Reprezentacja w sporach z zarządem spółki z o.o.

21st Listopad, 2011 - Posted by Maciej Lipiński - Bez Komentarzy

Stosownie do art. 201 ust. 1 Kodeksu spółek handlowych (zwanego dalej KSH) Zarząd prowadzi sprawy spółki oraz reprezentuje spółkę na zewnątrz. Zarząd uprawniony jest tym samym m.in. do zawierania umów spółki z podmiotami trzecimi. Ustawa ta przewiduje jednak wyjątki od reprezentowania spółki przez zarząd. Jednym z nich jest art. 210 KSH odnoszący się do sytuacji, » Czytaj dalej

Już niedługo przedsiębiorca będący osobą fizyczną będzie mógł się przekształcić w spółkę kapitałową.

25th Marzec, 2011 - Posted by Maciej Lipiński - Bez Komentarzy

W dniu 2.03.2011r. przekazano Prezydentowi i Marszałkowi Senatu ustawę z dnia 25.02.2011r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców.Wprowadza ona liczne zmiany w wielu obowiązujących aktach prawnych, które stanowią wyciągnięcie ręki ze strony ustawodawcy w kierunku złagodzenia barier natury administracyjnej i przyspieszenia różnego rodzaju postępowań dotyczących obywateli. Niniejsza ustawa, w przypadku » Czytaj dalej

Boatcamp i Niezbędnik prawny Start’upu

8th Marzec, 2010 - Posted by admin - Bez Komentarzy

Panowie Krzysztof Jarosiński i Marcin Błaszyk brali w imieniu Kancelarii Prawnej Renata Urowska i Wspólnicy Sp. k. udział w  Boatcamp . Przedstawili tam prezentację: “Niezbędnik prawny start’upu, nie tylko internetowego”: Czytaj dalej

Co grozi członkowi zarządu, który nie złożył wniosku o ogłoszenie upadłości?

22nd Styczeń, 2010 - Posted by Wojciech Lipiak - Bez Komentarzy

Obowiązek złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości wynika z treści art. 21 ust 2 Prawa upadłościowego i naprawczego. W przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością obowiązek ten dotyczy każdego członka zarządu, bez względu na określony w umowie spółki sposób reprezentacji. Brak realizacji tego obowiązku w odpowiednim momencie wiąże się z możliwością dochodzenia roszczeń przez wierzycieli spółki. Na » Czytaj dalej

Jak się pozbyć kłopotliwego wspólnika ze spółki z o.o.?

25th Październik, 2009 - Posted by Wojciech Lipiak - Bez Komentarzy

Co może zrobić wspólnik lub wspólnicy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, kiedy wśród nich pojawia się osoba, z powodu której prawidłowe działanie spółki jest utrudnione? Czytaj dalej

Prokura i odpowiedzialność prokurenta

8th Wrzesień, 2009 - Posted by Wojciech Kolasiński - Bez Komentarzy

Kto może ustanowić prokurę? Jak to zrobić? Kto może być prokurentem? Jaka jest odpowiedzialność prokurenta? Czytaj dalej

Uchylenie uchwały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

27th Lipiec, 2009 - Posted by Wojciech Lipiak - Bez Komentarzy

Zgodnie z art. 249 Kodeksu spółek handlowych, w przypadku powzięcia przez wspólników uchwały sprzecznej z umową spółki bądź dobrymi obyczajami i godzącej w interesy spółki lub mającej na celu pokrzywdzenie wspólnika, istnieje możliwość jej zaskarżenia w drodze powództwa o jej uchylenie. Czytaj dalej

Egzekucja z udziałów w spółce z o.o.

24th Maj, 2009 - Posted by Wojciech Lipiak - Bez Komentarzy

Egzekucja z udziałów w spółce z o.o. może stanowić skuteczny środek zaspokojenia wierzyciela. W toku egzekucji może okazać się, że jest to praktycznie jedyny sposób na skuteczne wyegzekwowanie należności. Udział w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością obejmuje ogół praw i obowiązków wspólnika, których treść wynika ze umowy spółki. W ramach uprawnień przysługujących wspólnikom rozróżniamy uprawnienia o » Czytaj dalej

Nowelizacja kodeksu spółek handlowych - kilka uwag z perspektywy egzekucji roszczeń

12th Marzec, 2009 - Posted by Wojciech Lipiak - Bez Komentarzy

8 stycznia 2009 roku weszła w życie Ustawa z dnia 23 października 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych (Dz.U.08.217.1381). Ustawa ta wprowadza kilka istotnych zmian. I Najważniejszą z nich wydaje się być obniżenie minimalnego kapitału zakładowego w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością i spółce akcyjnej (zmiana art. 154 par. 1 i art. 308 par. » Czytaj dalej

  Newer Entries