Pozycja prawna stron umowy licencyjnej na używanie znaku towarowego

7th Październik, 2015 - Posted by Daria Poczkajska - Bez Komentarzy

Umowa licencyjna na używanie znaku towarowego stanowi nieodzowny instrument działalności gospodarczej dla każdego przedsiębiorcy. Dzięki tej umowie licencjodawca może uniknąć dodatkowych nakładów kapitałowych, które są istotne przy poszerzaniu obszaru oddziaływania danego przedmiotu umowy licencyjnej. Licencjobiorca natomiast ogranicza działalność konkurencyjną ze strony licencjodawcy oraz uzyskuje korzyści, jakie płyną z rozpoznawania danego znaku towarowego. Strony umowy - licencjodawca » Czytaj dalej

Upadłość konsumencka szansą na nowe życie?

5th Październik, 2015 - Posted by Tomasz Motala - Bez Komentarzy

Realna szansa konsumentów na redukcję lub umorzenie w całości zobowiązań została wprowadzona nowelizacją ustawy Prawo Upadłościowe i Naprawcze (PUiN) z dnia 31 grudnia 2014 roku. Przepisy te dokonały istotnej liberalizacji przesłanek ogłoszenia upadłości oraz otworzyły drogę zadłużonym konsumentom na nowe życie. W pierwszej kolejności należy wskazać, iż upadłość konsumencka jest postępowaniem sądowym skierowanym dla osób fizycznych » Czytaj dalej

Czy istnieje możliwość wszczęcia ponownego postępowania o podział majątku małżonków?

17th Wrzesień, 2015 - Posted by Urszula Borowicz - Bez Komentarzy

Celem postępowania o podział majątku wspólnego jest ostateczne rozliczenie roszczeń majątkowych małżonków. W wyniku tego postępowania małżonkowie uzyskują wyłączną własność rzeczy, wolną od uprawnień drugiego małżonka. Praktyka pokazuje jednak, iż zdarzają się sytuacje, że po prawomocnym zakończeniu postępowania o podział majątku wspólnego, okazuje się, iż nie uwzględniono wszystkich składników majątkowych. Powstaje pytanie czy w takim przypadku » Czytaj dalej

Zajęcie nazwy domeny internetowej

16th Wrzesień, 2015 - Posted by Paulina Kopanska - Bez Komentarzy

Niejeden z nas, po trudnym i wymagającym procesie, mając w ręku korzystne dla klienta prawomocne orzeczenie zaopatrzone w klauzulę wykonalności, z nadzieją kierował wniosek egzekucyjny, by tym samym doprowadzić do przymusowego zaspokojenia roszczeń swojego mocodawcy. Nie trzeba dodawać, że wielokrotnie z pozoru dobrze zapowiadająca się egzekucja okazywała się być bezskuteczną lub częściowo bezskuteczną. Rozwój technologiczny » Czytaj dalej

Żądanie wydania rzeczy od osoby nieuprawnionej

14th Wrzesień, 2015 - Posted by Urszula Borowicz - Bez Komentarzy

Przepis art. 140 k.c. reguluje treść prawa własności, z godnie z którą: „W granicach określonych przez ustawy i zasady współżycia społecznego właściciel może, z wyłączeniem innych osób, korzystać z rzeczy zgodnie ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem swego prawa, w szczególności może pobierać pożytki i inne dochody z rzeczy. W tych samych granicach może rozporządzać rzeczą.” W razie bezprawnego » Czytaj dalej

Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej wydawany w oparciu o przepisy ustawy Prawo Upadłościowe i Naprawcze

14th Wrzesień, 2015 - Posted by Tomasz Motala - Bez Komentarzy

Postępowanie w przedmiocie orzeczenia zakazu prowadzenia działalności gospodarczej regulują przepisy art. 373 -377 ustawy Prawo upadłościowe i Naprawcze z dnia 28 lutego 2003 r. Jest to postępowanie wszczynane wyłącznie na wniosek złożony przez uprawnioną osobę. Należy pamiętać, że wykluczona jest możliwość wszczynania tego postępowania z urzędu. Art. 376 p.u.n. określa wprost, kto jest legitymowanym do złożenia » Czytaj dalej

Zasady zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w świetle Uchwały Sądu Najwyższego z dnia 10 lipca 2015 r., III CZP 29/15

21st Sierpień, 2015 - Posted by Lukasz Latosinski - Bez Komentarzy

Dnia 10 lipca 2015 r. Sąd Najwyższy podjął uchwałę w sprawie III CZP 29/15 odpowiadając na pytanie sądu apelacyjnego, iż „w razie współuczestnictwa formalnego (art. 72 § 1 pkt 2 k.p.c.), do niezbędnych kosztów procesu poniesionych przez współuczestników reprezentowanych przez jednego pełnomocnika będącego adwokatem lub radcą prawnym zalicza się jego wynagrodzenie ustalone odrębnie w stosunku » Czytaj dalej

Odwołanie darowizny nieruchomości dokonanej na rzecz małżonków

5th Sierpień, 2015 - Posted by Urszula Borowicz - Bez Komentarzy

Ustawodawca polski przewidział instytucje darowizny, zgodnie z którą Przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. Uprawnienie do odwołania darowizny aktualizuje się w przypadku gdy darczyńca uzna, że obdarowany dopuścił się względem niego rażącej niewdzięczności (art. 898 KPC) i złoży oświadczenie względem obdarowanego o jej odwołaniu na piśmie » Czytaj dalej

Dochodzenie roszczeń transgranicznych na podstawie Europejskiego Nakazu Zapłaty

28th Lipiec, 2015 - Posted by Tomasz Motala - Bez Komentarzy

Dochodzenie roszczeń na podstawie Europejskiego Nakazu Zapłaty (ENZ) regulowane jest Rozporządzeniem (WE) nr 1896/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. ustanawiającym postępowanie w sprawie europejskiego nakazu zapłaty (Dz. U. UE L z dnia 30 grudnia 2006 r.). Niniejsze rozporządzenie znajduje zastosowanie do transgranicznych spraw cywilnych i handlowych, bez względu na rodzaj sądu lub trybunału. » Czytaj dalej

Procedura rejestracji znaku towarowego

28th Lipiec, 2015 - Posted by Daria Poczkajska - Bez Komentarzy

Pozytywna ocena, stosowna decyzja Urzędu Patentowego oraz spełnienie ustawowych wymogów wyłącznej ochrony pozwolą na udzielenie znakowi towarowemu prawa ochronnego. Procedury, które są przeprowadzane przez Urząd Patentowy są zasadniczo procedurami administracyjnymi, co pokazuje art. 252 ustawy Prawo własności przemysłowej. Rejestracja znaku w Urzędzie Patentowym powoduje, że prawo ochronne zgodnie z art. 153 ust. 1 ustawy Prawo własności » Czytaj dalej

Odpowiedzialność członka zarządu spółki z o. o. na podstawie 299 ksh a odpowiedzialność za odsetki

20th Lipiec, 2015 - Posted by Paulina Kopanska - Bez Komentarzy

Odpowiedzialność członków zarządu za zobowiązania spółki wynikająca z art. 299 § 1 ksh ma charakter odpowiedzialności odszkodowawczej i może zaistnieć tylko w sytuacji spełnienia się przesłanek wskazanych w powyższym przepisie. Nie budzi wątpliwości, że na rozmiar szkody składają się cała niezaspokojona należność główna, wynikająca z tytułu wykonawczego, koszty postępowania sądowego, koszty postępowania klauzulowego i koszty » Czytaj dalej

Czy można uchylić się od odpowiedzialności za długi drugiego małżonka?

6th Lipiec, 2015 - Posted by Urszula Borowicz - Bez Komentarzy

Wraz  z zawarciem związku małżeńskiego pomiędzy małżonkami z punku prawnego dochodzi do powstania wielu praw i obowiązków. Powstają one w zasadzie w każdej dziedzinie prawa, w dziedzinie prawa administracyjnego - chociażby możliwość składnia wspólnie zeznań podatkowych, na gruncie prawa karnego - możliwość odmowy składnia zeznań, a także, i w główniej mierze w strefie prawa cywilnego. Z » Czytaj dalej

Wprowadzenie dodatkowych procedur z zakresu prawa pracy w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

19th Czerwiec, 2015 - Posted by Maja Szymczak - Bez Komentarzy

Zarządzanie zespołem pracowników, od których wymaga się prezentowania określonych postaw, zaangażowania i właściwego podejścia do wykonywanych obowiązków pracowniczych, a także egzekwowanie oczekiwań pracodawcy w tym zakresie, niekiedy jest trudne w realizacji, szczególnie wtedy, gdy przedsiębiorstwo zatrudnia wielu pracowników. Aby pracownicy respektowali zasady organizacji i porządku pracy obowiązujące u pracodawcy, często wprowadza się sformalizowane procedury, które » Czytaj dalej

Ograniczenia egzekucji z umów ubezpieczenia na życie z częścią inwestycyjną

11th Czerwiec, 2015 - Posted by Lukasz Latosinski - Bez Komentarzy

Wstęp Niniejszy artykuł ma na celu przybliżenie problematyki prowadzenia egzekucji z umów ubezpieczenia na życie z częścią inwestycyjną. Na wstępie trzeba zaznaczyć, że umowy ubezpieczenia na życie z częścią inwestycją można podzielić na dwie grupy: tzw. unit-linki i umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (dalej jako „UFK“). Oba typu ubezpieczeń bazują na inwestowaniu niewielkiej » Czytaj dalej

Poświadczenie czy uwierzytelnienie dokumentów?

29th Maj, 2015 - Posted by Tomasz Motala - Bez Komentarzy

Wiele osób zamiennie stosuje pojęcie uwierzytelniania dokumentów z ich poświadczeniem, traktując je, jako synonimy. Czy aby na pewno prawidłowo? Niniejszy artykuł należałoby rozpocząć przede wszystkim od wyjaśnienia, co kryje się pod pojęciem dokumentu. Dokumentem w aspekcie przepisów kodeksu postępowania cywilnego o dowodach jest tylko oryginał pisma. Kserokopia, jako odwzorowanie oryginału, może być uznana za odpis dokumentu. Z » Czytaj dalej

Zakaz konkurencji po przejęciu zakładu pracy

20th Maj, 2015 - Posted by Maja Szymczak - Bez Komentarzy

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 11 lutego 2015 roku odniósł się do kwestii związania pracowników umowami o zakazie konkurencji po przejęciu zakładu pracy na nowego pracodawcę. Zgodnie z niniejszym orzeczeniem nowy pracodawca, który przejmuje zakład pracy wraz z zatrudnionymi w nim pracownikami, nie jest związany umowami o zakazie konkurencji zawartymi z tymi pracownikami przez » Czytaj dalej

Funkcje znaku towarowego

14th Maj, 2015 - Posted by Daria Poczkajska - Bez Komentarzy

Znak towarowy w czasach gospodarki wolnorynkowej odgrywa niekwestionowaną rolę. W obrocie gospodarczym całokształt oddziaływań znaku towarowego można określić mianem funkcji znaku towarowego. Znaki towarowe realizują określone funkcje w obrocie gospodarczym. Wyróżniamy trzy podstawowe funkcje znaku towarowego: -  oznaczenia pochodzenia (odróżniającą), -  gwarancyjną (jakościową), -  reklamową[1]. Oznaczenie pochodzenia jest funkcją konstytutywną i pierwotną. Systemy prawne przyznają jej bezpośrednią ochronę, » Czytaj dalej

Czy klauzula zakazu konkurencji zawarta między przedsiębiorcami wywołuje skutki prawne względem usługobiorcy, który naruszył zakaz konkurencji już po rozwiązaniu umowy?

5th Maj, 2015 - Posted by Piotr Dziurla - Bez Komentarzy

Zakaz konkurencji uregulowany jest w art. 101(1) - 101 (4) § 1 Kodeksu pracy. Zakaz konkurencji  polega na tym, że w zakresie określonym w odrębnej umowie, pracownik nie może prowadzić działalności konkurencyjnej wobec pracodawcy ani też świadczyć pracy w ramach stosunku pracy lub na innej podstawie na rzecz podmiotu prowadzącego taką działalność (zakaz konkurencji). Przepis » Czytaj dalej

Potrącenia amortyzacyjne dokonywane przez zakłady ubezpieczeń w przypadku likwidacji szkody w ramach ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych

27th Kwiecień, 2015 - Posted by Dominika Kaszynska - Bez Komentarzy

W toku postępowań likwidacyjnych prowadzonych przez ubezpieczycieli w ramach ich odpowiedzialności gwarancyjnej z tytułu umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów, w przypadku kolizji lub wypadku drogowego, powszechną praktyką ubezpieczycieli przy wycenianiu szkody jest pomniejszanie kwoty należnego odszkodowania poprzez dokonywanie potrąceń amortyzacyjnych. Czym są jednak przedmiotowe potrącenia » Czytaj dalej

Opieka transgraniczna pół roku po wprowadzeniu ustawy

21st Kwiecień, 2015 - Posted by Lukasz Latosinski - Bez Komentarzy

Zagadnienia poruszone w niniejszym artykule dotyczyć będą aspektów prawnych leczenia pacjentów poza granicami Polski, w przypadku zaplanowanych zabiegów. Od 15 listopada 2014 r. polscy pacjenci mogą korzystać z refundowanej pomocy medycznej w innych państwach Unii Europejskiej nie tylko w razie nagłych zachorowań, jak złamanie nogi w trakcie urlopu w Austrii, ale także planować refundowane leczenie » Czytaj dalej

Older Entries   Newer Entries