Pięć istotnych zmian w prawie dla przedsiębiorców

Nowy rok rozpoczyna się zmianami w prawie, które wpływają na codzienną działalność gospodarczą polskich przedsiębiorców. Część z nich opisaliśmy do tej pory na łamach kompendium. Na początku nowego roku, przedstawiamy zestawienie pięciu zmian w prawie, które w naszej ocenie znacząco wpłyną funkcjonowanie przedsiębiorców w obrocie gospodarczym.

1. Pracownicze plany kapitałowe

Ustawa z dnia 04 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych

Wejście w życie zmian: 01 stycznia 2019 r.

Planowane zmiany mają stanowić dodatkowe, systemowe rozwiązanie mające na celu oszczędzania dodatkowych środków finansowych na świadczenia emerytalne. Jakkolwiek kierunek zmian należy ocenić pozytywnie, to pracownicze plany kapitałowe niewątpliwie wiążą się z dodatkowymi obowiązkami dla pracodawców – nie tylko finansowymi lecz również administracyjnymi.

Obowiązek wdrożenia pracowniczych planów kapitałowych został rozłożony w czasie. Najwcześniej, pracownicze plany kapitałowe powinni wdrożyć przedsiębiorcy zatrudniający co najmniej 250 osób.

2. Zmiany w rozliczeniach leasingu aut

Ustawa z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw

Wejście w życie: 01 stycznia 2019 r.

W nadchodzącym roku, ustawodawca wprowadza nowe zasady rozliczania leasingu aut przez przedsiębiorców w przypadku umów zawartych na leasing aut po 01 stycznia 2019 r.

Leasing aut prawdopodobnie stanie się mniej atrakcyjny dla przedsiębiorców, z uwagi na fakt, że zostaną wprowadzone ograniczenia dot. możliwości rozliczenia kosztów uzyskania przychodu.

W sytuacji, gdy wartość auta będzie przekraczać kwotę 150 tys. złotych, przedsiębiorca nie będzie mógł dokonać rozliczenia poniesionych kosztów w 100 %. Natomiast, w sytuacji gdy auto wykorzystywane  będzie do celów zarówno służbowych jak i prywatnych, poniesione koszty związane z użytkowaniem auta, przedsiębiorca będzie mógł rozliczyć jedynie w 75 %.

Podsumowując, rok 2019 niesie ze sobą potencjalne dodatkowe koszty dla przedsiębiorcy związane z leasingiem aut, a tym samym zwiększa atrakcyjność zmiany dotychczasowej praktyki leasingu aut  na zakup przez przedsiębiorców samochodów osobowych.

3. Zmiany w Krajowym Rejestrze Sądowym dot. składania sprawozdań finansowych

Ustawa z dnia 06 grudnia 2018 r. o Krajowym Rejestrze Zadłużonych

Wejście w życie: w większości od dnia 01 stycznia 2019 r.

Wprowadzony przez ustawodawcę na początku tego roku obowiązek składania sprawozdań finansowych w formie elektronicznej wywołał wiele kontrowersji jak też problemów natury technicznej.

Przede wszystkim, problem ze złożeniem sprawozdania finansowego miały te spółki, których członkowie zarządu nie posiadają numeru PESEL.

Szereg wątpliwości związanych ze stosowaniem nowych przepisów postanowił uregulować ustawodawca. Planowane zmiany dopuszczają między innymi możliwość składania sprawozdań finansowych przez radców prawnych i adwokatów posiadających nr PESEL. Więcej trudności związanych ze składaniem sprawozdań finansowych spółek, mogą mieć prawnicy zagraniczni.

4. Zmiany w przepisach procedury cywilnej – utrudnione egzekwowanie przez wierzycieli swoich wierzytelności?

Projekt z dnia 14 grudnia 2018 r. ustawy o zmianie ustawy kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw.

Wejście w życie: na chwilę obecną brak jest informacji, dnia 19.12.2018 r. projekt został zatwierdzony przez Radę Ministrów

Ustawodawca już od zeszłego roku planuje szereg zmian w przepisach kodeksu postępowania cywilnego. W pierwotnym założeniu zmiany miały zacząć obowiązywać już w 2018 r Obecnie planowane zmiany nadal mają postać jedynie projektu, którego nie skierowano jeszcze do Sejmu.

Mimo tak wczesnego etapu prac legislacyjnych, nie sposób wykluczyć możliwości, że zmiany te zaczną obowiązywać już w 2019 roku. Jak planowane zmiany wpłyną na działalność gospodarczą przedsiębiorców ? Przede wszystkim zmiany te odczują przedsiębiorcy, którzy decydują się na sądowe dochodzenie swoich praw.

Na obecnym etapie,  przedsiębiorcy powinni mieć na uwadze możliwy wzrost opłat sądowych, a także „przywrócenie” postępowania w sprawach gospodarczych, a także zmiany przepisów dot. właściwości miejscowej (a co za tym idzie, możliwy wzrost kosztów związanych z postępowaniem sądowym).

Jednocześnie ustawodawca zapewnia, że planowane zmiany mają pozytywnie wpłynąć na czas trwania postępowań sadowych, co umożliwi przedsiębiorcom szybsze wyegzekwowanie przysługujących im należności.

5. Zmiany w ustawie dot. odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary

Projekt ustawy z dnia 14 września 2018 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary

Wejście w życie: na obecnym etapie nie wiadomo, ale niewykluczone, że już w 2019 r.

O projekcie zmiany ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary, pisaliśmy w kompendium w sierpniu. Jednakże od tamtego czasu projekt ten został zmieniany, a obecnie oczekujemy na skierowanie projektu ustawy do Sejmu.

Proponowane w projekcie zmiany, nakładają na osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębne przepisy przyznają zdolność prawną, szereg nowych obowiązków. W szczególności, przedsiębiorcy będą zobowiązani wdrożyć zasady oraz procedury umożliwiające wyjaśnianie zgłaszanych przez pracownika nieprawidłowości. System związany z sygnalizowaniem nieprawidłowości wiąże się przede wszystkim ze zmianami w administrowaniu prowadzoną działalnością.

Podsumowując, rok 2019 rozpoczynamy wieloma istotnymi dla przedsiębiorców zmianami w prawie, które oznaczają dla nich nowe wyzwania.

Komentarze |0|

Legenda *) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane
**) Możesz używać tych znaczników i atrybutów HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>
Kategoria: zmiany w prawie