O problemie ważności zastrzeżenia tytułem kary umownej obowiązku zapłaty określonej kwoty za każdy dzień zwłoki bez określenia maksymalnej wysokości kar umownych, jakie mogą zostać naliczone

31st Sierpień, 2021 - Posted by Mateusz Oleszko - Bez Komentarzy

W zawieranych w obrocie gospodarczym umowach zamieszczane jest postanowienie zastrzegające kary umowne na rzecz jednej lub obu stron. Przykładowo przybierają one następującą postać: przykład 1. § 10. ust. 1. Sprzedający zobowiązuje się do zapłaty kary umownej w wysokości 0,1 % wysokości jego wynagrodzenia netto określonego w § 3 ust. 1 Umowy za każdy dzień zwłoki (zawinionego » Czytaj dalej

Korzystanie ze zdjęć wykonanych przez fotografa

11th Sierpień, 2021 - Posted by Mateusz Oleszko - Bez Komentarzy

Szczególne chwile w życiu jak ślub i wesele powodują, że korzystamy z usług fotografa celem ich uwiecznienia. W takich sytuacjach zawieramy z nim umowę ustną albo na piśmie. W umowie, bez względu na jej formę, ustalamy zazwyczaj przede wszystkim: wynagrodzenie fotografa, ilość zdjęć, jakie ma on wykonać i okres wydarzenia, w którym będzie je wykonywał. » Czytaj dalej

O obecnym i zaprojektowanym kształcie pracy zdalnej

13th Lipiec, 2021 - Posted by Mateusz Oleszko - Bez Komentarzy

Praca zdalna została wprowadzona w okresie obowiązywania stanu epidemii. Obecnie obowiązujące przepisy regulujące pracę zdalną zostały uchwalone w warunkach nadzwyczajnych, w związku z czym za niezasadne należy uznać automatyczne przeniesienie ich do Kodeksu Pracy. W konsekwencji trwają prace legislacyjne nad ustawą regulującą pracę zdalną w warunkach typowych[1]. W ramach tych prac 19 maja 2021 roku » Czytaj dalej

„Test niebieskiego ołówka” oraz „redukcja utrzymująca skuteczność”, czyli o tym, czy niedozwolone postanowienia umowne zawarte w umowie kredytu indeksowanego lub denominowanego kursem waluty obcej mogą zostać częściowo utrzymane w mocy albo zastąpione innymi postanowieniami

1st Lipiec, 2021 - Posted by Mateusz Oleszko - Bez Komentarzy

Umowa między przedsiębiorcą a konsumentem  może zawierać postanowienia niedozwolone, czyli takie, które w rozumieniu Kodeksu cywilnego nie zostały indywidualnie uzgodnione z konsumentem oraz kształtują jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami i rażąco naruszają jego interesy. Postanowieniami niedozwolonymi mogą być postanowienia określające główne świadczenia stron, o ile nie zostały sformułowane w sposób » Czytaj dalej

O alternatywnej względem teorii salda i teorii dwóch kondykcji teorii dot. rozliczania świadczeń nienależnych kredytobiorcy i banku

23rd Marzec, 2021 - Posted by Mateusz Oleszko - Bez Komentarzy

Osoby zainteresowane sprawami dot. umów kredytu waloryzowanego kursem waluty obcej (dalej: „umowa kredytu”) prędzej czy później spotkały się z pojęciem teorii salda albo dwóch kondykcji. Teorie te mówią o tym, w jaki sposób rozliczyć świadczenia nienależne kredytobiorcy oraz banku powstałe na skutek nieważności umowy kredytu. Zasadnicza różnica między nimi polega na tym, że zgodnie z » Czytaj dalej

Renta z tytułu utraty zdolności do pracy zarobkowej

19th Marzec, 2021 - Posted by Agnieszka Karpinska - Bez Komentarzy

Osoba poszkodowana może wystąpić z pozwem o naprawienie wyrządzonej przez sprawcę szkody, które może przybrać różną postać. Jedną z nich jest renta z tytułu utraty zdolności do pracy zarobkowej, której można dochodzić na podstawie art. 444 § 2 Kodeksu cywilnego. Zgodnie z tym przepisem, „Jeżeli poszkodowany utracił całkowicie lub częściowo zdolność do pracy zarobkowej albo » Czytaj dalej

Odpowiedzialność małoletniego poniżej 13 lat za wyrządzoną szkodę

2nd Marzec, 2021 - Posted by Agnieszka Karpinska - Bez Komentarzy

W myśl art. 415 Kodeksu cywilnego „Kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia”. Powyższy przepis nakazuje sprawcy naprawienie szkody wyrządzonej poszkodowanemu w sposób zawiniony.  Czy jednak małoletni poniżej 13 lat odpowiada na zasadzie winy? Odpowiedź na powyższe pytanie znaleźć można w art. 426 Kodeksu cywilnego, na mocy którego „Małoletni, który nie » Czytaj dalej

Interes prawny kredytobiorców w udzieleniu zabezpieczenia roszczenia o ustalenie nieważności umowy kredytu waloryzowanego kursem waluty obcej

12th Luty, 2021 - Posted by Mateusz Oleszko - Bez Komentarzy

Najdalej idącym żądaniem kredytobiorców względem banków jest żądanie ustalenia, że umowa kredytu waloryzowanego kursem waluty obcej jest nieważna[1]. Następstwem ustalenia nieważności umowy jest to, że spełnione na podstawie nieważnej umowy świadczenia nabierają charakteru świadczeń nienależnych, bowiem umowna podstawa prawna tych świadczeń odpadła. W następstwie tego, zgodnie z przepisami o bezpodstawnym wzbogaceniu strony obowiązane są do » Czytaj dalej

Alimenty dla małżonka w postępowaniu rozwodowym

29th Styczeń, 2021 - Posted by Klaudia Maciejewska - Bez Komentarzy

Kodeks rodzinny i opiekuńczy zawiera szereg uregulowań dotyczących obowiązku alimentacyjnego. Materialnoprawną przesłankę żądania alimentów przez jednego z małżonków stanowi art. 60 k.r.o. Zgodnie z treścią przepisu art. 60 § 1 k.r.o. alimentów może żądać wyłącznie „małżonek rozwiedziony“. Podobnie stanowi treść przepisu art. 444 k.p.c., z którego wynika, że „Małżonek może dochodzić roszczeń alimentacyjnych od drugiego małżonka » Czytaj dalej

Parę uwag o zaszczepieniu się przeciwko SARS-CoV-2 na tle przepisów prawa pracy

8th Styczeń, 2021 - Posted by Mateusz Oleszko - Bez Komentarzy

Plan przeprowadzenia w Polsce procesu szczepień przeciwko SARS-CoV-2 określa Narodowy Program Szczepień[1]. Zgodnie z tym dokumentem, pierwszeństwo bycia poddanym szczepieniu wynika z przynależności pacjenta do jednego z czterech etapów: 0, I, II lub III oraz do danej grupy pacjentów w ramach tych etapów. Etapy z niższą cyfrą odbędą się przed tymi z wyższą. Ostatni, III » Czytaj dalej

Przesłuchanie świadka na piśmie

17th Grudzień, 2020 - Posted by Klaudia Maciejewska - Bez Komentarzy

Ustawą z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1469 z późn. zm.) do Kodeksu postępowania cywilnego wprowadzono przepis umożliwiający przeprowadzenie dowodu z przesłuchania świadka na piśmie. Już na etapie prac legislacyjnych projekt przepisu umożliwiający przeprowadzenie dowodu z przesłuchania świadka na piśmie budził szerokie » Czytaj dalej

O uprawnieniu wierzyciela spółki do dochodzeniu zaspokojenia wierzytelności przysługującej wobec spółki jawnej od jej wspólników

16th Grudzień, 2020 - Posted by Mateusz Oleszko - Bez Komentarzy

Jednym z typów spółek handlowych są spółki osobowe, do których zaliczamy: spółkę jawną, spółkę partnerską, spółkę komandytową i spółkę komandytowo-akcyjną. Jak stanowi art. 8 § 1 k.s.h.[1], spółka osobowa może we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywana, co m.in. oznacza, że spółka jawna » Czytaj dalej

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie obciążenia wierzyciela opłatą egzekucyjną w razie umorzenia postępowania egzekucyjnego na jego wniosek

14th Grudzień, 2020 - Posted by Mateusz Oleszko - Bez Komentarzy

Dnia 01 grudnia 2020 roku Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok w sprawie P 6/19[1], w którym orzekł, że: „Art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 28 lutego 2018 r. o kosztach komorniczych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2363 oraz z 2020 r. poz. 288) w zakresie, w jakim dotyczy umorzenia postępowania egzekucyjnego na wniosek » Czytaj dalej

Sposób uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnych

23rd Listopad, 2020 - Posted by Klaudia Maciejewska - Bez Komentarzy

W przypadku wnoszenia do sądu określonych pism, konieczne jest uiszczenie od nich odpowiedniej opłaty sądowej. Wysokość opłat sądowych w sprawach cywilnych reguluje Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 755 z późn. zm.) i wymienia kilka rodzajów opłat sądowych: - opłata stała - pobiera » Czytaj dalej

Od 1 stycznia 2021 roku umowy o dzieło będą podlegały zgłoszeniu do organu rentowego

23rd Listopad, 2020 - Posted by Mateusz Oleszko - Bez Komentarzy

Jedną z ustaw znowelizowanych ustawą o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw z dnia 31 marca 2020 r.[1] jest ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych[2]. Na mocy powyższej nowelizacji do ustawy systemowej » Czytaj dalej

Co dzieje się z majątkiem spółki prawa handlowego ujawnionym po jej wykreśleniu z KRS?

26th Październik, 2020 - Posted by Mateusz Oleszko - Bez Komentarzy

Spółka prawa handlowego, czy to osobowa, czy kapitałowa, przestaje istnieć z chwilą wykreślenia jej z Krajowego Rejestru Sądowego (dalej zwany: „Rejestrem”)[1]. Procesami prowadzącymi do wykreślenie spółki z Rejestru może być jej likwidacja, postępowanie upadłościowe lub - w przypadku spółek osobowych, z wyjątkiem spółki komandytowo-akcyjnej - inny uzgodniony przez wspólników sposób zakończenia jej działalności. Cechą wspólną » Czytaj dalej

Przejęcie nieruchomości na własność z zaliczeniem na poczet ceny własnej wierzytelności

26th Październik, 2020 - Posted by Klaudia Maciejewska - Bez Komentarzy

Egzekucja z nieruchomości jest jedynym z najbardziej skutecznych sposobów egzekucji. Jednakże często dochodzi do sytuacji, w której nie dochodzi do zaspokojenia wierzyciela z uwagi na brak chętnych nabywców. W takiej sytuacji wierzyciel ma możliwość przejęcia nieruchomości na własność. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, przejęcie nieruchomości dłużnika na własność może nastąpić po drugiej bezskutecznej licytacji nieruchomości. Uprawnienie do » Czytaj dalej

Czy mogę uczestniczyć w rozprawie z domowego fotela i to przy użyciu smartfona? Przeprowadzanie czynności procesowych na odległość przy użyciu urządzeń technicznych

30th Wrzesień, 2020 - Posted by Mateusz Oleszko - Bez Komentarzy

W przepisach regulujących procedurę cywilną przewidziano uprawnienie Sądu do przeprowadzenia dowodu przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających dokonanie tej czynności na odległość (art. 235 § 2 k.p.c.[1]). W tym trybie sąd jest uprawniony w szczególności do przeprowadzenia dowodu z zeznań świadka. Świadkowi przebywającemu w budynku innego sądu niż sąd, w którym znajdują się skład orzekający oraz » Czytaj dalej

Kradzież szczególnie zuchwała – kiedyś i dziś, skutki nowelizacji

23rd Wrzesień, 2020 - Posted by Klaudia Maciejewska - Bez Komentarzy

Na podstawie art. 38 pkt. 8 i 9 ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 do kodeksu karnego dodano przestępstwo kradzieży szczególnie zuchwałej. Pojęcie “kradzieży szczególnie zuchwałej” nie jest pojęciem nowym w polskiej » Czytaj dalej

Zmiana wysokości odsetek ustawowych od sumy pieniężnej (kapitałowych), odsetek ustawowych za opóźnienie w spełnieniu świadczenia pieniężnego oraz odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych w roku 2020

24th Sierpień, 2020 - Posted by Klaudia Maciejewska - Bez Komentarzy

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa Rada Polityki Pieniężnej podjęła działania z zakresu polityki fiskalnej, których celem było ograniczenie strat gospodarczych związanych z koronawirusem i czasowymi przestojami w działalności firm. W związku z tym Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała o obniżeniu stóp procentowych NBP. Na przestrzeni niespełna sześciu miesięcy stopa procentowa NBP została obniżona trzykrotnie, co » Czytaj dalej

Older Entries