Zawieszenie prowadzenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorców


Po nowelizacji ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 19 grudnia 2008 roku powstała możliwość zawieszenia działalności gospodarczej prowadzonej przez przedsiębiorców, którzy podlegają rejestracji w Ewidencji Działalności Gospodarczej jak i w Krajowym Rejestrze Sądowym. Przedsiębiorca nie zatrudniający pracowników może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na okres od 1 miesiąca do 24 miesięcy. Zgodnie z art. 14a wskazanej ustawy zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej następuje na wniosek przedsiębiorcy.

Okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej rozpoczyna się od dnia wskazanego we wniosku o wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej, nie wcześniej niż w dniu złożenia wniosku, i trwa do dnia złożenia wniosku o wpis informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej.

Zgłaszanie informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej w przypadku przedsiębiorców podlegających obowiązkowi wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego następuje na podstawie przepisów o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Zgodnie z przepisami o Krajowym Rejestrze Sądowym wpis do Rejestru informacji o zawieszeniu działalności gospodarczej obejmuje w szczególności datę rozpoczęcia zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej.

Wniosek o wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej oraz wniosek o wpis informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej jest zwolniony z opłat sądowych. Wpisy dokonane w wyniku rozpoznania takich wniosków nie podlegają ogłoszeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Po zgłoszeniu informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej w KRS, przedsiębiorca w terminie 7 dni powinien zawiadomić pisemnie również właściwego naczelnika urzędu skarbowego, wskazując przy tym okres, na jaki działalność została zawieszona. Od tego momentu podatnik będący wspólnikiem spółki jawnej, komandytowej lub komandytowo – akcyjnej, która zawiesiła działalność gospodarczą, jest zwolniony w zakresie tej działalności z obowiązków podatkowych, takich jak obowiązek uiszczania zaliczki na podatek dochodowy za okres objęty zawieszeniem.

Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej wywiera skutki prawne w zakresie ubezpieczeń społecznych od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przedsiębiorca dokonał zgłoszenia zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej, do ostatniego dnia miesiąca, w którym przedsiębiorca dokonał zgłoszenia wznowienia wykonywania działalności gospodarczej.

Jest to dobre narzędzie dla małych i średnich przedsiębiorców, którzy nie zatrudniają pracowników na podstawie umowy pracę i pragną w okresie zastoju gospodarczego nie likwidować działalności.  Dla  nowych przedsiębiorców (dotyczy to osób prowadzących osobiście działalność gospodarczą) posiada ono jeden mankament, który polega na tym, ze w okresie zawieszenia prowadzenia działalności biegnie nieprzerwanie okres ulgi do opłacania składki na ubezpieczenia społeczne w obniżonej wysokości.

Komentarze |0|

Legenda *) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane
**) Możesz używać tych znaczników i atrybutów HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>