Wniesienie sprzeciwu do listy wierzytelności w postępowaniu upadłościowym

11th Grudzień, 2013 - Posted by Piotr Dziurla - Bez Komentarzy

Jednym z najważniejszych elementów w toku postępowania upadłościowego prowadzonego przez syndyka (zarządcę, nadzorcę sądowego) jest ustalenie listy wierzytelności, tj. przygotowanie dokumentu, który w sposób wyczerpujący określa te należności, które winny być zaspokojone z majątku upadłego (masy upadłości). W przypadku błędnego lub niewłaściwego sporządzenia listy uczestnikom postępowania upadłościowego przysługują środki ochrony prawnej w formie sprzeciwu. Zgodnie z » Czytaj dalej

Zasady podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej

6th Grudzień, 2013 - Posted by Paulina Kopanska - Bez Komentarzy

Zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej,[1] działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły, natomiast przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca » Czytaj dalej

Obowiązek alimentacyjny małżonka. Czy konieczny jest rozwód?

6th Grudzień, 2013 - Posted by Marta Sabat - Bez Komentarzy

Poza najpopularniejszym obowiązkiem alimentacyjnym względem dzieci, które nie są w stanie utrzymać się samodzielnie, w pewnych wypadkach, określonych przepisami Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego,  zwanego dalej: KRO, istnieje również obowiązek alimentacyjny względem byłego małżonka. Najczęściej alimenty od byłego małżonka dochodzone są po uzyskaniu rozwodu. Sam wyrok rozwodowy nie oznacza jednak uprawnienia do żądania alimentów. Dla zasądzenia alimentów » Czytaj dalej