Wyroki Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w kontekście ich znaczenia i wpływu na stosowanie prawa w Polsce

28th Lipiec, 2014 - Posted by Paulina Kopanska - Bez Komentarzy

Na skutek przystąpienia Polski do struktur Unii Europejskiej (dalej: UE) cały prawny dorobek wspólnotowy zwany acquis communautaire został niejako inkorporowany do wewnętrznego porządku prawnego naszego kraju i w konsekwencji jest prawem obowiązującym. Już przed przystąpieniem Polski do UE rozpoczął się proces konsolidacji i przystosowania obowiązujących w Polsce norm do regulacji unijnych. Celem tych procesów, które » Czytaj dalej

Dopuszczalność zawarcia „czynności z samym sobą”

15th Lipiec, 2014 - Posted by Piotr Dziurla - Bez Komentarzy

Zawarta w art. 108 Kodeksu cywilnego (dalej k.c.) zasada zakazu dokonywania przez pełnomocnika czynności prawnej z sobą samym, została przede wszystkim wprowadzona w celu ochrony interesów mocodawcy. Zakaz ten znajduje zastosowanie zarówno w sytuacji, gdy pełnomocnik jest drugą stroną umowy zawieranej w imieniu mocodawcy, jak również wtedy, gdy reprezentuje on jednocześnie obie strony czynności prawnej. » Czytaj dalej

Materialnoprawne i prawnoprocesowe przesłanki i skutki złożenia oświadczenia o potrąceniu

11th Lipiec, 2014 - Posted by Dominika Kaszynska - Bez Komentarzy

Zgodnie z art. 498 Kodeksu Cywilnego gdy dwie osoby są jednocześnie względem siebie dłużnikami i wierzycielami, każda z nich może potrącić swoją wierzytelność z wierzytelności drugiej strony, jeżeli przedmiotem obu wierzytelności są pieniądze lub rzeczy tej samej jakości oznaczone tylko co do gatunku, a obie wierzytelności są wymagalne i mogą być dochodzone przed sądem lub » Czytaj dalej

Dostęp do dokumentacji medycznej zmarłego

8th Lipiec, 2014 - Posted by Urszula Borowicz - Bez Komentarzy

Zgodnie z przepisem art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r.  o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw pacjenta (dalej jako ustawa)  “Po śmierci pacjenta, prawo wglądu w dokumentacje medyczna ma osoba upoważniona przez pacjenta za życia”. Nadto zgodnie z przepisem § 52 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2006 » Czytaj dalej

Dostęp do dokumentacji medycznej dziecka przysługujący przedstawicielowi ustawowemu

8th Lipiec, 2014 - Posted by Urszula Borowicz - Bez Komentarzy

Kwestie udostępniania dokumentacji medycznej zostały uregulowane w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku praw pacjenta (dalej jako ustawa), ustawie z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotne oraz w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej w zakładach » Czytaj dalej

Niższe opłaty za uzyskanie informacji z KRK oraz zmiany w KRS i za złożenie sprawozdania finansowego

5th Lipiec, 2014 - Posted by admin - Bez Komentarzy

Od dnia 1 lipca 2014 roku obowiązują niższe opłaty za  uzyskanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego. Opłata za informację o osobie, która do tej pory wynosiła 50,00 zł, obecnie została zmniejszona do 30,00 zł. Z kolei w odniesieniu do informacji o podmiotach zbiorowych opłatę obniżono ze 100,00 zł do 30,00 zł Znowelizowane przepisy ustawy z dn. » Czytaj dalej