Sposób uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnych

23rd Listopad, 2020 - Posted by Klaudia Maciejewska - Bez Komentarzy

W przypadku wnoszenia do sądu określonych pism, konieczne jest uiszczenie od nich odpowiedniej opłaty sądowej. Wysokość opłat sądowych w sprawach cywilnych reguluje Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 755 z późn. zm.) i wymienia kilka rodzajów opłat sądowych: - opłata stała - pobiera » Czytaj dalej

Od 1 stycznia 2021 roku umowy o dzieło będą podlegały zgłoszeniu do organu rentowego

23rd Listopad, 2020 - Posted by Mateusz Oleszko - Bez Komentarzy

Jedną z ustaw znowelizowanych ustawą o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw z dnia 31 marca 2020 r.[1] jest ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych[2]. Na mocy powyższej nowelizacji do ustawy systemowej » Czytaj dalej

Co dzieje się z majątkiem spółki prawa handlowego ujawnionym po jej wykreśleniu z KRS?

26th Październik, 2020 - Posted by Mateusz Oleszko - Bez Komentarzy

Spółka prawa handlowego, czy to osobowa, czy kapitałowa, przestaje istnieć z chwilą wykreślenia jej z Krajowego Rejestru Sądowego (dalej zwany: „Rejestrem”)[1]. Procesami prowadzącymi do wykreślenie spółki z Rejestru może być jej likwidacja, postępowanie upadłościowe lub - w przypadku spółek osobowych, z wyjątkiem spółki komandytowo-akcyjnej - inny uzgodniony przez wspólników sposób zakończenia jej działalności. Cechą wspólną » Czytaj dalej

Przejęcie nieruchomości na własność z zaliczeniem na poczet ceny własnej wierzytelności

26th Październik, 2020 - Posted by Klaudia Maciejewska - Bez Komentarzy

Egzekucja z nieruchomości jest jedynym z najbardziej skutecznych sposobów egzekucji. Jednakże często dochodzi do sytuacji, w której nie dochodzi do zaspokojenia wierzyciela z uwagi na brak chętnych nabywców. W takiej sytuacji wierzyciel ma możliwość przejęcia nieruchomości na własność. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, przejęcie nieruchomości dłużnika na własność może nastąpić po drugiej bezskutecznej licytacji nieruchomości. Uprawnienie do » Czytaj dalej

Czy mogę uczestniczyć w rozprawie z domowego fotela i to przy użyciu smartfona? Przeprowadzanie czynności procesowych na odległość przy użyciu urządzeń technicznych

30th Wrzesień, 2020 - Posted by Mateusz Oleszko - Bez Komentarzy

W przepisach regulujących procedurę cywilną przewidziano uprawnienie Sądu do przeprowadzenia dowodu przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających dokonanie tej czynności na odległość (art. 235 § 2 k.p.c.[1]). W tym trybie sąd jest uprawniony w szczególności do przeprowadzenia dowodu z zeznań świadka. Świadkowi przebywającemu w budynku innego sądu niż sąd, w którym znajdują się skład orzekający oraz » Czytaj dalej

Kradzież szczególnie zuchwała – kiedyś i dziś, skutki nowelizacji

23rd Wrzesień, 2020 - Posted by Klaudia Maciejewska - Bez Komentarzy

Na podstawie art. 38 pkt. 8 i 9 ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 do kodeksu karnego dodano przestępstwo kradzieży szczególnie zuchwałej. Pojęcie “kradzieży szczególnie zuchwałej” nie jest pojęciem nowym w polskiej » Czytaj dalej

Zmiana wysokości odsetek ustawowych od sumy pieniężnej (kapitałowych), odsetek ustawowych za opóźnienie w spełnieniu świadczenia pieniężnego oraz odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych w roku 2020

24th Sierpień, 2020 - Posted by Klaudia Maciejewska - Bez Komentarzy

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa Rada Polityki Pieniężnej podjęła działania z zakresu polityki fiskalnej, których celem było ograniczenie strat gospodarczych związanych z koronawirusem i czasowymi przestojami w działalności firm. W związku z tym Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała o obniżeniu stóp procentowych NBP. Na przestrzeni niespełna sześciu miesięcy stopa procentowa NBP została obniżona trzykrotnie, co » Czytaj dalej

Zmiany w procedurze egzekucji z nieruchomości

20th Sierpień, 2020 - Posted by Klaudia Maciejewska - Bez Komentarzy

W ramach uchwalonej 14 maja 2020 roku ustawie o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, do Kodeksu postępowania cywilnego wprowadzona została zmiana dotycząca postępowania egzekucyjnego. Wprowadzone zmiany miału na celu zapewnienie bezpieczeństwa mieszkania lub domu należącego do dłużnika i stanowiło odpowiedź na „stwierdzane w praktyce przeprowadzanie egzekucji z nieruchomości służące » Czytaj dalej

Słów kilka o przeznaczeniu zysku w spółkach z o.o. na dywidendę dla wspólników

17th Sierpień, 2020 - Posted by Mateusz Oleszko - Bez Komentarzy

Na podstawie § 3 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji do 30 września 2020 roku przedłużony został termin do rozpatrzenia i zatwierdzenia przez » Czytaj dalej

Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne - nowość wprowadzona na mocy Tarczy antykryzysowej 4.0.

17th Lipiec, 2020 - Posted by Mateusz Oleszko - Bez Komentarzy

Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 roku o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID­­‑19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID­­‑19[1] (dalej jako: „Tarcza antykryzysowa 4.0″) wprowadziła do systemu prawnego uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne (dalej jako: „UPR”). Celem ustawodawcy było umożliwienie dłużnikom zawarcie z wierzycielami szybszego i bardziej efektywnego układu przy » Czytaj dalej

Nowa umowa procesowa - umowa dowodowa

21st Maj, 2020 - Posted by Mateusz Oleszko - Bez Komentarzy

Na mocy Ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1469 z późn. zm.) do Kodeksu postępowania cywilnego wprowadzono osobny tryb postępowania odrębnego: postępowanie w sprawach gospodarczych. Wskazany tryb postępowania był już w przeszłości przewidziany w procedurze cywilnej. Niemniej, ustawodawca „przywracając” postępowanie » Czytaj dalej

Rekompensata za poniesione koszty odzyskiwania należności z tytułu każdej wystawionej faktury VAT

28th Kwiecień, 2020 - Posted by Klaudia Maciejewska - Bez Komentarzy

W obrocie gospodarczym istnieje kilka rodzajów odsetek. W zależności od podstawy ich naliczania możemy rozróżnić m.in.: odsetki kapitałowe - za korzystanie z cudzego kapitału, odsetki za opóźnienie w spełnieniu świadczenia pieniężnego oraz odsetki za opóźnienie w spełnieniu świadczenia pieniężnego w transakcjach handlowych. Odsetki kapitałowe i za opóźnienie w spełnieniu świadczenia pieniężnego zostały uregulowanie w ustawie z » Czytaj dalej

Zakres pełnomocnictwa do reprezentowania sp. z o.o. w zawieraniu umów oraz w sporach z członkiem zarządu

1st Kwiecień, 2020 - Posted by Mateusz Oleszko - Bez Komentarzy

Sąd Najwyższy w sprawie o sygn. akt III CZP 71/18 w dniu 30 stycznia 2019 roku podjął uchwałę: 1) Przy zawieraniu umowy i w sporze z członkiem zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółkę tę może reprezentować - na podstawie uchwały zgromadzenia wspólników - pełnomocnik umocowany rodzajowo albo do określonej umowy lub określonego sporu (art. 210 § » Czytaj dalej

Przyspieszone postępowanie układowe - przebieg postępowania i skutki dla wierzycieli

23rd Marzec, 2020 - Posted by Klaudia Maciejewska - Bez Komentarzy

Przyspieszone postępowanie układowe jest jednym z postępowań restrukturyzacyjnych, którego celem jest uniknięcie ogłoszenia upadłości dłużnika przez umożliwienie mu restrukturyzacji w drodze zawarcia układu z wierzycielami i umożliwienie mu podjęcia działań naprawczych. Z założenia przyspieszone postępowanie układowe ma trwać 2 - 3 miesiące. 1. Otwarcie przyspieszonego postępowania układowego Otwar­cie przy­spie­szo­ne­go po­stę­po­wa­nia ukła­do­we­go co do za­sa­dy nie po­zba­wia dłuż­ni­ka » Czytaj dalej

Zastrzeżenie kary umownej na wypadek odstąpienia od umowy z powodu niewykonania zobowiązania o charakterze pieniężnym na tle umowy o roboty budowlane

20th Marzec, 2020 - Posted by Mateusz Oleszko - Bez Komentarzy

Częstą praktyką stosowaną w umowach o roboty budowlane jest zastrzeganie kar umownych na wypadek odstąpienia od umowy z powodu niewykonania zobowiązania o charakterze pieniężnym. Czy takie postanowienie jest zgodne z przepisem art. 483 § 1 KC, który wprost stanowi, że zastrzeżenie kary umownej dotyczy zobowiązań niepieniężnych? Tak sformułowane zagadnienie prawne zostało przedstawione do rozstrzygnięcia powiększonemu » Czytaj dalej

Dowód z nagrania bez zgody jednego z uczestników rozmowy, czyli dowód uzyskany za pomocą przestępstwa w postępowaniu cywilnym

20th Luty, 2020 - Posted by Klaudia Maciejewska - Bez Komentarzy

Zgodnie z art. 45 Konstytucji „Każdy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd“. Nieodłączną częścią tego prawa jest możliwość powoływania przez strony dowodów. Kodeks postępowania cywilnego dopuszcza przeprowadzenie dowodów m.in. z dokumentów zawierających zapis obrazu lub dźwięku. Rozwój technologiczny wpływa jednak nieodzownie na rodzaj » Czytaj dalej

Wybrane zmiany w przepisach prawa dotyczące przedsiębiorców w 2020 roku

31st Styczeń, 2020 - Posted by Mateusz Oleszko - Bez Komentarzy

W nowym, 2020 roku zajdą zmiany w prawie dotyczące przedsiębiorców. Część z nich zostało już opisanych na stronie kancelarii („Informacja o ustawie mającej zapobiegać zatorom płatniczym”). W niniejszym artykule zostaną przedstawione wybrane zmiany, które - według nas - istotnie wpłyną na prowadzenie działalności gospodarczej, zarówno tych z sektora MŚP (pkt. 1-3), jak i tych większych (pkt. » Czytaj dalej

Postępowanie zabezpieczające w pigułce oraz ułatwienie w dochodzeniu należności pieniężnych do 75.000,00 zł w stosunkach między przedsiębiorcami

30th Grudzień, 2019 - Posted by Mateusz Oleszko - Bez Komentarzy

Dochodzenie od nierzetelnych kontrahentów należności pieniężnych często wymaga wystąpienia na drogę sądową. Postępowanie gospodarcze, w zależności od stopnia zawiłości sprawy, obłożenia sądu pracą i innych czynników, wedle oficjalnych statystyk Ministerstwa Sprawiedliwości z I półrocza 2017 roku zajmuje średnio 14 miesięcy[1]. W tym okresie mogą nastąpić różne zdarzenia skutkujące tym, że nawet w razie pozytywnego rozstrzygnięcia » Czytaj dalej

Czy za wypadek najbliższych należy mi się zadośćuczynienie za krzywdę ?

10th Październik, 2019 - Posted by Aleksandra Sieradzka - Bez Komentarzy

Sąd Najwyższy w sprawie ze skargi nadzwyczajnej wniesionej przez Prokuratora Generalnego, przedstawił sprawę do rozstrzygnięcia składowi siedmiu sędziów Sądu Najwyższego, zagadnienie prawne związane z problematyką dóbr osobistych oraz kręgu podmiotów uprawnionych do żądania zadośćuczynienia z tytułu naruszenia dobra osobistego. Sąd Najwyższy, orzekając w powiększonym składzie ma orzec w przedmiocie: istnienia takiego dobra osobistego jak więzi rodzinne, uprawnienia » Czytaj dalej

Uśmiech pracownika jego obowiązkiem ?

9th Październik, 2019 - Posted by Aleksandra Sieradzka - Bez Komentarzy

W mediach szeroko komentowane jest wprowadzone w placówkach jednego z banków, rozwiązanie mające polepszyć standardy obsługi klienta. Mowa oczywiście o  urządzeniach zliczających uśmiechy. Pomysł wprowadzenia w miejscu pracy sensorów liczących uśmiechy, wzbudza skrajne emocje. Pomysł ten wzbudza zainteresowanie marketingowców. Jednakże jest to również zagadnienie interesujące z prawnego punktu widzenia. Porusza bowiem różne obszary przysługujących pracownikom » Czytaj dalej

Older Entries