Palenie tytoniu w pracy, obowiązek utworzenia palarni

Czy w zakładzie pracy należy tworzyć palarnię? Jak postąpić z pracownikiem, który pali papierosy w pracy?

Zakaz palenia w pomieszczeniach zakładów pracy wynika bezpośrednio z przepisów prawa (art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych).

W przypadku jednorazowego złamania przez konkretnego pracownika zakazu palenia, sugerowałbym w pierwszej kolejności udzielić pracownikowi kary upomnienia bądź nagany (art. 108 i n. Kodeksu pracy). Dopiero przy powtórnym przyłapaniu na łamaniu zakazu palenia, rozważyć można wypowiedzenie pracownikowi umowy o pracę, w związku z naruszaniem przez niego porządku pracy.

Każdy pracodawca zatrudniający przynajmniej dwudziestu pracowników (niezależnie od tego, czy są to osoby palące, czy nie) zobowiązany jest do zapewnienia pracownikom dostępu do palarni. Wynika to z dyspozycji art. 233 Kodeksu pracy, zgodnie z którym pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom odpowiednie urządzenia higienicznosanitarne. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy wskazuje palarnie jako urządzenie higienicznosanitarne (§ 2 pkt 2). Interpretacje taką potwierdza orzecznictwo (np. wyroki SA/Bk 230/02 czy I OSK 892/06) oraz Państwowa Inspekcja Pracy.

Wymagania co do palarni określa ww. rozporządzenie, załącznik nr 3, § 40-42: Palarnie powinny być usytuowane w sposób nienarażający osób niepalących na wdychanie dymu tytoniowego. W palarni powinno przypadać co najmniej 0,1 m2 powierzchni podłogi na każdego pracownika najliczniejszej zmiany korzystającego z tego pomieszczenia, z tym jednak, że powierzchnia poszczególnych pomieszczeń przeznaczonych na palarnie nie powinna być mniejsza niż 4 m2. W palarni należy zapewnić przynajmniej dziesięciokrotną wymianę powietrza w ciągu godziny.

Brak odpowiedniej palarni w zakładzie pracy naraża pracodawcę przede wszystkim na grzywnę za wykroczenie przeciw prawom pracownikom.

Komentarze |0|

Legenda *) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane
**) Możesz używać tych znaczników i atrybutów HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>