W jaki sposób użytkownik wieczysty może się bronić przed podwyżką opłat za użytkowanie wieczyste

Zgodnie z ustawą z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm.), zwanej dalej „ugn”, Gmina ma prawo raz na trzy lata podnieść wysokość opłat za użytkowanie wieczyste. Stanowi to tzw. aktualizację wysokości stawek procentowych opłat rocznych.

Gmina uzasadnia podwyżkę na ogół tym, że wzrosła wartość gruntu, ponieważ stawka procentowa naliczana jest właśnie od tej kwoty. Wysokość należnych opłat uzależniona jest również od określonego w umowie celu, na jaki grunt został oddany w użytkowanie wieczyste.

Istotne jest, iż właściwy organ zamierzający zaktualizować opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej powinien wypowiedzieć na piśmie wysokość dotychczasowej opłaty, do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego, przesyłając równocześnie ofertę przyjęcia jej nowej wysokości. Do wypowiedzenia Organ musi dołączyć informację o wartości nieruchomości, oraz o miejscu, w którym można zapoznać się z operatem szacunkowym.

Wypowiedzenie musi zostać nie tylko wysłane ale i doręczone użytkownikowi do 31 grudnia.

Niedotrzymanie tego terminu powoduje, że opłata w nowej wysokości będzie ewentualnie obowiązywała dopiero od dnia 1 stycznia kolejnego roku. Do wypowiedzenia dołącza się informację o wartości nieruchomości oraz o miejscu, w którym można zapoznać się z operatem szacunkowym

Użytkownik wieczysty po otrzymaniu informacji o podwyżce opłaty może domagać się jej obniżenia. W tym celu, zgodnie z art. 78 ust. 2 ugn,  w ciągu 30 dni od dnia otrzymania  przez właściwy Organ wypowiedzenia, musi on złożyć do Samorządowego Kolegium Odwoławczego właściwego ze względu na miejsce położenia nieruchomości  wniosek o ustalenie, że aktualizacja opłaty jest nieuzasadniona albo że jest uzasadniona ale w innej wysokości.

Istotne jest, że złożenie  wniosku do SKO pozwala użytkownikowi wieczystemu wnosić tymczasem opłaty za użytkowanie wieczyste w dotychczasowej wysokości, a niedotrzymanie terminu ich wnoszenia skutkuje obowiązkiem opłacenia odsetek za zwłokę liczonych od opłat w dotychczasowej wysokości.

Korzystnym rozwiązaniem przyjętym przez ustawodawcę jest fakt, iż w przypadku złożenia przez użytkownika wypowiedzenia, ciężar dowodu, że istnieją przesłanki do aktualizacji opłaty, spoczywa na właściwym organie.

Po rozpoznaniu sprawy Samorządowe Kolegium Odwoławcze ma trzy możliwości: utrzymać w mocy zaktualizowaną opłatę ustaloną przez gminę, obniżyć ją w taki sposób, aby nowa wysokość była jednak wyższa od dotychczasowej, lub uznać, że aktualizacja nie była potrzebna i użytkownik wieczysty powinien wnosić opłatę w dotychczasowej wysokości.

W przypadku negatywnej oceny Samorządowego Kolegium Odwoławczego, użytkownikowi przysługuje jeszcze droga sądowa. Od orzeczenia SKO może on bowiem wnieść sprzeciw w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia.

Wniesienie sprzeciwu jest równoznaczne z żądaniem przekazania sprawy do sądu powszechnego właściwego ze względu na miejsce położenia nieruchomości.

Taki pozew (sprzeciw) użytkownika wieczystego zastępuje złożony przez niego wcześniej wniosek do kolegium o ustalenie, że aktualizacja opłaty nie jest uzasadniona albo opłata powinna zostać określona w niższej wysokości.

W razie jego wniesienia orzeczenie SKO traci moc. Z kolei od wyroku sądu powszechnego każda ze stron może wnieść apelację do sądu drugiej instancji.

Komentarze |0|

Legenda *) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane
**) Możesz używać tych znaczników i atrybutów HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>
Kategoria: prawo cywilne