Kary nakładane przez Prezesa UOKiK – działania prewencyjne

W ostatnim czasie coraz częściej słyszy się o postępowaniach wszczynanych wobec przedsiębiorców przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (dalej: Prezes UOKiK). Tym bardziej, że kary pieniężne nakładane przez Prezesa UOKiK na skutek przeprowadzonych postępowań są coraz wyższe:

–          PKP Cargo – kara pieniężna ponad 60 mln PLN;

–          BZ WBK – kara pieniężna 1,3 mln PLN;

–          Żabka Polska – kara pieniężna 1,5 mln PLN;

Dziś na stronie internetowej UOKiK pojawiła się informacja, że Prezes UOKiK nałożyła na największych producentów cementu kary o łącznej wysokości ponad 411 mln PLN za uczestnictwo w kartelu.

http://www.uokik.gov.pl/pl/informacja_i_edukacja/informacja/komunikaty_prasowe/art663.html

Kancelaria zwraca uwagę, że przedsiębiorcy powinni uświadamiać sobie, że obowiązująca ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów nakłada na nich szereg obowiązków, w szczególności zakazuje zawierania porozumień ograniczających konkurencję, w tym tzw. porozumień cenowych oraz porozumień mających na celu podział rynków zbytu lub zakupu. Kancelaria przestrzega, że zgodnie z ustawą, takie porozumienia nie muszą mieć formy pisemnej. Wystarczy, że Prezes UOKiK ustali, że przedsiębiorcy dokonali niedozwolonych ustaleń za pośrednictwem poczty elektronicznej (email), faksu, czy też ustaleń ustnych, by nałożył karę pieniężną, która może  sięgnąć 10% przychodu osiągniętego w roku rozliczeniowym poprzedzającym rok nałożenia kary.

Poza niedozwolonymi porozumieniami cenowymi, szereg innych zachowań przedsiębiorców skutkujących wyłączeniem lub ograniczeniem konkurencji albo naruszeniem zbiorowych interesów konsumentów może narazić danego przedsiębiorcę na postępowanie ze strony UOKiK. W tym zakresie Kancelaria służy wszelkimi wyjaśnieniami, w tym wskazówkami, np. jakich klauzul należy unikać w umowach zawieranych z kontrahentami, jakich postanowień umownych nie stosować w umowach z konsumentami, etc.

Proszę pamiętać, że ryzyko wszczęcia kontroli ze strony UOKiK jest tym większe, że obecnie każdy ma możliwość zawiadomienia Prezesa UOKiK o niedozwolonych działaniach przedsiębiorcy, przy czym może to być zawiadomienie anonimowe. W związku z powyższym zdarza się, że konkurencja wykorzystuje instytucję zawiadomienia Prezesa UOKiK celem zaszkodzenia danemu przedsiębiorcy, który narusza przepisy ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.

Po drugie, w toku postępowania przeciwko grupie przedsiębiorców można skorzystać z tzw. programu łagodzenia kary (leniency), co powoduje, że niejednokrotnie w postępowaniu przed UOKiK rozpadają się wcześniejsze porozumienia przedsiębiorców, zwłaszcza w układzie producent – dystrybutorzy, czy też kartele, ponieważ przedsiębiorcy chcąc uniknąć kary przedstawiają dowody na bezprawne działania pozostałych przedsiębiorców działających w ramach niedozwolonego porozumienia.

Zespół prawa konkurencji Kancelarii jest gotowy odpowiedzieć na wszelkie Państwa szczegółowe zapytania dotyczące ww. kwestii, jak również zweryfikować określone Państwa umowy, regulaminy w zakresie zgodności z przepisami ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.

Komentarze |0|

Legenda *) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane
**) Możesz używać tych znaczników i atrybutów HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>