Walki z nieuczciwą konkurencją ciąg dalszy…czyli co nowego w Ustawie o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi.

2nd Czerwiec, 2017 - Posted by Jowita Szydzik - Bez Komentarzy

W dniu 12 lipca 2017 roku wejdzie w życie nowa ustawa z dnia 15 grudnia 2016 roku o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi. Ustawa ta ma na celu ochronę interesu publicznego przed praktyką nieuczciwie wykorzystującą przewagę kontraktową przez nabywców lub dostawców produktów rolnych lub spożywczych, jeżeli działanie takie wywołuje » Czytaj dalej

Postanowienie w kwestii udzielenia zabezpieczenia w postępowaniu cywilnym i przysługujące od niego środki odwoławcze

31st Maj, 2017 - Posted by Lukasz Raczynski - Bez Komentarzy

Podczas prowadzenia działalności gospodarczej zawsze istnieje ryzyko, że kontrahent okaże się niewypłacalny. Polski system prawny zawiera szereg unormowań, pozwalających na zabezpieczenie swoich roszczeń już na etapie zawierania umowy, np. poprzez możliwość zabezpieczenia roszczenia hipoteką, zastawem bądź wekslem. Zdarzają się jednak sytuacje, gdy samo zabezpieczenie umowne nie okaże się wystarczające. Dłużnik w trakcie procesu może pozbywać się » Czytaj dalej

Wierzycielu, czy twój dłużnik – spółka z o. o. jest niewypłacalny? Sprawdź, co jeszcze możesz zrobić.

24th Kwiecień, 2017 - Posted by Jowita Szydzik - Bez Komentarzy

Jedną z form prowadzenia działalności gospodarczej jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Forma ta cieszy się sporą popularnością, ponieważ - jak sama nazwa wskazuje - podmioty prowadzące działalność w imieniu takiej spółki odpowiadają za jej zobowiązania w ograniczonym zakresie. Czy oznacza to, że wierzyciel nie ma szans zaspokojenia się z majątku prywatnego osób, które nieudolnie prowadziły » Czytaj dalej

Wybrane zagadnienia dotyczące zawieszenia postępowania cywilnego

24th Marzec, 2017 - Posted by Joanna Zdarzil - Bez Komentarzy

W kodeksie postępowania cywilnego[1] wyróżnić można trzy podstawowe kategorie zawieszenia postępowania: tzw. zawieszenie z mocy prawa, kiedy do zawieszenia postępowania dochodzi bez dodatkowego działania sądu (art. 173 k.p.c.), zawieszenie z urzędu, kiedy sąd zobowiązany jest do dokonania zawieszenia(art. 174 k.p.c.) i zawieszenie fakultatywne, kiedy sąd może zawiesić postępowanie z urzędu we wskazanych sytuacjach (art. 177 » Czytaj dalej

Jakie konsekwencje dla przedsiębiorców wywołuje nowa ustawa o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich?

14th Luty, 2017 - Posted by Jowita Szydzik - Bez Komentarzy

Ustawa z dnia 23 września 2016 roku o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich weszła w życie w dniu 10 stycznia 2017 roku. Jest ona kolejnym odzwierciedleniem idei Unii Europejskiej i polskiego ustawodawcy, zmierzającej do odciążania sądów i propagowania polubownych rozwiązań sporów. Ustawa ta wprowadza nowy sposób rozstrzygania sporów powstałych pomiędzy przedsiębiorcą mającym siedzibę na terytorium RP » Czytaj dalej

Czynności przerywające bieg przedawnienia, a wniosek o nadanie klauzuli wykonalności

14th Luty, 2017 - Posted by Lukasz Raczynski - Bez Komentarzy

Wierzyciel w celu wszczęcia postępowania egzekucyjnego wnosi o nadanie klauzuli wykonalności tytułowi egzekucyjnemu do właściwego sądu. Nierzadko w obrocie prawnym mają miejsce sytuacje, gdy wierzyciel z różnych przyczyn nie wnosi o nadanie klauzuli wykonalności niezwłocznie po  uzyskaniu tytułu egzekucyjnego. W tym czasie upływa termin przedawnienia, określony w art. 125 § 1 Kodeksu cywilnego. Zgodnie z jego » Czytaj dalej

Czy pracownikowi przysługuje odszkodowanie za wadliwe rozwiązanie umowy o pracę w przypadku, gdy otrzymał wcześniej odprawę pieniężną z tytułu zwolnień grupowych?

27th Grudzień, 2016 - Posted by Maja Szymczak - Bez Komentarzy

Kodeks pracy nakłada na pracodawcę szereg obowiązków związanych z zakończeniem łączącej go z pracownikiem więzi prawnej. Jedną z najważniejszych powinności podmiotu zatrudniającego jest konieczność uzasadnienia powodów, dla których podjął decyzję o zakończeniu dalszej współpracy z pracownikiem zatrudnionym na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony.  Przyczyny wypowiedzenia mogą dotyczyć pracownika, jak również mogą leżeć po » Czytaj dalej

Przedsiębiorco, czy Twój adres do doręczeń ujawniony w CEIDG jest aktualny? Rozważania o konsekwencjach posiadania nieaktualnych danych w CEIDG w zakresie adresu do doręczeń na gruncie znowelizowanych przepisów o doręczeniach zawartych w art. 133 § 2a kpc.

4th Listopad, 2016 - Posted by Paulina Kopanska - Bez Komentarzy

Przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (dalej: sdg)[2] nakładają na osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą obowiązek dokonania zgłoszenia do ewidencji oraz konieczność dokonania zgłoszenia aktualizującego w przypadku zmiany zgłoszonych danych. Kwestie związane z wpisem do rejestru działalności gospodarczej regulowanej reguluje art. 14, 25, 27 sdg, natomiast o kwestii obowiązku » Czytaj dalej

Refundacja leków dla seniorów - nowe regulacje prawne

20th Październik, 2016 - Posted by Jan Kubiak - Bez Komentarzy

Ustawą z dnia 18 marca 2016 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 652) ustawodawca w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581, z późn. » Czytaj dalej

Książeczki mieszkaniowe z czasów PRL – bezcenne czy bezużyteczne?

1st Wrzesień, 2016 - Posted by Sara Wilczynska - Bez Komentarzy

Chociaż pokolenie najbardziej zainteresowanych obecnie nabyciem mieszkania na własność obejmujące osoby pomiędzy 25 a 35 rokiem życia nie pamięta już czasów Polski Ludowej, to założone w tamtych czasach przez ich rodziców lub dziadków książeczki mieszkaniowe wciąż są w obrocie prawnym i co jakiś czas zostają odkrywane przez beneficjentów lub spadkobierców, którzy zastanawiają się jak wykorzystać » Czytaj dalej

Przesłanki ustawowe mobbingu

28th Kwiecień, 2016 - Posted by Maja Szymczak - Bez Komentarzy

Sukcesem Kancelarii zakończyło się postępowanie wszczęte z powództwa byłej pracownicy naszego klienta o zadośćuczynienie za mobbing. W imieniu naszego klienta wskazywaliśmy na bezpodstawność zarzutów strony powodowej, albowiem konflikty w pracy w większości były spowodowane samym zachowaniem powoda i jego kłótliwym charakterem, a sposób wykonywania obowiązków służbowych również odbiegał od oczekiwań pracodawcy. Zarówno Sąd I, jak i » Czytaj dalej

Organizacje pożytku publicznego, a społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR)

15th Luty, 2016 - Posted by Jakub Krzyska - Bez Komentarzy

9 września 2015 r. została opublikowana Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawy o fundacjach (Dz.U. z 2015 poz. 1339), która weszła w życie w dniu 9 listopada 2015 r. Zmiany te, jak również dyskusje toczące się wokół wciąż jeszcze stosunkowo nowego w Polsce » Czytaj dalej

Panaceum na przeciążone sądy

21st Styczeń, 2016 - Posted by Paulina Kopanska - Bez Komentarzy

Ustawodawca regulując w kodeksie cywilnym postępowanie pojednawcze miał na celu przede wszystkim umożliwienie zwaśnionym stronom dojście do porozumienia na wynegocjowanych przez strony warunkach, które zostaną odzwierciedlone w ugodzie sądowej. Pamiętać należy, że ugoda zawarta przez strony postępowania pojednawczego przed sądem ma taką samą moc, jak prawomocny wyrok i przy tym podobnie jak prawomocne orzeczenia podlegające » Czytaj dalej

Obowiązek zapłaty inwestora za roboty podwykonawcy na podstawie umowy o roboty budowlane – powstrzymanie się od obowiązku podwójnej zapłaty (wykonawcy oraz podwykonawcy)

7th Styczeń, 2016 - Posted by Urszula Borowicz - Bez Komentarzy

Na podstawie umowy o roboty budowlane wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i z zasadami wiedzy technicznej, a inwestor zobowiązuje się do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót, w szczególności do przekazania terenu budowy i dostarczenia projektu, oraz do odebrania obiektu i zapłaty umówionego » Czytaj dalej

Nowe pojęcie mediacji - nowelizacja Kodeksu Postępowania Cywilnego

9th Grudzień, 2015 - Posted by Tomasz Motala - Bez Komentarzy

Z dniem 1 stycznia 2016 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów (Dz. U. z 2015 r., poz. 1595), która w sposób istotny zmienia instytucję mediacji odnoszącą się do wszelkiego rodzaju spraw » Czytaj dalej

Zakaz konkurencji po przejęciu zakładu pracy

20th Maj, 2015 - Posted by Maja Szymczak - Bez Komentarzy

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 11 lutego 2015 roku odniósł się do kwestii związania pracowników umowami o zakazie konkurencji po przejęciu zakładu pracy na nowego pracodawcę. Zgodnie z niniejszym orzeczeniem nowy pracodawca, który przejmuje zakład pracy wraz z zatrudnionymi w nim pracownikami, nie jest związany umowami o zakazie konkurencji zawartymi z tymi pracownikami przez » Czytaj dalej

Potrącenia amortyzacyjne dokonywane przez zakłady ubezpieczeń w przypadku likwidacji szkody w ramach ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych

27th Kwiecień, 2015 - Posted by Dominika Kaszynska - Bez Komentarzy

W toku postępowań likwidacyjnych prowadzonych przez ubezpieczycieli w ramach ich odpowiedzialności gwarancyjnej z tytułu umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów, w przypadku kolizji lub wypadku drogowego, powszechną praktyką ubezpieczycieli przy wycenianiu szkody jest pomniejszanie kwoty należnego odszkodowania poprzez dokonywanie potrąceń amortyzacyjnych. Czym są jednak przedmiotowe potrącenia » Czytaj dalej

Opieka transgraniczna pół roku po wprowadzeniu ustawy

21st Kwiecień, 2015 - Posted by Lukasz Latosinski - Bez Komentarzy

Zagadnienia poruszone w niniejszym artykule dotyczyć będą aspektów prawnych leczenia pacjentów poza granicami Polski, w przypadku zaplanowanych zabiegów. Od 15 listopada 2014 r. polscy pacjenci mogą korzystać z refundowanej pomocy medycznej w innych państwach Unii Europejskiej nie tylko w razie nagłych zachorowań, jak złamanie nogi w trakcie urlopu w Austrii, ale także planować refundowane leczenie » Czytaj dalej

Umowa o podział majątku wspólnego małżonków

23rd Luty, 2015 - Posted by Urszula Borowicz - Bez Komentarzy

Podział majątku wspólnego małżonków jest czynnością, która ma na celu ostateczne rozwiązanie kwestii majątkowych byłych małżonków. Jego przeprowadzenie prowadzi do tego, że między byłymi małżonkami przestaje istnieć wspólność majątkowa dotycząca jakiegokolwiek przedmiotu, który należał do nich obu -  wchodził w skład majątku wspólnego. Poprzez przeprowadzenie podziału majątku, byli małżonkowie uzyskują wyłączne władztwo nad przedmiotami, które » Czytaj dalej

Regulacje ogólne dotyczące dopuszczalności ograniczenia prokurenta w reprezentowaniu spółki z o. o.

10th Luty, 2015 - Posted by Piotr Dziurla - Bez Komentarzy

Prokura jest pełnomocnictwem szczególnego rodzaju - jest umocowaniem do działania w imieniu i na rzecz przedsiębiorcy, obejmuje ona występowanie we wszelkich stosunkach prawnych związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa, polegające na ujawnianiu woli przedsiębiorcy na zewnątrz. Czynność prawna dokonana przez prokurenta w granicach jego umocowania wywiera bezpośrednio skutki w sferze prawnej przedsiębiorcy, w stosunkach zewnętrznych między przedsiębiorcą, » Czytaj dalej

Older Entries   Newer Entries