Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej wydawany w oparciu o przepisy ustawy Prawo Upadłościowe i Naprawcze

14th Wrzesień, 2015 - Posted by Tomasz Motala - Bez Komentarzy

Postępowanie w przedmiocie orzeczenia zakazu prowadzenia działalności gospodarczej regulują przepisy art. 373 -377 ustawy Prawo upadłościowe i Naprawcze z dnia 28 lutego 2003 r. Jest to postępowanie wszczynane wyłącznie na wniosek złożony przez uprawnioną osobę. Należy pamiętać, że wykluczona jest możliwość wszczynania tego postępowania z urzędu. Art. 376 p.u.n. określa wprost, kto jest legitymowanym do złożenia » Czytaj dalej

Odpowiedzialność członka zarządu spółki z o. o. na podstawie 299 ksh a odpowiedzialność za odsetki

20th Lipiec, 2015 - Posted by Paulina Kopanska - Bez Komentarzy

Odpowiedzialność członków zarządu za zobowiązania spółki wynikająca z art. 299 § 1 ksh ma charakter odpowiedzialności odszkodowawczej i może zaistnieć tylko w sytuacji spełnienia się przesłanek wskazanych w powyższym przepisie. Nie budzi wątpliwości, że na rozmiar szkody składają się cała niezaspokojona należność główna, wynikająca z tytułu wykonawczego, koszty postępowania sądowego, koszty postępowania klauzulowego i koszty » Czytaj dalej

Wykreślenie Sp. z o.o. z KRS a niezaspokojeni wierzyciele

2nd Kwiecień, 2015 - Posted by Paulina Kopanska - Bez Komentarzy

Przepisy obowiązującego Kodeksu spółek handlowych (ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych Dz.U.2013.1030 j. t.) przewidują w rozdziale 6 możliwość zlikwidowania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, a proces ten przebiega w ściśle określony przepisami sposób. W szczególności czynności te zostały określone przez wskazanie obowiązków likwidatora, do których należą: zakończenie bieżących interesów spółki, ściągnięcie » Czytaj dalej

Czy dopuszczalne jest udzielenie zgody następczej na zbycie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością?

31st Styczeń, 2014 - Posted by Piotr Dziurla - Bez Komentarzy

Regulacje prawne zawarte w ustawie z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. 2000 nr 94 poz. 1037 z późn. zm.), dalej zwaną ksh, wprowadzają - co do zasady - swobodny obrót udziałami w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Zgodnie z art. 182 ksh zbycie udziału, jego części lub ułamkowej części udziału oraz » Czytaj dalej

Konsekwencje wniesienia do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wkładów pochodzących z majątku wspólnego małżonków

30th Styczeń, 2014 - Posted by Urszula Borowicz - Bez Komentarzy

Wkłady wnoszone przez jednego z małżonków do majątku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością mogą pochodzić zarówno z majątku osobistego, jak i z majątku wspólnego małżonków. W przypadku nabycia udziałów za majątek osobisty małżonka nie ma wątpliwości komu przysługują uprawnienia z nabytych udziałów, wątpliwości mogą pojawić się, gdy udziały są nabywane z majątku wspólnego małżonków. Rozważając kwestię konsekwencji » Czytaj dalej

Zmiany w opodatkowaniu spółki komandytowo-akcyjnej

14th Styczeń, 2014 - Posted by Marta Sabat - Bez Komentarzy

Przepisy ustawy z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku tonażowym (Dz.U.2013.1387), zwanej w dalszej części artykułu: „Ustawą”, nadały spółce komandytowo-akcyjnej status podatnika podatku dochodowego od osób prawnych. Tym samym istotnie zmieniono sposób opodatkowania zysków w » Czytaj dalej

Zasady podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej

6th Grudzień, 2013 - Posted by Paulina Kopanska - Bez Komentarzy

Zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej,[1] działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły, natomiast przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca » Czytaj dalej

Powstanie i wygaśnięcie prawa do firmy oraz jego ochrona.

12th Listopad, 2013 - Posted by Paulina Kopanska - Bez Komentarzy

Pojęcie „firma” pochodzi od łacińskiego słowa firmare, które w języku polskim znaczy stwierdzać, umacniać. Drugim tropem jest łacińskie określenie czynności polegającej na umocnieniu dokumentu własnym podpisem lub, jak w praktyce miało to zazwyczaj miejsce, dotknięciem ręki - czyli firmatio.[1] Dziś, w języku polskim, słowo ma wiele znaczeń. Najczęściej używane jest jako synonim przedsiębiorstwa, przedsiębiorcy, zakładu » Czytaj dalej

Czy członek zarządu może być pełnomocnikiem do zawarcia umowy o pracę pomiędzy spółką a innym członkiem zarządu na podstawie art. 210 § 1 k.s.h.?

5th Listopad, 2013 - Posted by Piotr Dziurla - Bez Komentarzy

Czy w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, do zawarcia umowy o pracę między spółką a jednym z członków zarządu, może zostać powołany przez zgromadzenie wspólników jako pełnomocnik spółki do dokonania tej czynności prawnej, inny członek zarządu tej spółki? Kodeks spółek handlowych to właśnie zarządowi - spośród wszystkich organów spółki z o.o.- bezwarunkowo przyznaje kompetencje do reprezentacji spółki » Czytaj dalej

Zgłoszenie przetwarzania danych przez sklep internetowy do GIODO

12th Wrzesień, 2013 - Posted by Anna Roszak - Bez Komentarzy

Współautorem artykułu jest Michał Głuchowski. Prowadzenie sklepu internetowego wiąże się z koniecznością przetwarzania danych osobowych klientów. Osoby prowadzące sprzedaż w tej formie często nie wiedzą jednak, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych, przepisy prawa nakładają na nie, w tym zakresie, szereg obowiązków. W szczególności zgodnie z treścią art. 40 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o » Czytaj dalej

Zezwolenie na zajęcie chodnika ogródkiem

10th Lipiec, 2013 - Posted by Marta Sabat - Bez Komentarzy

Przepisy ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. 2007 r. Nr 19, poz. 115 ze zm.), wprowadzają wiele ograniczeń związanych z zajmowaniem pasa drogowego. W porze letniej, szczególnie dotkliwie mogą je odczuć właściciele punktów gastronomicznych prowadzący na chodniku przed lokalami tzw. „ogródki”. Zgodnie z ustawą, aby rozstawić ogródek na chodniku, konieczne jest » Czytaj dalej

Zmiany w zakresie ogłaszania sprawozdań finansowych

7th Czerwiec, 2013 - Posted by Maciej Lipiński - Bez Komentarzy

W związku z tym, iż zbliża się termin do którego istnieje ustawowy obowiązek rejestracji sprawozdania finansowego za rok poprzedni, warto zwrócić uwagę na zmiany które obowiązują w tym zakresie od początku 2013 roku. Na mocy ustawy z dnia 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców zniesiono uciążliwy i kosztowny obowiązek publikacji sprawozdań » Czytaj dalej

Zbycie udziałów wspólnika w spółce z o.o. – kilka kwestii praktycznych i proceduralnych

29th Styczeń, 2013 - Posted by Maciej Lipiński - Bez Komentarzy

Wspólnik spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może rozporządzić swoim udziałem i przenieść go na osobę trzecią. Umowa zbycia udziałów powinna być dokonana w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi. Umowa spółki może jednak ograniczać wspólnika w zakresie rozporządzalności swojego udziału przewidywać np. obowiązek uzyskania zgody spółki. W takim przypadku zgoda spółki wyrażana jest przez jej zarząd w » Czytaj dalej

Ograniczenie swobody działalności członków zarządu w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

22nd Styczeń, 2013 - Posted by Anna Roszak - Bez Komentarzy

W związku z coraz powszechniejszą praktyką tworzenia jednocześnie kilku spółek, mających zbliżony bądź tożsamy przedmiot działalności, w których te same osoby są zarówno wspólnikami jak i pełnią funkcje w zarządach utworzonych przez siebie spółek wskazać należy, na uregulowanie stanowiące o podejmowaniu interesów konkurencyjnych oraz uczestnictwo w spółkach konkurencyjnych. Interesem konkurencyjnym jest podejmowanie działań podobnych bądź takich » Czytaj dalej

Podwyższenie kapitału zakładowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

14th Grudzień, 2012 - Posted by Piotr Dziurla - Bez Komentarzy

Jedną z form podwyższenia kapitału zakładowego spółki jest tzw. konwersja wierzytelności.  Z punktu widzenia wierzyciela spółki będzie to konwersja wierzytelności na udziały, natomiast pozycji dłużniczki-spółki będzie konwersją długu na kapitał zakładowy. W pierwszym przypadku - konwersja wierzytelności na udziały w podwyższonym kapitale zakładowym oznacza dla wierzyciela rezygnację z przysługującej mu wobec spółki wierzytelności w zamian » Czytaj dalej

Wady spółki z ograniczoną odpowiedzialnością rejestrowanej elektronicznie

23rd Październik, 2012 - Posted by Filip Kilanowski - Bez Komentarzy

1 stycznia 2012 roku weszła w życie nowelizacja Kodeksu spółek handlowych, która wprowadziła możliwość rejestrowania spółek z ograniczoną odpowiedzialnością przez Internet (tzw. spółki 24-godzinne). Rozwiązanie to umożliwia przedsiębiorcom założenie spółki „w jeden dzień”, dzięki czemu nie muszą czekać wiele tygodni na jej rejestrację. Wspólnicy, chcąc powołać nowe przedsiębiorstwo, powinni po kolei wpisać swoje dane w » Czytaj dalej

Wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika na Zgromadzeniu Wspólników protokołowanym notarialnie

24th Wrzesień, 2012 - Posted by Piotr Dziurla - Bez Komentarzy

Zgodnie z zasadą rozdzielności kapitału od zarządzania w spółkach kapitałowych, bezpośredni udział wspólnika w Zgromadzeniu Wspólników, a także wykonywanie tam prawa głosu - nie są obowiązkowe. W ten sposób wspólnicy nie wykonują osobiście swoich uprawnień właścicielskich lecz za pomocą specjalnie umocowanych w tym celu pełnomocników. Dokument pełnomocnictwa, zgodnie z art. 243 § 2 Kodeksu spółek handlowych, » Czytaj dalej

Jaki dokument stanowić może podstawę dokonania zmiany we wpisie do KRS w przypadku zmiany w gronie udziałowców?

3rd Wrzesień, 2012 - Posted by Anna Roszak - Bez Komentarzy

Zgodnie z najnowszą uchwałą Sądu Najwyższego (uchwała z dnia 06 czerwca 2012 r., sygn. akt: III CZP 22/12) w postępowaniu o wpis w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego danych wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością posiadających samodzielnie lub łącznie z innymi co najmniej 10% kapitały zakładowego sąd rejestrowy może żądać przedstawienia umowy, na podstawie której nastąpiło » Czytaj dalej

Przyczyny rozwiązania spółki cywilnej

11th Maj, 2012 - Posted by Maciej Lipiński - Bez Komentarzy

Przedmiotem niniejszej analizy jest omówienie możliwości rozwiązania istniejącej spółki cywilnej W pierwszej kolejności wskazać należy, iż spółka cywilna może zostać rozwiązana z różnych przyczyn przewidzianych już w samej umowie spółki. Przykładowo takim zdarzeniem może być upływ określonego w umowie czasu na jaki spółka została zawarta. Jak stanowi art. 860. § 1 kodeksu cywilnego (dalej „k.c.”),  przez umowę spółki wspólnicy » Czytaj dalej

Wygaśnięcie mandatu członka zarządu spółki Sp. z o.o. a czas trwania kadencji

7th Luty, 2012 - Posted by Maciej Lipiński - Bez Komentarzy

Najprościej mówiąc, mandat jest uprawnieniem do sprawowania funkcji członka zarządu spółki, natomiast kadencja określa ramy czasowe trwania mandatu. Mandat zaczyna się z rozpoczęciem kadencji, jeżeli taka jest ustanowiona, albo też z początkiem trwania okresu pełnienia funkcji przez czas nieoznaczony. Zakończenie mandatu do pełnienia funkcji jest uzależnione od sposobu jego wygaśnięcia. Jeżeli zatem członek został powołany do pełnionej funkcji, » Czytaj dalej

Older Entries