Nie tylko prawo autorskie, są jeszcze prawa do bazy danych

21st Lipiec, 2009 - Posted by Krzysztof Jarosiński -

W praktyce prowadzenia serwisów internetowych dyskusje na tematy prawne koncentrują się głównie wokół tego, w jaki sposób legalnie wykorzystywać cudze utwory. Ewentualnie, dyskutuje się, czy w odniesieniu do danej nazwy domeny, ten kto ją zarejestrował, ma szanse w sporze z uprawnionym ze znaku towarowego. Tymczasem jest jeszcze co najmniej jeden obszar, który warto mieć na względzie, gdy swoją działalność opiera się na wykorzystywaniu cudzego contentu, bądź w swojej działalności pracuje się na cudzych bazach danych.

To właśnie o bazach danych, zwłaszcza tych elektronicznych, chciałbym napisać kilka słów.

Prawo autorskie a prawa do bazy danych

Należy pamiętać, że elektroniczne bazy danych (zapisane w postaci cyfrowej) są chronione prawem autorskim, jeśli ich układ, dobór materiałów, zestawienie mają charakter twórczy. Natomiast w przypadku, gdy w celu sporządzenia, weryfikacji lub prezentacji zawartości elektronicznej bazy danych jej producent poczynił istotne nakłady, wówczas nawet w braku takich twórczych przejawów w strukturze bazy danych, o jakich mowa wyżej, jest ona zawsze chroniona na mocy przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U. z 2001 Nr 128, poz. 1402 z późn. zm.).

W takim przypadku wyłącznie ten, kto poczynił wyżej wspomniane nakłady (producent bazy danych) ma wyłączne prawo do pobierania i wtórnego korzystania z całości lub istotnej części zawartości bazy danych.

Wyłączenie dozwolonego użytku prywatnego

Twórcy serwisów internetowych oraz developerzy powinni mieć świadomość, że w odniesieniu do elektronicznych baz danych (odmiennie niż to ma miejsce w przypadku utworów w rozumieniu prawa autorskiego), wyłączony jest całkowicie tzw. dozwolony użytek prywatny. Tym samym nie jest dopuszczalne korzystanie z zawartości takich baz danych, bez zezwolenia ich producentów.

Definicja bazy danych

Po drugie, w świetle obecnej definicji bazy danych, nie sposób z całą pewnością wyłączyć możliwości uznania przez sąd, że określony serwis internetowy lub jego część stanowi bazę danych, wobec czego jego administrator (właściciel) korzysta nie tylko z ochrony na gruncie prawa autorskiego, ale także ochrony na podstawie ustawy o ochronie baz danych.

Roszczenia producenta bazy danych

Warto też mieć świadomość, że podobnie, jak w przypadku naruszeń autorskich praw majątkowych, producent bazy danych może wystąpić z roszczeniem, m.in. o:

naprawienie wyrządzonej szkody:

a) na zasadach ogólnych albo

b) poprzez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej dwukrotności, a w przypadku gdy naruszenie jest zawinione - trzykrotności stosownego wynagrodzenia, które w chwili jego dochodzenia byłoby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie z bazy danych (zob. art. 11 ust. 1 pkt 3 lit. a-b ustawy o ochronie baz danych).

© by blaszyk-jarosinski.pl

No Comments

No Comments

Leave a reply

Name *

Mail *

Website