Archiwum


Kategoria: prawo gospodarcze

 • Tajemnica przedsiębiorstwa. Jak ustrzec się przed ujawnieniem cennych dla firmy danych?

  Informacja stała się obecnie towarem, nierzadko strategicznym, której posiadanie może mieć ogromny wpływ na kształtowanie pozycji rynkowej przedsiębiorstwa. „Towar” ten podlega prawu popytu i podaży, regułom kształtowania cen oraz wszystkim innym zasadom konkurencji rynkowej. Oczywistym jest, iż wartość gospodarczą ma tylko ta informacja, której można przypisać wartość ekonomiczną i która pozwoli innemu podmiotowi zaoszczędzić wydatki […]

 • Potrącenie roszczeń między pracodawcą a pracownikiem

  Potrącenie polega na wzajemnym umorzeniu wierzytelności, jakie dwie osoby mają jednocześnie względem siebie. Wierzytelności będące przedmiotem potrącenia poddane zostają działaniu rachunkowemu, którego rezultatem jest wzajemne zniesienie tych wierzytelności do wysokości wierzytelności niższej. Może się zdarzyć, że w charakterze jednoczesnego wierzyciela i dłużnika będą występować wobec siebie pracodawca i pracownik. Wierzytelność pracodawcy może wynikać m.in. z tytułu umowy […]

 • Wady spółki z ograniczoną odpowiedzialnością rejestrowanej elektronicznie

  1 stycznia 2012 roku weszła w życie nowelizacja Kodeksu spółek handlowych, która wprowadziła możliwość rejestrowania spółek z ograniczoną odpowiedzialnością przez Internet (tzw. spółki 24-godzinne). Rozwiązanie to umożliwia przedsiębiorcom założenie spółki „w jeden dzień”, dzięki czemu nie muszą czekać wiele tygodni na jej rejestrację. Wspólnicy, chcąc powołać nowe przedsiębiorstwo, powinni po kolei wpisać swoje dane w […]

 • Czy można zalegalizować samowolę budowlaną?

  Zgodnie z polskim ustawodawstwem, w tym przepisami ustawy z dnia 7.07.1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010r. Nr 243 poz. 1623 z późn. zm.), zwanej dalej „Ustawą”,  ażeby rozpocząć prowadzenie robót budowlanych należy albo dysponować ostateczną decyzją o pozwoleniu na budowę albo zgłosić zamiar budowy powiatowemu inspektorowi nadzoru budowlanego. Powyższe nie dotyczy drobnych robót budowlanych niewymienionych […]

 • Zawarcie umowy bez zaznajomienia się z jej warunkami i postanowieniami

  Czy istnieje możliwość „milczącego” zawarcia umowy tj. zawarcia umowy bez zaznajomienia się z jej warunkami i postanowieniami? W polskim prawie istnieje możliwość tzw. „milczącego przyjęcia oferty” (Art. 682 Kodeksu cywilnego). Jednakże dotyczy to jedynie oferty zawarcia umowy, w której spełnione zostaną łącznie trzy przesłanki. Oferta zostaje złożona pomiędzy: (1) przedsiębiorcami, (2) pozostającymi w stałych stosunkach […]

 • Wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika na Zgromadzeniu Wspólników protokołowanym notarialnie

  Zgodnie z zasadą rozdzielności kapitału od zarządzania w spółkach kapitałowych, bezpośredni udział wspólnika w Zgromadzeniu Wspólników, a także wykonywanie tam prawa głosu – nie są obowiązkowe. W ten sposób wspólnicy nie wykonują osobiście swoich uprawnień właścicielskich lecz za pomocą specjalnie umocowanych w tym celu pełnomocników. Dokument pełnomocnictwa, zgodnie z art. 243 § 2 Kodeksu spółek […]

 • Jaki dokument stanowić może podstawę dokonania zmiany we wpisie do KRS w przypadku zmiany w gronie udziałowców?

  Zgodnie z najnowszą uchwałą Sądu Najwyższego (uchwała z dnia 06 czerwca 2012 r., sygn. akt: III CZP 22/12) w postępowaniu o wpis w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego danych wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością posiadających samodzielnie lub łącznie z innymi co najmniej 10% kapitały zakładowego sąd rejestrowy może żądać przedstawienia umowy, na podstawie której nastąpiło […]

 • Postępowanie Zabezpieczające- Co to takiego i ile kosztuje?

  W dzisiejszych realiach gospodarczych coraz częściej pojawiają się trudności z wyegzekwowaniem należności od dłużnika. Co zrobić, aby uniknąć problemów z egzekucją? Jak odzyskać pieniądze, gdy wiemy, iż dłużnik może utrudniać zaspokojenie naszych roszczeń? Pomocną może okazać się instytucja zabezpieczenia roszczeń, którą przewidują przepisy kodeksu postępowania cywilnego. Postępowanie to ma na celu, na czas toczącego się […]

 • Prawne ograniczenia zasady swobody umów

  Prowadząc działalność gospodarczą, w każdej dziedzinie, pamiętać należy, że zagwarantowana w przepisach kodeksu cywilnego zasada swobody umów, nie jest nieograniczona. Zasadniczo przedsiębiorca może swobodnie decydować o tym, kto będzie jego kontrahentem  oraz jak długo będzie utrzymywał z nim stosunku gospodarcze. Co do zasady więc, przedsiębiorca może w określonym czasie, na określonym terytorium zaopatrywać w produkowane […]

 • Czy użycie powszechnie znanego cytatu jest naruszeniem praw autorskich?

  Nierzadko zdarza się, iż używamy powszechnie znanych cytatów, fragmentów wierszy, piosenek, obrazów, jednak czy  rzeczywiście mamy do tego prawo?  Czy sam fakt, iż pewne fragmenty są tak powszechnie dostępne, znane i wszechobecnie stosowane, daje uprawnienia do tego, aby wykorzystywać je w swoich produktach, utworach, działalności? Musimy pamiętać, ze  każdy utwór jest przedmiotem ochrony prawa autorskiego.  […]