Prawo ochronne na znak towarowy i jego charakter

23rd Grudzień, 2014 - Posted by Daria Poczkajska - Bez Komentarzy

Należy zauważyć, że znak towarowy powstaje niezależnie od jego rejestracji przed właściwym urzędem. Przedsiębiorca może zastosować dane oznaczenia w funkcji znaku towarowego, oznaczając nim towary i usługi. Rejestracja ma charakter fakultatywny, wiąże się z przyznaniem prawa ochronnego. Art. 121 ustawy Prawo własności przemysłowej stanowi, że „na znak towarowy może być udzielone prawo ochronne”. Prawo podmiotowe » Czytaj dalej

Znaczenie znaku towarowego dla każdego przedsiębiorcy

5th Grudzień, 2014 - Posted by Daria Poczkajska - Bez Komentarzy

W Polsce po roku 1989 w gospodarce wolnorynkowej prawo do znaku towarowego zyskało istotne gospodarcze znaczenie. Zwiększyła się liczba towarów i usług. Powstał jednolity rynek w ramach Wspólnoty Europejskiej. Liczba krajów, podlegających zasadom wolnego rynku, znacznie się rozszerzyła. Gospodarka wolnorynkowa jest rodzajem gospodarki, w której przedsiębiorstwa dążą do osiągnięcia jak największego zysku i maksymalnych korzyści. » Czytaj dalej

Zmiany w leczeniu transgranicznym

4th Grudzień, 2014 - Posted by Dominika Kaszynska - Bez Komentarzy

22 lipca 2014 roku Sejm RP przyjął ustawę o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw. Przedmiotowa ustawa implementuje dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 09 marca 2011 roku w sprawie stosowania praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej. Ustawą uregulowano m.in. zasady ułatwiające dostęp pacjentów do świadczeń w innych » Czytaj dalej