Czy Sąd może zakazać prowadzenia wszelkiej działalności gospodarczej?

25th Listopad, 2015 - Posted by Paulina Kopanska - Bez Komentarzy

Podstawą orzekania zakazu prowadzenia działalności gospodarczej jest ustawa Prawo upadłościowe i naprawcze z dnia 28 lutego 2003r. (dalej: PUN). Choć dla praktyków wydaje się to być oczywiste, warto zastanowić się, dlaczego ustawodawca właśnie w tym akcie zawarł omawianą regulację. Na tak postawione pytanie odpowiada prof. Zedler w następujący sposób: „Postępowanie upadłościowe stwarza doskonałą okazję do » Czytaj dalej

Odpowiedzialność członka zarządu spółki z o. o. na podstawie 299 ksh a odpowiedzialność za odsetki

20th Lipiec, 2015 - Posted by Paulina Kopanska - Bez Komentarzy

Odpowiedzialność członków zarządu za zobowiązania spółki wynikająca z art. 299 § 1 ksh ma charakter odpowiedzialności odszkodowawczej i może zaistnieć tylko w sytuacji spełnienia się przesłanek wskazanych w powyższym przepisie. Nie budzi wątpliwości, że na rozmiar szkody składają się cała niezaspokojona należność główna, wynikająca z tytułu wykonawczego, koszty postępowania sądowego, koszty postępowania klauzulowego i koszty » Czytaj dalej

Wykreślenie Sp. z o.o. z KRS a niezaspokojeni wierzyciele

2nd Kwiecień, 2015 - Posted by Paulina Kopanska - Bez Komentarzy

Przepisy obowiązującego Kodeksu spółek handlowych (ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych Dz.U.2013.1030 j. t.) przewidują w rozdziale 6 możliwość zlikwidowania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, a proces ten przebiega w ściśle określony przepisami sposób. W szczególności czynności te zostały określone przez wskazanie obowiązków likwidatora, do których należą: zakończenie bieżących interesów spółki, ściągnięcie » Czytaj dalej

Jak rozwiązać spór bez konieczności kierowania pozwu? Zawezwanie do próby ugodowej

22nd Kwiecień, 2014 - Posted by Maja Szymczak - Bez Komentarzy

Jak często Państwa kontrahenci dzwonią i piszą z prośbą o rozłożenie zaległości na raty? Czy zdarza się Państwu, iż mimo licznych zapewnień ze strony dłużników, w dalszym ciągu nie realizują oni swoich zobowiązań? Co zrobić, aby odzyskać pieniądze, ale nie stracić klienta? Zawezwanie do próby ugodowej to sposób na polubowne zakończenie sporów z kontrahentami, pozwalający uniknąć » Czytaj dalej

Zmiany w opodatkowaniu spółki komandytowo-akcyjnej

14th Styczeń, 2014 - Posted by Marta Sabat - Bez Komentarzy

Przepisy ustawy z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku tonażowym (Dz.U.2013.1387), zwanej w dalszej części artykułu: „Ustawą”, nadały spółce komandytowo-akcyjnej status podatnika podatku dochodowego od osób prawnych. Tym samym istotnie zmieniono sposób opodatkowania zysków w » Czytaj dalej

Czy członek zarządu może być pełnomocnikiem do zawarcia umowy o pracę pomiędzy spółką a innym członkiem zarządu na podstawie art. 210 § 1 k.s.h.?

5th Listopad, 2013 - Posted by Piotr Dziurla - Bez Komentarzy

Czy w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, do zawarcia umowy o pracę między spółką a jednym z członków zarządu, może zostać powołany przez zgromadzenie wspólników jako pełnomocnik spółki do dokonania tej czynności prawnej, inny członek zarządu tej spółki? Kodeks spółek handlowych to właśnie zarządowi - spośród wszystkich organów spółki z o.o.- bezwarunkowo przyznaje kompetencje do reprezentacji spółki » Czytaj dalej

Zgłoszenie przetwarzania danych przez sklep internetowy do GIODO

12th Wrzesień, 2013 - Posted by Anna Roszak - Bez Komentarzy

Współautorem artykułu jest Michał Głuchowski. Prowadzenie sklepu internetowego wiąże się z koniecznością przetwarzania danych osobowych klientów. Osoby prowadzące sprzedaż w tej formie często nie wiedzą jednak, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych, przepisy prawa nakładają na nie, w tym zakresie, szereg obowiązków. W szczególności zgodnie z treścią art. 40 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o » Czytaj dalej

Prawo cytatu w Internecie

3rd Wrzesień, 2013 - Posted by Piotr Dziurla - Bez Komentarzy

Korzystanie z cudzej twórczości, co do zasady, zawsze wymaga zgody twórcy. Jednakże w celu upowszechnienia dostępu do dóbr kultury, systemy międzynarodowego prawa autorskiego, w tym również przepisy polskiej ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (jedn. tekst: Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904 ze zm.), dopuszczają » Czytaj dalej

Zmiany w zakresie ogłaszania sprawozdań finansowych

7th Czerwiec, 2013 - Posted by Maciej Lipiński - Bez Komentarzy

W związku z tym, iż zbliża się termin do którego istnieje ustawowy obowiązek rejestracji sprawozdania finansowego za rok poprzedni, warto zwrócić uwagę na zmiany które obowiązują w tym zakresie od początku 2013 roku. Na mocy ustawy z dnia 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców zniesiono uciążliwy i kosztowny obowiązek publikacji sprawozdań » Czytaj dalej

Terminy zapłaty w transakcjach handlowych

5th Czerwiec, 2013 - Posted by Marta Sabat - Bez Komentarzy

Z dniem 28 kwietnia 2013r. weszła w życie nowa Ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. Tym samym wdrożono do polskiego prawa dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/7/UE z 16 lutego 2011 r. w sprawie zwalczania opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych. Głównym celem nowego uregulowania jest zwalczanie zatorów płatniczych poprzez zdyscyplinowanie stron umowy do stosowania » Czytaj dalej

Tajemnica przedsiębiorstwa. Jak ustrzec się przed ujawnieniem cennych dla firmy danych?

29th Marzec, 2013 - Posted by Maja Szymczak - Bez Komentarzy

Informacja stała się obecnie towarem, nierzadko strategicznym, której posiadanie może mieć ogromny wpływ na kształtowanie pozycji rynkowej przedsiębiorstwa. „Towar” ten podlega prawu popytu i podaży, regułom kształtowania cen oraz wszystkim innym zasadom konkurencji rynkowej. Oczywistym jest, iż wartość gospodarczą ma tylko ta informacja, której można przypisać wartość ekonomiczną i która pozwoli innemu podmiotowi zaoszczędzić wydatki » Czytaj dalej

Potrącenie roszczeń między pracodawcą a pracownikiem

6th Grudzień, 2012 - Posted by Filip Kilanowski - Bez Komentarzy

Potrącenie polega na wzajemnym umorzeniu wierzytelności, jakie dwie osoby mają jednocześnie względem siebie. Wierzytelności będące przedmiotem potrącenia poddane zostają działaniu rachunkowemu, którego rezultatem jest wzajemne zniesienie tych wierzytelności do wysokości wierzytelności niższej. Może się zdarzyć, że w charakterze jednoczesnego wierzyciela i dłużnika będą występować wobec siebie pracodawca i pracownik. Wierzytelność pracodawcy może wynikać m.in. z tytułu umowy o » Czytaj dalej

Wady spółki z ograniczoną odpowiedzialnością rejestrowanej elektronicznie

23rd Październik, 2012 - Posted by Filip Kilanowski - Bez Komentarzy

1 stycznia 2012 roku weszła w życie nowelizacja Kodeksu spółek handlowych, która wprowadziła możliwość rejestrowania spółek z ograniczoną odpowiedzialnością przez Internet (tzw. spółki 24-godzinne). Rozwiązanie to umożliwia przedsiębiorcom założenie spółki „w jeden dzień”, dzięki czemu nie muszą czekać wiele tygodni na jej rejestrację. Wspólnicy, chcąc powołać nowe przedsiębiorstwo, powinni po kolei wpisać swoje dane w » Czytaj dalej

Czy można zalegalizować samowolę budowlaną?

15th Październik, 2012 - Posted by Maciej Lipiński - Bez Komentarzy

Zgodnie z polskim ustawodawstwem, w tym przepisami ustawy z dnia 7.07.1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010r. Nr 243 poz. 1623 z późn. zm.), zwanej dalej „Ustawą”,  ażeby rozpocząć prowadzenie robót budowlanych należy albo dysponować ostateczną decyzją o pozwoleniu na budowę albo zgłosić zamiar budowy powiatowemu inspektorowi nadzoru budowlanego. Powyższe nie dotyczy drobnych robót budowlanych niewymienionych w » Czytaj dalej

Zawarcie umowy bez zaznajomienia się z jej warunkami i postanowieniami

9th Październik, 2012 - Posted by Piotr Dziurla - Bez Komentarzy

Czy istnieje możliwość „milczącego” zawarcia umowy tj. zawarcia umowy bez zaznajomienia się z jej warunkami i postanowieniami? W polskim prawie istnieje możliwość tzw. „milczącego przyjęcia oferty” (Art. 682 Kodeksu cywilnego). Jednakże dotyczy to jedynie oferty zawarcia umowy, w której spełnione zostaną łącznie trzy przesłanki. Oferta zostaje złożona pomiędzy: (1) przedsiębiorcami, (2) pozostającymi w stałych stosunkach gospodarczych, (3) w ramach » Czytaj dalej

Wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika na Zgromadzeniu Wspólników protokołowanym notarialnie

24th Wrzesień, 2012 - Posted by Piotr Dziurla - Bez Komentarzy

Zgodnie z zasadą rozdzielności kapitału od zarządzania w spółkach kapitałowych, bezpośredni udział wspólnika w Zgromadzeniu Wspólników, a także wykonywanie tam prawa głosu - nie są obowiązkowe. W ten sposób wspólnicy nie wykonują osobiście swoich uprawnień właścicielskich lecz za pomocą specjalnie umocowanych w tym celu pełnomocników. Dokument pełnomocnictwa, zgodnie z art. 243 § 2 Kodeksu spółek handlowych, » Czytaj dalej

Jaki dokument stanowić może podstawę dokonania zmiany we wpisie do KRS w przypadku zmiany w gronie udziałowców?

3rd Wrzesień, 2012 - Posted by Anna Roszak - Bez Komentarzy

Zgodnie z najnowszą uchwałą Sądu Najwyższego (uchwała z dnia 06 czerwca 2012 r., sygn. akt: III CZP 22/12) w postępowaniu o wpis w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego danych wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością posiadających samodzielnie lub łącznie z innymi co najmniej 10% kapitały zakładowego sąd rejestrowy może żądać przedstawienia umowy, na podstawie której nastąpiło » Czytaj dalej

Postępowanie Zabezpieczające- Co to takiego i ile kosztuje?

19th Lipiec, 2012 - Posted by Maja Szymczak - Bez Komentarzy

W dzisiejszych realiach gospodarczych coraz częściej pojawiają się trudności z wyegzekwowaniem należności od dłużnika. Co zrobić, aby uniknąć problemów z egzekucją? Jak odzyskać pieniądze, gdy wiemy, iż dłużnik może utrudniać zaspokojenie naszych roszczeń? Pomocną może okazać się instytucja zabezpieczenia roszczeń, którą przewidują przepisy kodeksu postępowania cywilnego. Postępowanie to ma na celu, na czas toczącego się postępowania » Czytaj dalej

Prawne ograniczenia zasady swobody umów

9th Lipiec, 2012 - Posted by Anna Roszak - Bez Komentarzy

Prowadząc działalność gospodarczą, w każdej dziedzinie, pamiętać należy, że zagwarantowana w przepisach kodeksu cywilnego zasada swobody umów, nie jest nieograniczona. Zasadniczo przedsiębiorca może swobodnie decydować o tym, kto będzie jego kontrahentem  oraz jak długo będzie utrzymywał z nim stosunku gospodarcze. Co do zasady więc, przedsiębiorca może w określonym czasie, na określonym terytorium zaopatrywać w produkowane czy » Czytaj dalej

Czy użycie powszechnie znanego cytatu jest naruszeniem praw autorskich?

9th Lipiec, 2012 - Posted by Maja Szymczak - Bez Komentarzy

Nierzadko zdarza się, iż używamy powszechnie znanych cytatów, fragmentów wierszy, piosenek, obrazów, jednak czy  rzeczywiście mamy do tego prawo?  Czy sam fakt, iż pewne fragmenty są tak powszechnie dostępne, znane i wszechobecnie stosowane, daje uprawnienia do tego, aby wykorzystywać je w swoich produktach, utworach, działalności? Musimy pamiętać, ze  każdy utwór jest przedmiotem ochrony prawa autorskiego.  Zgodnie » Czytaj dalej

Older Entries