Spory o domeny internetowe część III – mediacje

Odrębnym trybem postępowania przed sądem polubownym są mediacje. Każda osoba dochodząca od abonenta nazwy domeny zaniechania naruszeń swoich praw może złożyć w Sądzie Polubownym ds. Domen Internetowych przy PIIT (Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji) wniosek o wszczęcie mediacji.

Mediacje mogą poprzedzać postępowanie arbitrażowe. Aby mediacja mogła zostać przeprowadzona konieczna jest zgoda posiadacza domeny.

Mediacje nie są często wykorzystywane do rozwiązywania sporów. W latach 2003-2007 przed Sądem Polubownym do spraw Domen Internetowych przy PIIT toczyło się 55 postępowań mediacyjnych, z czego jedynie 6 zakończyło się zawarciem ugody.

Chcąc przeprowadzić mediacje musimy złożyć stosowny wniosek i uiścić bezzwrotną opłatę wstępną w kwocie 500 PLN. PIIT po otrzymaniu naszego wniosku przekaże posiadaczowi domeny propozycję przeprowadzenia mediacji. Jeżeli na tym etapie spotkamy się z odmową lub brakiem odpowiedzi, postępowanie zostanie umorzone. Wyrażając zgodę na przeprowadzenie mediacji abonent domeny zobowiązany jest do uiszczenia w terminie 14 dni opłaty ostatecznej w kwocie 1.000 PLN. Niewniesienie opłaty powoduje umorzenie postępowania. Taką opłatę musi uiścić również występujący z wnioskiem o przeprowadzenie mediacji, z tym, że opłata wstępna zaliczana jest na poczet opłaty ostatecznej. Opłaty ostateczne nie podlegają zwrotowi w przypadku umorzenia postępowania mediacyjnego. Tak więc koszt przeprowadzenia mediacji wynosi dla każdej ze stron 1.000 PLN.

Wniosek o przeprowadzenie mediacji powinien zawierać oznaczenie stron wraz z podaniem ich adresów, numerów telefonów, faksów adresów email. Należy wskazać nazwę domeny, której spór dotyczy, sprecyzować przedmiot wniosku, opisać stan faktyczny i wskazać dowody na jego poparcie.

Mediacje prowadzone są przed mediatorem, którego wyznacza PIIT. Mediacje powinny zakończyć się w terminie trzydziestu dni od daty złożenia wniosku o ich przeprowadzenie. Mediator prowadzi spotkania z każdą ze stron osobno albo łącznie, w zależności od ich woli. Mediator może sam zaproponować stronom treść porozumienia. Uwzględnia przy tym treść norm prawnych oraz interesy stron. Treść mogą zaproponować również strony. Po zakończeniu mediacji, jeżeli strony ugodzą się, podpisują porozumienie w sprawie nazwy domeny. Podpis pod porozumieniem składa również mediator. Takie porozumienie jest wiążące dla stron i zostaje przekazane NASK do wykonania. W braku porozumienia, PITT stwierdza ten fakt na piśmie. Należy pamiętać, że brak porozumienia nie zamyka możliwości wszczęcia postępowania arbitrażowego, jednakże jak wynika z praktyki rzadko dochodzi do porozumienia między stronami.

© by blaszyk-jarosinski.pl

Komentarze |0|

Legenda *) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane
**) Możesz używać tych znaczników i atrybutów HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>