Książeczki mieszkaniowe z czasów PRL – bezcenne czy bezużyteczne?

1st Wrzesień, 2016 - Posted by Sara Wilczynska - Bez Komentarzy

Chociaż pokolenie najbardziej zainteresowanych obecnie nabyciem mieszkania na własność obejmujące osoby pomiędzy 25 a 35 rokiem życia nie pamięta już czasów Polski Ludowej, to założone w tamtych czasach przez ich rodziców lub dziadków książeczki mieszkaniowe wciąż są w obrocie prawnym i co jakiś czas zostają odkrywane przez beneficjentów lub spadkobierców, którzy zastanawiają się jak wykorzystać » Czytaj dalej

Przesłanki ustawowe mobbingu

28th Kwiecień, 2016 - Posted by Maja Szymczak - Bez Komentarzy

Sukcesem Kancelarii zakończyło się postępowanie wszczęte z powództwa byłej pracownicy naszego klienta o zadośćuczynienie za mobbing. W imieniu naszego klienta wskazywaliśmy na bezpodstawność zarzutów strony powodowej, albowiem konflikty w pracy w większości były spowodowane samym zachowaniem powoda i jego kłótliwym charakterem, a sposób wykonywania obowiązków służbowych również odbiegał od oczekiwań pracodawcy. Zarówno Sąd I, jak i » Czytaj dalej

Organizacje pożytku publicznego, a społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR)

15th Luty, 2016 - Posted by Jakub Krzyska - Bez Komentarzy

9 września 2015 r. została opublikowana Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawy o fundacjach (Dz.U. z 2015 poz. 1339), która weszła w życie w dniu 9 listopada 2015 r. Zmiany te, jak również dyskusje toczące się wokół wciąż jeszcze stosunkowo nowego w Polsce » Czytaj dalej

Panaceum na przeciążone sądy

21st Styczeń, 2016 - Posted by Paulina Kopanska - Bez Komentarzy

Ustawodawca regulując w kodeksie cywilnym postępowanie pojednawcze miał na celu przede wszystkim umożliwienie zwaśnionym stronom dojście do porozumienia na wynegocjowanych przez strony warunkach, które zostaną odzwierciedlone w ugodzie sądowej. Pamiętać należy, że ugoda zawarta przez strony postępowania pojednawczego przed sądem ma taką samą moc, jak prawomocny wyrok i przy tym podobnie jak prawomocne orzeczenia podlegające » Czytaj dalej

Obowiązek zapłaty inwestora za roboty podwykonawcy na podstawie umowy o roboty budowlane – powstrzymanie się od obowiązku podwójnej zapłaty (wykonawcy oraz podwykonawcy)

7th Styczeń, 2016 - Posted by Urszula Borowicz - Bez Komentarzy

Na podstawie umowy o roboty budowlane wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i z zasadami wiedzy technicznej, a inwestor zobowiązuje się do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót, w szczególności do przekazania terenu budowy i dostarczenia projektu, oraz do odebrania obiektu i zapłaty umówionego » Czytaj dalej

Nowe pojęcie mediacji - nowelizacja Kodeksu Postępowania Cywilnego

9th Grudzień, 2015 - Posted by Tomasz Motala - Bez Komentarzy

Z dniem 1 stycznia 2016 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów (Dz. U. z 2015 r., poz. 1595), która w sposób istotny zmienia instytucję mediacji odnoszącą się do wszelkiego rodzaju spraw » Czytaj dalej

Czy Sąd może zakazać prowadzenia wszelkiej działalności gospodarczej?

25th Listopad, 2015 - Posted by Paulina Kopanska - Bez Komentarzy

Podstawą orzekania zakazu prowadzenia działalności gospodarczej jest ustawa Prawo upadłościowe i naprawcze z dnia 28 lutego 2003r. (dalej: PUN). Choć dla praktyków wydaje się to być oczywiste, warto zastanowić się, dlaczego ustawodawca właśnie w tym akcie zawarł omawianą regulację. Na tak postawione pytanie odpowiada prof. Zedler w następujący sposób: „Postępowanie upadłościowe stwarza doskonałą okazję do » Czytaj dalej

Ustawa o leczeniu niepłodności

28th Październik, 2015 - Posted by Urszula Borowicz - Bez Komentarzy

W dniu 1 listopada 2015 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o leczeniu niepłodności. Ustawa ta prowadza ważne zmiany dla osób starających się uzyskać potomstwo za pomocą umowy sprzedaży komórek jajowych. Dotychczas ustawodawstwo nie przewidywało żadnych negatywnych konsekwencji prawnych dla osób sprzedających, jak i kupujących komórki jajowe. Aktualnie ustawodawca penalizuje » Czytaj dalej

Pozycja prawna stron umowy licencyjnej na używanie znaku towarowego

7th Październik, 2015 - Posted by Daria Poczkajska - Bez Komentarzy

Umowa licencyjna na używanie znaku towarowego stanowi nieodzowny instrument działalności gospodarczej dla każdego przedsiębiorcy. Dzięki tej umowie licencjodawca może uniknąć dodatkowych nakładów kapitałowych, które są istotne przy poszerzaniu obszaru oddziaływania danego przedmiotu umowy licencyjnej. Licencjobiorca natomiast ogranicza działalność konkurencyjną ze strony licencjodawcy oraz uzyskuje korzyści, jakie płyną z rozpoznawania danego znaku towarowego. Strony umowy - licencjodawca » Czytaj dalej

Upadłość konsumencka szansą na nowe życie?

5th Październik, 2015 - Posted by Tomasz Motala - Bez Komentarzy

Realna szansa konsumentów na redukcję lub umorzenie w całości zobowiązań została wprowadzona nowelizacją ustawy Prawo Upadłościowe i Naprawcze (PUiN) z dnia 31 grudnia 2014 roku. Przepisy te dokonały istotnej liberalizacji przesłanek ogłoszenia upadłości oraz otworzyły drogę zadłużonym konsumentom na nowe życie. W pierwszej kolejności należy wskazać, iż upadłość konsumencka jest postępowaniem sądowym skierowanym dla osób fizycznych » Czytaj dalej

Czy istnieje możliwość wszczęcia ponownego postępowania o podział majątku małżonków?

17th Wrzesień, 2015 - Posted by Urszula Borowicz - Bez Komentarzy

Celem postępowania o podział majątku wspólnego jest ostateczne rozliczenie roszczeń majątkowych małżonków. W wyniku tego postępowania małżonkowie uzyskują wyłączną własność rzeczy, wolną od uprawnień drugiego małżonka. Praktyka pokazuje jednak, iż zdarzają się sytuacje, że po prawomocnym zakończeniu postępowania o podział majątku wspólnego, okazuje się, iż nie uwzględniono wszystkich składników majątkowych. Powstaje pytanie czy w takim przypadku » Czytaj dalej

Zajęcie nazwy domeny internetowej

16th Wrzesień, 2015 - Posted by Paulina Kopanska - Bez Komentarzy

Niejeden z nas, po trudnym i wymagającym procesie, mając w ręku korzystne dla klienta prawomocne orzeczenie zaopatrzone w klauzulę wykonalności, z nadzieją kierował wniosek egzekucyjny, by tym samym doprowadzić do przymusowego zaspokojenia roszczeń swojego mocodawcy. Nie trzeba dodawać, że wielokrotnie z pozoru dobrze zapowiadająca się egzekucja okazywała się być bezskuteczną lub częściowo bezskuteczną. Rozwój technologiczny » Czytaj dalej

Żądanie wydania rzeczy od osoby nieuprawnionej

14th Wrzesień, 2015 - Posted by Urszula Borowicz - Bez Komentarzy

Przepis art. 140 k.c. reguluje treść prawa własności, z godnie z którą: „W granicach określonych przez ustawy i zasady współżycia społecznego właściciel może, z wyłączeniem innych osób, korzystać z rzeczy zgodnie ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem swego prawa, w szczególności może pobierać pożytki i inne dochody z rzeczy. W tych samych granicach może rozporządzać rzeczą.” W razie bezprawnego » Czytaj dalej

Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej wydawany w oparciu o przepisy ustawy Prawo Upadłościowe i Naprawcze

14th Wrzesień, 2015 - Posted by Tomasz Motala - Bez Komentarzy

Postępowanie w przedmiocie orzeczenia zakazu prowadzenia działalności gospodarczej regulują przepisy art. 373 -377 ustawy Prawo upadłościowe i Naprawcze z dnia 28 lutego 2003 r. Jest to postępowanie wszczynane wyłącznie na wniosek złożony przez uprawnioną osobę. Należy pamiętać, że wykluczona jest możliwość wszczynania tego postępowania z urzędu. Art. 376 p.u.n. określa wprost, kto jest legitymowanym do złożenia » Czytaj dalej

Zasady zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w świetle Uchwały Sądu Najwyższego z dnia 10 lipca 2015 r., III CZP 29/15

21st Sierpień, 2015 - Posted by Lukasz Latosinski - Bez Komentarzy

Dnia 10 lipca 2015 r. Sąd Najwyższy podjął uchwałę w sprawie III CZP 29/15 odpowiadając na pytanie sądu apelacyjnego, iż „w razie współuczestnictwa formalnego (art. 72 § 1 pkt 2 k.p.c.), do niezbędnych kosztów procesu poniesionych przez współuczestników reprezentowanych przez jednego pełnomocnika będącego adwokatem lub radcą prawnym zalicza się jego wynagrodzenie ustalone odrębnie w stosunku » Czytaj dalej

Odwołanie darowizny nieruchomości dokonanej na rzecz małżonków

5th Sierpień, 2015 - Posted by Urszula Borowicz - Bez Komentarzy

Ustawodawca polski przewidział instytucje darowizny, zgodnie z którą Przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. Uprawnienie do odwołania darowizny aktualizuje się w przypadku gdy darczyńca uzna, że obdarowany dopuścił się względem niego rażącej niewdzięczności (art. 898 KPC) i złoży oświadczenie względem obdarowanego o jej odwołaniu na piśmie » Czytaj dalej

Dochodzenie roszczeń transgranicznych na podstawie Europejskiego Nakazu Zapłaty

28th Lipiec, 2015 - Posted by Tomasz Motala - Bez Komentarzy

Dochodzenie roszczeń na podstawie Europejskiego Nakazu Zapłaty (ENZ) regulowane jest Rozporządzeniem (WE) nr 1896/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. ustanawiającym postępowanie w sprawie europejskiego nakazu zapłaty (Dz. U. UE L z dnia 30 grudnia 2006 r.). Niniejsze rozporządzenie znajduje zastosowanie do transgranicznych spraw cywilnych i handlowych, bez względu na rodzaj sądu lub trybunału. » Czytaj dalej

Procedura rejestracji znaku towarowego

28th Lipiec, 2015 - Posted by Daria Poczkajska - Bez Komentarzy

Pozytywna ocena, stosowna decyzja Urzędu Patentowego oraz spełnienie ustawowych wymogów wyłącznej ochrony pozwolą na udzielenie znakowi towarowemu prawa ochronnego. Procedury, które są przeprowadzane przez Urząd Patentowy są zasadniczo procedurami administracyjnymi, co pokazuje art. 252 ustawy Prawo własności przemysłowej. Rejestracja znaku w Urzędzie Patentowym powoduje, że prawo ochronne zgodnie z art. 153 ust. 1 ustawy Prawo własności » Czytaj dalej

Odpowiedzialność członka zarządu spółki z o. o. na podstawie 299 ksh a odpowiedzialność za odsetki

20th Lipiec, 2015 - Posted by Paulina Kopanska - Bez Komentarzy

Odpowiedzialność członków zarządu za zobowiązania spółki wynikająca z art. 299 § 1 ksh ma charakter odpowiedzialności odszkodowawczej i może zaistnieć tylko w sytuacji spełnienia się przesłanek wskazanych w powyższym przepisie. Nie budzi wątpliwości, że na rozmiar szkody składają się cała niezaspokojona należność główna, wynikająca z tytułu wykonawczego, koszty postępowania sądowego, koszty postępowania klauzulowego i koszty » Czytaj dalej

Czy można uchylić się od odpowiedzialności za długi drugiego małżonka?

6th Lipiec, 2015 - Posted by Urszula Borowicz - Bez Komentarzy

Wraz  z zawarciem związku małżeńskiego pomiędzy małżonkami z punku prawnego dochodzi do powstania wielu praw i obowiązków. Powstają one w zasadzie w każdej dziedzinie prawa, w dziedzinie prawa administracyjnego - chociażby możliwość składnia wspólnie zeznań podatkowych, na gruncie prawa karnego - możliwość odmowy składnia zeznań, a także, i w główniej mierze w strefie prawa cywilnego. Z » Czytaj dalej

Older Entries   Newer Entries