komentarzy

W poprzednim artykule, omawiany był wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy - Śródmieścia w Warszawie związany z ochroną dóbr osobistych w tzw. „procesach smogowych”. Pozostając w tematyce ochrony dóbr osobistych, na szczególną uwagę zasługuje wyrok Sądu Najwyższego z dnia 10 stycznia 2019 r. sygn. II CSK 293/18, w którym Sąd Najwyższy uwzględnił roszczenie powódki związane z » Czytaj dalej

Sądowe zmagania ze smogiem

8th Luty, 2019 - Posted by Aleksandra Sieradzka - Bez Komentarzy

W ostatnich doniesieniach prasowych powraca temat wygranego procesu cywilnego znanej aktorki ze Skarbem Państwa, dotyczącego ochrony dóbr osobistych. Czy wydany przez Sąd Rejonowy dla Warszawy - Śródmieście w Warszawie wyrok , rzeczywiście oznacza zmianę linii orzeczniczej sądów polskich w tak zwanych „procesach smogowych” ? W Polsce coraz częściej aktywiści walczący ze smogiem, poza inicjatywami społecznymi decydują » Czytaj dalej

Older Entries   Newer Entries