Postępowanie Zabezpieczające- Co to takiego i ile kosztuje?

19th Lipiec, 2012 - Posted by Maja Szymczak - Bez Komentarzy

W dzisiejszych realiach gospodarczych coraz częściej pojawiają się trudności z wyegzekwowaniem należności od dłużnika. Co zrobić, aby uniknąć problemów z egzekucją? Jak odzyskać pieniądze, gdy wiemy, iż dłużnik może utrudniać zaspokojenie naszych roszczeń? Pomocną może okazać się instytucja zabezpieczenia roszczeń, którą przewidują przepisy kodeksu postępowania cywilnego. Postępowanie to ma na celu, na czas toczącego się postępowania » Czytaj dalej

Uwierzytelnianie zagranicznych dokumentów urzędowych w Polsce

17th Lipiec, 2012 - Posted by Piotr Dziurla - Bez Komentarzy

We współczesnym świecie, w dobie globalizacji i postępującej integracji europejskiej, w obrocie prawnym często zachodzi potrzeba uwierzytelnienia zagranicznych dokumentów urzędowych. Zgodnie z polskim prawem, za dokument urzędowy uznaje się dokument, który zostanie sporządzony w przepisanej formie przez powołane do tego organy władzy publicznej i inne organy państwowe w zakresie ich działania. Dokumenty urzędowe są niekiedy » Czytaj dalej

Prawne ograniczenia zasady swobody umów

9th Lipiec, 2012 - Posted by Anna Roszak - Bez Komentarzy

Prowadząc działalność gospodarczą, w każdej dziedzinie, pamiętać należy, że zagwarantowana w przepisach kodeksu cywilnego zasada swobody umów, nie jest nieograniczona. Zasadniczo przedsiębiorca może swobodnie decydować o tym, kto będzie jego kontrahentem  oraz jak długo będzie utrzymywał z nim stosunku gospodarcze. Co do zasady więc, przedsiębiorca może w określonym czasie, na określonym terytorium zaopatrywać w produkowane czy » Czytaj dalej

Czy użycie powszechnie znanego cytatu jest naruszeniem praw autorskich?

9th Lipiec, 2012 - Posted by Maja Szymczak - Bez Komentarzy

Nierzadko zdarza się, iż używamy powszechnie znanych cytatów, fragmentów wierszy, piosenek, obrazów, jednak czy  rzeczywiście mamy do tego prawo?  Czy sam fakt, iż pewne fragmenty są tak powszechnie dostępne, znane i wszechobecnie stosowane, daje uprawnienia do tego, aby wykorzystywać je w swoich produktach, utworach, działalności? Musimy pamiętać, ze  każdy utwór jest przedmiotem ochrony prawa autorskiego.  Zgodnie » Czytaj dalej

Kilka opłat od jednego pozwu o naruszenie dóbr osobistych

4th Lipiec, 2012 - Posted by Filip Kilanowski - Bez Komentarzy

Pozew o ochronę dóbr osobistych, jeżeli zawiera także roszczenie pieniężne, podlega kilku opłatom sądowym. Wynika to z uchwały, jaką w dniu 16 października 2009 r. podjął Sąd Najwyższy w składzie 7 sędziów (sygn. akt III CZP 54/09). Ustawodawca, niestety, nie ma zamiaru zmienić tego stanu rzeczy. Pokrzywdzony naruszeniem dóbr osobistych może wystąpił z kilkoma roszczeniami, takich » Czytaj dalej

Podważenia uchwały walnego zgromadzenia spółdzielni mieszkaniowych

4th Lipiec, 2012 - Posted by Maciej Lipiński - Bez Komentarzy

Spółdzielnie mieszkaniowe funkcjonują poprzez powołane w tym celu organy. Najwyższym organem spółdzielni jest walne zgromadzenie jej członków. Członkiem spółdzielni mieszkaniowej może być natomiast osoba fizyczna, choćby nie miała zdolności do czynności prawnych lub miała ograniczoną zdolność do czynności prawnych. Członek może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu przez pełnomocnika, jeżeli ustawa lub statut nie stanowią inaczej. Osoby » Czytaj dalej