Czy istnieje możliwość wszczęcia ponownego postępowania o podział majątku małżonków?

17th Wrzesień, 2015 - Posted by Urszula Borowicz - Bez Komentarzy

Celem postępowania o podział majątku wspólnego jest ostateczne rozliczenie roszczeń majątkowych małżonków. W wyniku tego postępowania małżonkowie uzyskują wyłączną własność rzeczy, wolną od uprawnień drugiego małżonka. Praktyka pokazuje jednak, iż zdarzają się sytuacje, że po prawomocnym zakończeniu postępowania o podział majątku wspólnego, okazuje się, iż nie uwzględniono wszystkich składników majątkowych. Powstaje pytanie czy w takim przypadku » Czytaj dalej

Zajęcie nazwy domeny internetowej

16th Wrzesień, 2015 - Posted by Paulina Kopanska - Bez Komentarzy

Niejeden z nas, po trudnym i wymagającym procesie, mając w ręku korzystne dla klienta prawomocne orzeczenie zaopatrzone w klauzulę wykonalności, z nadzieją kierował wniosek egzekucyjny, by tym samym doprowadzić do przymusowego zaspokojenia roszczeń swojego mocodawcy. Nie trzeba dodawać, że wielokrotnie z pozoru dobrze zapowiadająca się egzekucja okazywała się być bezskuteczną lub częściowo bezskuteczną. Rozwój technologiczny » Czytaj dalej

Żądanie wydania rzeczy od osoby nieuprawnionej

14th Wrzesień, 2015 - Posted by Urszula Borowicz - Bez Komentarzy

Przepis art. 140 k.c. reguluje treść prawa własności, z godnie z którą: „W granicach określonych przez ustawy i zasady współżycia społecznego właściciel może, z wyłączeniem innych osób, korzystać z rzeczy zgodnie ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem swego prawa, w szczególności może pobierać pożytki i inne dochody z rzeczy. W tych samych granicach może rozporządzać rzeczą.” W razie bezprawnego » Czytaj dalej

Zasady zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w świetle Uchwały Sądu Najwyższego z dnia 10 lipca 2015 r., III CZP 29/15

21st Sierpień, 2015 - Posted by Lukasz Latosinski - Bez Komentarzy

Dnia 10 lipca 2015 r. Sąd Najwyższy podjął uchwałę w sprawie III CZP 29/15 odpowiadając na pytanie sądu apelacyjnego, iż „w razie współuczestnictwa formalnego (art. 72 § 1 pkt 2 k.p.c.), do niezbędnych kosztów procesu poniesionych przez współuczestników reprezentowanych przez jednego pełnomocnika będącego adwokatem lub radcą prawnym zalicza się jego wynagrodzenie ustalone odrębnie w stosunku » Czytaj dalej

Odwołanie darowizny nieruchomości dokonanej na rzecz małżonków

5th Sierpień, 2015 - Posted by Urszula Borowicz - Bez Komentarzy

Ustawodawca polski przewidział instytucje darowizny, zgodnie z którą Przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. Uprawnienie do odwołania darowizny aktualizuje się w przypadku gdy darczyńca uzna, że obdarowany dopuścił się względem niego rażącej niewdzięczności (art. 898 KPC) i złoży oświadczenie względem obdarowanego o jej odwołaniu na piśmie » Czytaj dalej

Dochodzenie roszczeń transgranicznych na podstawie Europejskiego Nakazu Zapłaty

28th Lipiec, 2015 - Posted by Tomasz Motala - Bez Komentarzy

Dochodzenie roszczeń na podstawie Europejskiego Nakazu Zapłaty (ENZ) regulowane jest Rozporządzeniem (WE) nr 1896/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. ustanawiającym postępowanie w sprawie europejskiego nakazu zapłaty (Dz. U. UE L z dnia 30 grudnia 2006 r.). Niniejsze rozporządzenie znajduje zastosowanie do transgranicznych spraw cywilnych i handlowych, bez względu na rodzaj sądu lub trybunału. » Czytaj dalej

Czy można uchylić się od odpowiedzialności za długi drugiego małżonka?

6th Lipiec, 2015 - Posted by Urszula Borowicz - Bez Komentarzy

Wraz  z zawarciem związku małżeńskiego pomiędzy małżonkami z punku prawnego dochodzi do powstania wielu praw i obowiązków. Powstają one w zasadzie w każdej dziedzinie prawa, w dziedzinie prawa administracyjnego - chociażby możliwość składnia wspólnie zeznań podatkowych, na gruncie prawa karnego - możliwość odmowy składnia zeznań, a także, i w główniej mierze w strefie prawa cywilnego. Z » Czytaj dalej

Ograniczenia egzekucji z umów ubezpieczenia na życie z częścią inwestycyjną

11th Czerwiec, 2015 - Posted by Lukasz Latosinski - Bez Komentarzy

Wstęp Niniejszy artykuł ma na celu przybliżenie problematyki prowadzenia egzekucji z umów ubezpieczenia na życie z częścią inwestycyjną. Na wstępie trzeba zaznaczyć, że umowy ubezpieczenia na życie z częścią inwestycją można podzielić na dwie grupy: tzw. unit-linki i umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (dalej jako „UFK“). Oba typu ubezpieczeń bazują na inwestowaniu niewielkiej » Czytaj dalej

Poświadczenie czy uwierzytelnienie dokumentów?

29th Maj, 2015 - Posted by Tomasz Motala - Bez Komentarzy

Wiele osób zamiennie stosuje pojęcie uwierzytelniania dokumentów z ich poświadczeniem, traktując je, jako synonimy. Czy aby na pewno prawidłowo? Niniejszy artykuł należałoby rozpocząć przede wszystkim od wyjaśnienia, co kryje się pod pojęciem dokumentu. Dokumentem w aspekcie przepisów kodeksu postępowania cywilnego o dowodach jest tylko oryginał pisma. Kserokopia, jako odwzorowanie oryginału, może być uznana za odpis dokumentu. Z » Czytaj dalej

Spadek– podstawowe prawa i obowiązki

13th Kwiecień, 2015 - Posted by Urszula Borowicz - Bez Komentarzy

Z chwilą śmierci spadkodawcy dochodzi do dziedziczenia, tj. nabycia spadku przez jego następców prawnych (spadkobierców). Dziedziczenie ma charakter sukcesji uniwersalnej (tzw. następstwo pod tytułem ogólnym). Wskutek jednego zdarzenia - śmierci spadkodawcy - spadkobiercy z mocy prawa wstępują bowiem w całą sytuację prawną zmarłego. Zgodnie z przepisem Art. 922. Kodeksu cywilnego Prawa i obowiązki majątkowe zmarłego przechodzą z chwilą jego » Czytaj dalej

Hipoteka przymusowa na nieruchomości jako sposób zabezpieczenia wierzytelności

1st Kwiecień, 2015 - Posted by Tomasz Motala - Bez Komentarzy

Ustanowienie hipoteki przymusowej na nieruchomości dłużnika uregulowane jest w rozdziale 3 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o Księgach Wieczystych i Hipotece (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 707 ze zm.). Jej głównym zadaniem jest ochrona wierzyciela na wypadek, gdyby dłużnik zamierzał zbyć określoną nieruchomość z zamiarem ukrycia majątku przed wierzycielem. Co więcej, » Czytaj dalej

Zmiany w regulacjach dotyczących aktów stanu cywilnego już od 1 marca 2015r.

15th Styczeń, 2015 - Posted by Paulina Kopanska - Bez Komentarzy

Jedną z ustaw, które należało dostosować do współczesnych realiów była ustawa z dnia 29 września 1986 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego. Ustawodawca zauważył, że przepisy tej ustawy, pomimo częściowej nowelizacji, nie spełniają już swoich zadań, a przy zastosowaniu upowszechniających się procesów informatyzacji, można uprościć procedurę uzyskiwania odpisów z akt stanu cywilnego na skutek » Czytaj dalej

Przedawnienia roszczeń wynikajacych z umowy ubezpieczenia

28th Listopad, 2014 - Posted by Piotr Dziurla - Bez Komentarzy

Roszczenia wynikające z umowy ubezpieczenia są roszczeniami majątkowymi, wobec czego co do zasady ulegają przedawnieniu. Reguluje w tym względzie zawiera przepis art. 819 Kodeksu cywilnego (dalej k.c.). Jednakże, przepis ten zawiera pewne odrębne regulacje różniące się w kilku zasadniczych kwestiach w stosunku do ogólnych zasad prawa cywilnego określonych w art. 117-125 k.c., w szczególności w zakresie » Czytaj dalej

Sytuacja prawna obywatela polskiego zamieszkałego za granicą jako strony w postępowaniu sądowym cywilnym

20th Listopad, 2014 - Posted by Urszula Borowicz - Bez Komentarzy

Wielokrotnie zdarza się, iż osoba mająca obywatelstwo polskie wyjeżdża z kraju zamieszkując w innym Państwie. Powstaje jednak problem co zrobić w przypadku gdy w trakcie pobytu za granicą toczy się postępowanie sądowe, w którym jest ona stroną. Nadto podkreślić należy, iż dana osoba z reguły dowiaduje się, iż toczy się postępowanie sądowe, w której jest » Czytaj dalej

Potrącenie wierzytelności z tytułu kary umownej

17th Listopad, 2014 - Posted by Dominika Kaszynska - Bez Komentarzy

Zgodnie z artykułem 483 Kodeksu cywilnego strony mogą w umowie zastrzec, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna). Skuteczność złożenia oświadczenia o potrąceniu wierzytelności zależy od spełnienia warunków wskazanych w art.498 § 1 k.c. Zgodnie z art. 498 Kodeksu Cywilnego do warunków dokonania potrącenia należą: wzajemność, » Czytaj dalej

Zagraniczna podróż służbowa

29th Październik, 2014 - Posted by Paulina Kopanska - Bez Komentarzy

Pracownikowi - kierowcy w podróży służbowej międzynarodowej należy się ryczałt za nocleg nawet w przypadku zapewnienia mu przez pracodawcę odpowiedniego miejsca do spania w kabinie samochodu. Od wielu lat w orzecznictwie i judykaturze próżno było szukać jednolitego stanowiska w kwestii: czy zapewnienie pracownikowi - kierowcy samochodu ciężarowego odpowiedniego miejsca do spania w kabinie tego pojazdu, » Czytaj dalej

Prawo do odszkodowania z tytułu opóźnienia lub odwołania lotu

21st Sierpień, 2014 - Posted by Dominika Kaszynska - Bez Komentarzy

Pisemne reklamacje w związku z opóźnieniem lotu kierować należy w pierwszej kolejności do biura podróży, u którego wykupiliśmy wycieczkę. Ponieważ jednak powszechną praktyką biur podróży przy odpowiedzialności z tytułu opóźnienia lotu lub jego odwołania jest cedowanie odpowiedzialności na przewoźników lotniczych, niniejszy artykuł traktować będzie o zasadach odpowiedzialności zarówno biur podróży, a także przewoźników lotniczych. Zgodnie z » Czytaj dalej

Dopuszczalność zawarcia „czynności z samym sobą”

15th Lipiec, 2014 - Posted by Piotr Dziurla - Bez Komentarzy

Zawarta w art. 108 Kodeksu cywilnego (dalej k.c.) zasada zakazu dokonywania przez pełnomocnika czynności prawnej z sobą samym, została przede wszystkim wprowadzona w celu ochrony interesów mocodawcy. Zakaz ten znajduje zastosowanie zarówno w sytuacji, gdy pełnomocnik jest drugą stroną umowy zawieranej w imieniu mocodawcy, jak również wtedy, gdy reprezentuje on jednocześnie obie strony czynności prawnej. » Czytaj dalej

Wojewódzkie Komisje Lekarskie

30th Kwiecień, 2014 - Posted by Dominika Kaszynska - Bez Komentarzy

Ustawa z dnia 06 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U.2012.159 j.t.) rozdziałem 13a wprowadziła Wojewódzkie Komisje do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych, dopuszczając tym samym nowy model dochodzenia roszczeń w sprawach medycznych. W skład Wojewódzkich Komisji wchodzi 16 członków. Ośmiu członków posiadających co najmniej wyższe wykształcenie i tytuł magistra lub » Czytaj dalej

Jak rozwiązać spór bez konieczności kierowania pozwu? Zawezwanie do próby ugodowej

22nd Kwiecień, 2014 - Posted by Maja Szymczak - Bez Komentarzy

Jak często Państwa kontrahenci dzwonią i piszą z prośbą o rozłożenie zaległości na raty? Czy zdarza się Państwu, iż mimo licznych zapewnień ze strony dłużników, w dalszym ciągu nie realizują oni swoich zobowiązań? Co zrobić, aby odzyskać pieniądze, ale nie stracić klienta? Zawezwanie do próby ugodowej to sposób na polubowne zakończenie sporów z kontrahentami, pozwalający uniknąć » Czytaj dalej

Older Entries