Ustawodawca w trosce o przedsiębiorców – projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym.

Trwają prace nad projektem ustawy zawierającej uproszczenia dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym. Ustawa nowelizacyjna zawiera między innymi zmianę przepisów kodeksu cywilnego, kodeksu spółek handlowych, kodeksu pracy oraz ordynacji podatkowej. Jakie uproszczenia dla przedsiębiorców zaplanował ustawodawca?

Po pierwsze, znowelizowany zostanie art. 39 kodeksu cywilnego dot.  dokonywania czynności prawnych bez umocowania. Od dnia 01 stycznia 2019 r. w sytuacji, gdy umowę jako organ osoby prawnej, zawrze osoba bez umocowania lub też przekroczy jego zakres, ważność czynności będzie uzależniona od jej potwierdzenia przez osobę prawną w imieniu której umowa została zawarta.

Brak takiego potwierdzenia skutkować  będzie nieważnością zawartej umowy oraz umożliwi kontrahentowi dochodzenie roszczeń odszkodowawczych. Nieważne będą natomiast jednostronne czynności prawne dokonane przez działającego jako organ osoby prawnej z przekroczeniem jego zakresu albo bez umocowania. Zmiana przepisów reguluje więc kwestie ważności czynności prawnych dokonywanych przez pełnomocnika osoby prawnej lub członka jej organów.

Po drugie, ustawodawca zakłada nowelizacje przepisów kodeksu pracy w zakresie przepisów statuujących obowiązek okresowych szkoleń pracownika. Ustawodawca planuje zniesienie tego obowiązku w odniesieniu do pracowników administracyjno-biurowych, gdy rodzaj działalności pracodawcy nie przekracza trzeciej kategorii ryzyka w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Uzasadniając potrzebę nowelizacji tych regulacji, wskazuje się, iż pracownicy administracyjno – biurowi są w mniejszym stopniu narażeni na wypadki przy pracy.

Projekt ustawy nowelizującej przewiduje również zmiany w kodeksie spółek handlowych.

Po pierwsze, ustawodawca doprecyzował procedurę rezygnacji z funkcji członka zarządu w sytuacji, gdy jest on jedynym członkiem zarządu spółki. Zgodnie z proponowanymi zmianami, członek zarządu powinien złożyć swą rezygnację wspólnikom jednocześnie zwołując zgromadzenie wspólników. W myśl nowych przepisów, rezygnacja będzie skuteczna  w dniu następującym po zgromadzeniu wspólników. Taka regulacja praktycznie uniemożliwi natychmiastową rezygnację ze stanowiska członka zarządu.

Dodatkowo, ustawodawca zdecydował się na rozwiązanie istniejących w praktyce wątpliwości dot. dnia dywidendy. Znowelizowane brzmienie przepisu art. 193 §3 ksh wskazuje, że w przypadku, gdy zarząd spółki z o.o. nie określi terminu wypłaty dywidendy, za dzień dywidendy uznaje się dzień podjęcia uchwały o podziale zysku. Zmieniono również §4 ww. przepisu tak, by korespondował ze zmianami dot. dnia dywidendy. Ustawodawca zdecydował, że w przypadku, gdy walne zgromadzenie nie określi terminu wypłaty dywidendy, jej wypłata powinna nastąpić „niezwłocznie” po dniu dywidendy. Taka regulacja może powodować praktyczne trudności z określeniem za jaki okres czasu uznaje się „niezwłoczność”. Aspekty te rozstrzygnie praktyka.

Kolejnym novum jest obowiązek zwrotu wypłaconej wspólnikom spółki z o.o. zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy w przypadku, gdy spółka odnotowała stratę albo osiągnęła zysk w wysokości mniejszej od wysokości zaliczek. W takiej sytuacji, wspólnicy będą zobowiązani do zwrotu bądź całości zaliczki (gdy spółka odnotowała stratę) bądź w części (odpowiadającej wysokości przekraczającej zysk przypadający wspólnikowi za dany rok obrotowy, gdy osiągnięty zysk jest mniejszy od wypłaconych zaliczek).

Dodatkowo, zmiana przepisów dotyczy także reprezentacji spółki z o. o. w likwidacji. Dodany do art. 276 §1 1 ksh precyzuje, że sposób reprezentacji spółki z o .o.  w likwidacji może być określony w umowie spółki, uchwale o likwidacji spółki lub orzeczeniu sądu. Dodatkowo, sąd może w każdym przypadku określić albo zmienić sposób reprezentacji spółki w likwidacji.

Poza tym projekt ustawy zawiera propozycje zmian w ustawach podatkowych w tym miedzy innymi w Ordynacji podatkowej, ustawie o podatku od towarów i usług oraz ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Projekt zawiera między innymi propozycje skrócenia,  określonego w ustawie o podatku od towarów i usług, do 90 dni dotychczasowego 150- dniowego terminu do wykazania nieściągalności wierzytelności, która jest podstawą do korekty opodatkowania oraz podatku z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na terytorium kraju.

Podsumowując, projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym zawiera katalog przepisów, które mają na celu wyjaśnienie między innymi, wątpliwości które powstały w praktyce stosowania kodeksu spółek handlowych czy kodeksu cywilnego. Proponowane przez ustawodawcę rozwiązania nie zostały jednak przyjęte z jednakowym entuzjazmem przez wszystkich zainteresowanych.

Komentarze |0|

Legenda *) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane
**) Możesz używać tych znaczników i atrybutów HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>
Kategoria: zmiany w prawie